Yönerge

 

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN OLUŞTURULMASI, İZLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDAKİ YÖNERGE

M.S.G.S.Ü. UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN AMAÇ VE İŞLEVİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönerge, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından kurulan ve yönetilen Uygulama ve Araştırma Merkezleri’ni açma tekliflerinin değerlendirilmesi, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun Uygulama ve Araştırma Merkezleri’ni Açma Esasları hükümlerine uygun olarak değerlendirir, destekler ve yürütür.

Dayanak

Madde 2- Bu yönerge, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 22/02/2000 tarihli oturumunun 2000.11.500 sayılı Yürütme Kurulu Kararı’nca alınan Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma Esasları hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelik’te geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir :

a)      Yükseköğretim Kurumu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’dir.

b)      Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulu’dur.

c)      Uygulama ve Araştırma Merkezleri Birimi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Merkez Koordinasyon Kurulu’ndan ve uygulama ve araştırma merkezlerinden oluşan birimdir.

d)     Merkez Koordinasyon Kurulu : MSGSÜ Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yürütme Komisyonu’dur.

 

M.S.G.S.Ü. UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN OLUŞTURULMASINDA VE SONRASINDA DİKKATE ALINACAK ÖLÇÜTLER

Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin başvurularının değerlendirilmesindeki ölçütler:

Madde 4- Mimar Sinan Üniversitesi’nde yapılacak Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin başvurularının değerlendirilmesinde ayrıntılı bir biçimde açıklanması gereken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

1. Kurulması önerilen Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili üniversitede halen faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans ve/veya lisansüstü programlar.

2. Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetlerinin bu bölümlerde uygulanan programlara ve araştırmalara sağlayacağı akademik destek.

3. Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin, bu bölümlerde yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici katkıları.

4. Uygulama ve Araştırma Merkezleri faaliyetlerinin bu bölümlerde yürütülen programların uygulama boyutuna yapacağı katkı.

5. Uygulama ve Araştırma Merkezleri faaliyetlerinin bu bölümlerde halen yürütülmekte olan programlardan ve araştırmalardan nasıl farklılaşacağı.

6. Uygulama ve Araştırma Merkezleri faaliyetlerinin özelde üniversiteye, genelde ise topluma yapabileceği katkı.

7. Uygulama ve Araştırma Merkezleri için gerekli bina, laboratuvar gibi fiziki altyapı imkânların mevcut olup olmadığı, mevcut değil ise bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı ile ilgili öngörülen planlama.

8. Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nde görev alacak öğretim elemanlarının unvanı, adı ve soyadı ve ekteki örneğe göre düzenlenecek özgeçmişleri.

9. Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ait yönetmelik taslağı.

Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması :

Madde 5- Uygulama ve Araştırma Merkezi açılması için yapılan başvurularda aşağıdaki işlem takip edilir.

Özet Başvuru Formu (Ek-1)

Uygulama ve Araştırma Merkezi açılması için yapılan başvurularda , içinde kurulması istenen Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ilişkin bilgilerin bulunduğu Özet Başvuru Formu (Ek-1) doldurularak başvurulur.

 

Proje Öneri Formunda Yer Alacak Bilgiler

Uygulama ve Araştırma Merkezi açılması için yapılan başvurularda doldurulacak Özet Başvuru Formu’nda (Ek-1) aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir: Merkezin Adı, Gerekçesi, Yurtiçi ve Yurtdışı Örnekleri, Fiziki İmkânlar.

Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması ile İlgili Temel Bilgiler

Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Adı: Merkez’in adı, araştırma ve uygulama konusunu tam olarak yansıtacak biçimde kısa ve açık olarak yazılır.

Gerekçesi: Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasının gerekçeleri belirtilir.

Yurtiçi ve Yurtdışı  Örnekleri: Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin araştırma ve uygulama alanlarıyla benzerlik ve paralellik gösteren yurtiçi ve yurtdışı  kurumlardan örnekler gösterilir.

Fiziki İmkânlar: Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin gereksinim duyacağı fiziki imkânların nasıl ve nerede sağlanacağı açıkça belirtilir.

Üniversitenin Kadrosunda Yer Alan ve Merkezde Görev Alabilecek Kişilerle İlgili Bilgiler :

Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev alabilecek kişilerin özgeçmişi, yönettiği lisansüstü tezleri, yayınları, projeleri, idari görevleri, bilimsel kuruluşlara üyelikleri, ödülleri hakkında bilgiler verilir.

Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması İçin Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılması:

Madde 6- Özet Başvuru Formu (Ek-1) eksiksiz olarak doldurularak, gereken belgelerle birlikte imzalanarak bir yazıyla Üniversite Rektörlüğü’ne gönderir. Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin başvuru önerilerinin değerlendirilmesi Merkez Koordinasyon Kurulu tarafından incelenir. Başvuru belgelerinin incelemesi yapılır. Merkez Koordinasyon Kurulu’nca merkez açılmasına ilişkin eksik ve aksaklıklar görüldüğü takdirde, düzeltmelerin yapılması için yönlendirmelerde bulunulur. Başvuru kabul edildiği takdirde, Yüksek Öğretim Kurulu’na iletilmek üzere Rektörlüğe önerilir.

