YÖNETMELİK

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARI VE SANAT ESERLERİ MALZEME ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)      Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

b)      Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c)      Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d)      Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

e)      DPT: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

f)        TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

g)      TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisi

h)      MSGSÜ: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitemizde yapılan sanatsal ve bilimsel araştırmalara malzeme nitelikleri ve teknolojisi kapsamında destek vererek bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmak ve bütün araştırmacıların belirli bir düzen içinde merkezin araştırma olanaklarından yararlanmalarını sağlamaktır. Böylece disiplinler arası araştırmaların daha bilimsel, çağdaş ve etkin olması amaçlanmaktadır.

Faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkez, amacı doğrultusundaki konularda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a)      Yapısal ve taşınabilir kültür varlıklarının malzeme ve üretim teknolojilerinin belirlenmesi, yapılacak koruma-onarım çalışmalarının asıllarına uygun bir şekilde sağlıklı olarak yürütülmesi için ileri teknolojiler kullanılarak araştırmalar ve analizler yapmak.

b)      Merkez amacına yönelik olarak yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini sürdüren öğrencilere konularında çalışma ve araştırma ortamı hazırlamak.

c)      Disiplinler arası bir çalışma olan malzeme-teknoloji konularında değişik disiplinlerden gelen araştırmacılar/öğrenciler arasında işbirliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi.

d)      Sanayi ile yapılacak çalışmaları özendirerek araştırmacı-öğrenci/sanayi arasında işbirliğini güçlendirmek.

e)      Araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve merkez amacına yönelik bu araştırmalara öncelikli olarak çalışma ortamı hazırlamak.

f)        Avrupa Birliği ile birlikte yürütülen projeler, TÜBİTAK, TÜBA, DPT, MSGSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, sanayi ve diğer kamu kurumlarının desteği ile yürütülen proje çalışmalarına gerekli görülen demirbaş malzemelerin merkez laboratuvarına devredilmesi şartı ile öncelikli çalışma ortamı hazırlamak.

g)      Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezini yurtiçi ve yurtdışı ilgili kuruluşlarla iletişim kuracak, Ar-Ge proje destekleri sağlayan bir profesyonel proje üretim merkezi ve danışmanlık birimi haline getirmek.

h)      Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere sağlam birşekilde aktarılması için yapılan çalışmaların yazılı olarak literatüre geçmesini böylece ulusal ve uluslararası alanda bilginin herkes tarafından paylaşılabilmesini sağlamak.

i)        Malzeme konusunda hakemli bir derginin yayın hayatına girmesini sağlamak.

j)        Diğer üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz ve araştırma-geliştirme proje tekliflerini temel araştırmalara engel olmayacak şekilde merkezin olanakları ölçüsünde değerlendirmek.

k)      Gerektiğinde Merkez Laboratuvarına bağlı alt laboratuvarlar açmak.

l)        Merkez amacı doğrultusunda her türlü faaliyeti gerçekleştirir.

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a)      Merkez Müdürü,

b)      Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8- (1) Merkez Müdürü; Üniversite bünyesinde görev yapan, Merkezin faaliyet kapsamına giren alanlarda görevli bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Merkez Müdürü, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkez Müdürünün çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili alanlarda kadrolu görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesini önerebilir, Rektör tarafından yeni yardımcılar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü görevde bulunmadığı zamanlarda, kendisine yardımcılarından birisi vekalet eder. Merkez Müdürünün veya yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirilme süreleri altı ayı geçmesi halinde merkeze yeni bir Müdür/Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9- (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a)      Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak ve uygulamak,

b)      Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

c)      Merkezin uzun dönemli bilimsel, teknik ve idari hedeflerine yönelik programları hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak,

d)      Merkezi tüm idari ve bilimsel toplantılarda temsil etmek,

e)      Merkezin yönetim, eğitim, seminer ve diğer çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, genel gözetim ve denetim görevini yürütmek,

f)        Merkez Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

g)      Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

h)      Merkez Yönetim Kurulunun görüşlerini de alarak, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri ve gerektiği zaman personel ve görev değişikliğini yaparak Rektörlük onayına sunmak,

i)        Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak ve takvim yılının bitiminden itibaren bir ay içerisinde Merkez Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak, görüşülerek onaylanmış raporu Rektörün onayına sunmak,

j)        Merkez Müdürü, Merkezin araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin planlanan şekliyle düzenli olarak yürütülmesinden, Merkezin geliştirilmesinden, yapılan bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

 

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcıları ve Üniversiteye bağlı temel ve uygulamalı bilimler alanında faaliyet gösteren birimlerde görevli öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üçüyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usullerle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(4) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, mücbir sebepler dışında, toplantılara iki kez katılmama durumunda üyelikleri düşer.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a)      Uzun dönemli bilimsel hedefleri belirlemek, idari örgütlenme ile ilgili planlamaları yapmak, Merkezin karşılaşacağı teknik ve idari sorunlara çözüm üretmek, araştırıcılardan gelecek önerileri değerlendirmek, geliştirmek ve gerekli görülen düzenlemeleri uygulamaya koymak,

b)      Her yarıyıl sonunda Merkezin faaliyetlerini, bir sonraki dönem için planlanan hedefleri, planları ve önerileri içeren faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

c)      Merkezin yıllık çalışma programını görüşüp, karara bağlamak,

d)      Araştırmalar, bilimsel yayınlar ve diğer çalışma alanlarına yardımcı nitelikte kararlar almak, sanayi kuruluşları ile ortak olarak gerçekleştirilecek Araştırma-Geliştirme (AR-GE) projelerinin yürütülmesi için gerekli protokolleri hazırlamak ve bu protokollerin kuralına uygun olarak yürütülmesini denetlemek,

e)      Araştırma Merkezinin faaliyetlerinin çalışma esaslarını belirlemek,

f)        Araştırma Merkezinin amacı ve faaliyetleri doğrultusunda kurulacak olan çalışma birimlerinin tespitini ve çalışma esaslarını belirlemek.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13ncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

İta amiri

MADDE 13- (1) Merkez ita amiri Rektördür. Rektör ita amirliği yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 14- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.