Yönetmelik

Resmî Gazete Tarihi: 04.08.1986 Resmî Gazete Sayısı: 19185


MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ARAŞTIRMA - UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ(*)

 I – KURULUŞ

 Madde 1 – 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 Sayılı Kanunla değiştirilmiş 3. maddesinin (J) bendi uyarınca ve 2809 Sayılı Kanunun 3. maddesine dayanılarak, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma – Uygulama Merkezi” kurulmuştur.

 Amaç ve Görevler

 Madde 2 – “Mimar Sinan Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma – Uygulama Merkezi”nin başlıca amaç ve görevleri şunlardır:

 a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili araştırmaların yapılmasını sağlamak ve yayımlamak, bu alandaki iç ve dış yayınları derleyerek referans kaynağı olabilecek bir arşiv ve dökümantasyon birimi kurmak,

 b) Öğretimde kullanılmak üzere, uygulama alanlarında geliştirilen bilgi ve edinilen tecrübe ve ürünleri toplamak ve ders aracı şekline getirmek,

 c) Üniversiteler ile ilgili kamusal ve özel Kurum ve Kuruluşlar arasında danışma, eğitim, araştırma ve haberleşme ilişkileri kurmak,

 d) Mimar Sinan Üniversitesinin birimlerinden yararlanarak ve onlarla işbirliği yaparak; Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihine ait anıt, heykel, büst, mask, resim, portre, fotoğraf, film, yazı, mimari proje, hitabet, beste, şiir ve benzeri sanat eserlerinin diyapozitif, resim, röprodüksiyon, ses bandı, nota, maket vb. gibi örneklerini derlemek; gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi ve yayıma hazırlanmasını sağlamak için hazırlık çalışmaları yapmak, bu konulardaki yarışma jürilerine istenildiğinde katılmak veya aday göstermek,

 e) Merkezin yukarda yazılı amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için kurs, seminer, konser, konferans, sempozyum, kollokyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar ve kongreler düzenlemek.

 Madde 3 – Merkez, amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışındaki araştırma ve eğitim kurumları ile işbirliği yapabilir.

 

 II – TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ

 Merkezin Organları

 Madde 4 – Merkezin organları şunlardır:

 a) Merkez Müdürü,

 b) Merkez Genel Kurulu,

 c) Merkez Yönetim Kurulu.

 Madde 5 – Merkez Müdürü, Mimar Sinan Üniversitesi Profesörleri arasından üç yıl için Rektör tarafından atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabilir.

 Merkez Müdürünün, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Mimar Sinan Üniversitesinde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı bir yardımcısı bulunur. Müdüre görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür atanır.

 

Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 a) Merkezi temsil etmek, Merkez Kurullarına başkanlık etmek, bunların kararlarını uygulamak ve Merkez birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

 b) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve faaliyeti hakkında Rektöre rapor vermek,

 c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte tesbit edip, Merkez Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

 d) Merkez birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

 e) 2547 sayılı kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

 Müdür, merkezin eğitim ve araştırma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde; bilimsel araştırma ve yayım hazırlık faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

 

Merkez Genel Kurulunun Oluşması Ve Çalışma Esasları

 Madde 6 – Merkez Genel Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcısı ile Mimar Sinan Üniversitesine bağlı çeşitli Fakültelerde ve Konservatuvarda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini veren kadrolu veya saat ücretli öğretim elemanlarından; ayrıca Senato tarafından Üniversitenin Profesörleri arasından üç yıl için seçilecek üç ve konu ile ilgili kişiler arasından üç yıl için seçilecek iki üyeden ve Fakülte ve Yüksekokulların yetkili kurullarınca seçilecek birer üyeden oluşur.

 Madde 7 – Merkez Genel Kurulu Akademik ve istişari bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar;

 a) Merkez Yönetim Kuruluna üye seçmek,

 b) Merkeze ait çalışma esasları tesbit ederek, Yönetim Kuruluna önermek.

 Genel Kurul, ilke olarak en az yılda bir kez Aralık ayında, Müdürün yazılı çağrısı üzerine toplanır. Müdür lüzum gördüğünde, Merkez Genel Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir.

 

Merkez Yönetim Kurulunun Oluşması ve Çalışma Esasları

 Madde 8 – Merkez Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile, Müdür tarafından merkez genel kurulu üyeleri içinden gösterilecek altı aday arasından Merkez Genel Kurulunca üç yıl seçilecek üç üyeden oluşur.

 Madde 9 – Merkez Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Merkez Müdürüne yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

 a) Merkezin bilimsel ve sanatsal araştırma ve yayım hazırlık faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili plan ve program eseslarını, kararlaştırmak,

 b) Merkez Genel Kurulunun kararları ile tesbit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

 c) Merkezin faaliyet, plân ve programlarının uygulanmasını sağlamak,

 d) Merkezin yatırım ve porgramını hazırlamak ve ihtiyacını karşılayacak ödenek teklifinde bulunmak,

 e) Müdürün Merkez yönetimi ile ilgili olarak gündeme getireceği bütün işlerde karar almak.

 Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Kurul, gerekli gördüğü hallerde, geçici çalışma grupları, uygulama ve araştırma birimleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

 Madde 10 – Merkezin Genel ve Yönetim Kurulları üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve hazır bulunanların oy çoğunluğu ile karar alabilir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı görüş geçerli olur.

 

Personel

 Madde 11 – Merkez sekreteri ve sair personel, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından atanır ve Müdüre bağlı olarak çalışır.

 Merkez sekreteri, oy hakkı olmaksızın, Merkezin Kurullarında raportörlük yapar.

 

 III – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 Madde 12 – Merkeze ait bütçe harcamalarında Merkezin itâ âmiri Rektör, tahakkuk memuru ise Merkez Müdürüdür. Rektör gerektiğinde itâ âmirliğini uygun görülen ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir; bu takdirde tahakkuk memurluğunu da Müdür Yardımcısı üstlenir.

 Madde 13 – Bu yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 Madde 14 – Bu yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

(*)''Mimar Sinan Üniversitesi'' ibaresi; 22/01/2004 tarihli ve 5076 sayılı kanunun 1. maddesi ile ''Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'' olarak değiştirilmiştir