Oluşumu Tamamlanan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin “Ulusal Unvanı” Alabilmesi İçin Sağlanması Gereken Şartlar:

Madde 7- Yüksek Öğretim Kurulu’nun 23.12.2010 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul Toplantısı’nda incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’la değişik 7-d/2 maddesi uyarınca, üniversiteler bünyesinde yer alan bir uygulama ve araştırma merkezine “ulusal” unvanı verilmesi için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Türkiye için stratejik öneme sahip ve dünyada önemli güncel gelişmelere konu olan bir alanda çalışma yapıyor olmak,

2- Alanının gerektirdiği yatırımı yapmak ( alanın özelliğine göre belirlenir ), cihaz, araç, gereç, inşaat yatırımı vb.,

3- Alanın gerektirdiği yeterli kadroyu ( uzman ) sahip olmak,

4- Üst düzeyde bilimsel altyapıya sahip olmak: yayın, patent, ulusal araştırma projesi, uluslararası araştırma projesi, çalıştay, sempozyum, kongre ( ulusal/ uluslararası ),

5- Kapasitesinin %80’ini dışarıya açmış olmak ( ev sahibi ve işleten üniversite dışındaki üniversiteler, kamu kuruluşları ve özel sektör ): Kullanıcılar ulusal merkez imkânlarına kolaylıkla ulaşabilmesi; kullanıcılara altyapı ve cihazların eğitimi ulusal merkez uzmanlarınca verilmeli (cihazların kullanımı ve teknolojik konulardaki sorunlara merkez uzmanları çözüm getirmeleri ve danışmanlık vermeli); merkez kullanıcılara 7/24 saat hizmet sunmalı,

6- Ulusal eğitim programları düzenlemek ( üniversiteler, ilgili kamu sektörü ve özel sektör kurumlarındaki teknik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ),

7- Yönetimi devletin ilgili kurumları ( ilgili bakanlıklar, DPT, TÜBİTAK...), diğer üniversiteler ve ev sahibi üniversitenin ortaklığıyla olmak,

8- Ulusal ve uluslararası denetime açık olmak  (denetleme esasları, faaliyetler dikkate alınarak belirlenmeli; denetlemeyi yapacak kuruluşlar saptanmalı. Dünyaca tanınmış bilim adamları araştırma- geliştirme kurumlarının yöneticileri tarafından oluşturulan Bilim ve Teknoloji Kurulu oluşturulabilir.),

9- Diğer kurumlarla ortak projeler yapma ve yürütmek,

10- Ulusal merkezin harcamalarının ve bütçelerinin yönetim yer alan bir “ Denetleme Kurulu” tarafından denetlenmesi, yeni bütçelerin Denetleme Kurulu’nun Bilim ve Teknoloji Kurulunun raporlarına göre belirlenmesi.

Üç yıl üst üste denetimde başarısız ve olumsuz rapor alan ulusal merkezin “ulusal” unvanının geri alınması uygundur.

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ KOORDİNASYON KURULU’NUN YÜRÜTME ORGANLARI

Merkez Koordinasyon Kurulu’nun Yapılanması

Kurul Başkanı

Madde 8- Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı’dır. Asli görevi nedeniyle Kurul’da bulunan başkan, her ne şekilde olursa olsun esas görevinden ayrılması halinde Kurul’daki görevi de kendiliğinden sona erer.

 

Merkez Koordinasyon Kurulu

Madde 9- Amaç ve Kapsam maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında, varsa Ulusal atıfta bulunulan yoksa Üniversite’nin Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin müdürleri arasından Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir kurul oluşturulur. Merkez Koordinasyon Kurulu’nda bir de yürütücü sekreter bulunur. Kurul üyeleri, dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Kurul’da bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde, Kurul’daki görevleri de kendiliğinden sona erer.

Harcama Yetkilisi

Madde 10- Her Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürü, aynı zamanda müdürü olduğu merkezin harcama yetkilisidir.

Gerçekleştirme Görevlisi

Madde 11- Harcama Yetkilisi tarafından görevlendirilir.

Merkez Koordinasyon Kurulu görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 12-  Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin oluşturulmasını teşvik etmek, desteklemek, sağlamak ve yürütülmesini izlemek. Ulusal Merkez unvanının saptanması için Denetleme Kurulu ile Bilim ve Teknoloji Kurulları’nın oluşturmak. Kurum içi fonlarının Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin bütçelerine dağılımını sağlanmak.

Madde 13-  Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu’nca çıkarılan bu yönerge ile düzenlenir.

Madde 14– Yönergede yer almayan hususlarda Merkez Koordinasyon Kurulu kararı uygulanır.

Madde 15- Yürürlük, Uygulama ve Yürütme:

Bu yönerge, MSGSÜ Senatosu’nun 18/01/2011 tarih ve 2 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu yönerge hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde 1: Merkez Koordinasyon Kurulu, Ulusal Merkez’e atıfta bulunulacak Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin saptanmasına kadar, geçici olarak Rektörce görevlendirilecek üyeler tarafından oluşturulacaktır.

Geçici Madde 2: Maliye Bakanlığı’nca 2012 yılından itibaren MSGSÜ Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin bütçelerinin ayrılarak, her Merkez’in merkez müdürleri harcama yetkisi olarak tayin edilene kadar Rektör tarafından görevlendirilen bir harcama yetkilisi görevlendirilir