Yürütme Kurulu

Merkez Koordinasyon Kurulu’nun Yapılanması 

Kurul Başkanı 

Madde 8- Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı’dır. Asli görevi nedeniyle Kurul’da bulunan başkan, her ne şekilde olursa olsun esas görevinden ayrılması halinde Kurul’daki görevi de kendiliğinden sona erer. 

Merkez Koordinasyon Kurulu 

Madde 9- Amaç ve Kapsam maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında, varsa Ulusal atıfta bulunulan yoksa Üniversite’nin Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin müdürleri arasından Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir kurul oluşturulur

Merkez Koordinasyon Kurulu’nda bir de yürütücü sekreter bulunur. Kurul üyeleri, dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Kurul’da bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Kurul’daki görevleri de kendiliğinden sona erer.

Geçici Madde 1: Merkez Koordinasyon Kurulu, Ulusal Merkez’e atıfta bulunulacak Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin saptanmasına kadar, geçici olarak Rektörce görevlendirilecek üyeler tarafından oluşturulacaktır. 

Geçici Madde 2: Maliye Bakanlığı’nca 2012 yılından itibaren MSGSÜ Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin bütçelerinin ayrılarak, her Merkez’in merkez müdürleri harcama yetkisi olarak tayin edilene kadar Rektör tarafından görevlendirilen bir harcama yetkilisi görevlendirilir.