YAYINLAR

 

SAYIN ÖĞRETİM ÜYELERİ / ÖĞRETİM ELEMANLARI

 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 1. ve 2. sayısı 2010 yılında yayınlanmış olan hakemli “Sosyal Bilimler” dergisi, yılda iki sayı olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

 Dergimizde yer almak üzere, ekte yer alan yayın ilkeleri çerçevesinde hazırlayacağınız makalelerinizi/yazılarınızı Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğüne iletilebilirsiniz.

 Bilgilerinize arz eder, yazar olarak vereceğiniz değerli katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

 

                                                              Prof. Dr. Firdevs GÜMÜŞOĞLU

                                                        Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Editörden;

2010 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki sayı olarak yayınlanan MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 (Bahar) yılında yayınlanan 7. sayıya kadar Doç. Dr. Muharrem Kaya’nın editörlüğünde yayın hayatına devam etmiştir. Derginin 2013 (Güz) döneminde yayınlanan 8. Sayısından itibaren editörlük görevini Sosyoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Cem Doğan Yaşat ve Doç. Dr. Şükrü Aslan birlikte üstlenmiş ve bu görev derginin 2015 bahar döneminde yayınlanan 11. sayısına kadar devam etmiştir. 2015 yılı (Güz) dönemi 12. sayıdan itibaren editörlük görevini Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrü Aslan üstlenmiştir ve bu görevi devam etmektedir.

Dergimiz, 2013 yılı bahar döneminde yayınlanan 7. sayısına kadar tematik olarak birbiriyle uyumlu olan ya da olmayan karma yazıların bütünü olarak yayınlanmış ve bu sayıdan sonra Yayın Kurulu kararıyla tematik olarak yayınlanmasına karar verilmiştir. Buna göre 8. Sayı İstanbul, 9. Sayı Sanat, 10/11. Sayı Köy Enstitüleri, 12. Sayı Nüfus, Etnisite ve İskan ve 13. Sayı “Edebiyat Sosyoloji” başlıklarıyla yayınlanmıştır. Tematik yayın kararından sonra her sayının ayrıca “Sayı Editörü” belirlenmiş ve dosyanın hazırlama “sayı editörü”nün sorumluluğuna verilmiştir. Şu sıralar “Sanat ve Felsefe” tematik başlığıyla hazırlanan dergimizin 14. sayısı yayın aşamasındadır. 

Tematik yayın kararından sonra derginin gelecek sayıları da planlanmış olup 2019 yılına kadar yayın akışı belirlenmiştir. Bu planlama aşağıdaki tabloda gibidir:

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN TAKVİMİ

YIL

DÖNEM

SAYI EDİTÖRÜ

TEMA

2016

Bahar

Doğan Yaşat

Edebiyat Sosyolojisi

2016

Güz

Özge Ejder

Sanat ve Felsefe

2017

Bahar

Umut Tümay Arslan

Toplum, Siyaset ve Sinema

2017

Güz

Gevher Gökçe

Bir Seferlik Ölüm

2018

Bahar

Begüm Özden Fırat

Toplumsal Hareketler

2018

Güz

Cihan Cinemre

Faşizm

2019

Bahar

Kenan Eren

Klasik Arkeoloji Yazıları

 

 

Dergimizin basımında çok çeşitli sebeplerle 2014 yılına kadar aksamalar olmuş ve kimi zaman aylarca süren gecikmeler yaşanabilmiştir. Hatta bu yüzden 10. ve 11. sayılar ilk kez birlikte yayınlanmıştır. Ancak 12. sayıdan itibaren dergimizin yayın akışı düzene girmiş ve Nisan/Mayıs ve Kasım/Aralık aylarında olmak üzere zamanında yayınlanmaya başlamıştır.

Bu süre içerisinde derginin Yayın Kurulu’nda da kurul üyelerinin tercihlerine ya da derginin ihtiyaçlarına göre değişiklikler olmuştur. Mevcut durumda derginin yayın kurulu üyeleri, Tarih, Sosyoloji, Edebiyat, Felsefe, Sanat Tarihi, Arkeoloji,  Müzikoloji ve MYO’dan gelen öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Yayın Kurulu listesi şöyledir:

Prof. Dr. Firdevs GÜMÜŞOĞLU

Prof. Dr. Handan İNCİ

Doç. Dr. Şükrü ASLAN

Yrd. Doç. Dr. Doğan YAŞAT

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan AŞIK

Yrd. Doç. Dr. Osman ERDEN

Yrd. Doç. Dr. Kenan EREN

Yrd. Doç. Dr. Esma IGÜS

Yrd. Doç. Dr. Özge EJDER

Yrd. Doç. Dr. Serap ALPER

Arş. Gör. Nihan TAHTAİŞLEYEN

 

2015 yılında 10/11. sayıdan itibaren derginin sekretarya görevini yürütmek üzere Sosyoloji Bölümü lisans öğrencilerimizden Canan Poyraz görevlendirilmiştir.

Dergimizin daha önce yayınlanan sayılarına erişimi sağlamak üzere 2015 yılında önceki tüm sayıların üniversitemizin web sayfasına yüklenmesi kararı alınmış olup şu linkten önceki sayılara erişim mümkün hale gelmiştir:

https://www.msgsu.edu.tr/faculties/sosyal-bilimler-enstitusu

Dergimiz ulusal hakemli olup, doçentlik başvurularında makaleleri puanlamaya tabi tutulmaktadır. Bununla birlikte TR dizinde halen taranmamaktadır. TR Dizinde taranması için Yayın Kurulu toplantısında bir karar alınmış olup çalışma son aşamaya gelmiş durumdadır. Önümüzdeki aylarda ulusal indekslerde taranmasıyla ilgili süreç tamamlanacaktır.

Derginin Ekim 2016’da yapılan Yayın Kurulu toplantısında uluslararası indekslerde taranabilmesi amacıyla da bir çalışma başlatılmış olup, bu çalışma devam etmektedir. Bu kapsamda E-Dergiye geçiş dahil olmak üzere uluslararası standartlara uygun Yayın ve Editörler Kurulu yapılanması öngörülmektedir.

Saygılarımla

 

Doç. Dr. Şükrü Aslan
 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakultesi
Sosyoloji Bölümü
Tel: +90 212 246 00 11 (5303)

 

*Sosyal Bilimler Dergisi sayıları Kitap Satış Bürosunda satışa sunulmuştur.

 

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi altı ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.

2. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış, bilimsel nitelikte özgün ma­kale, araştırma, inceleme, saha derleme yazıları, çeviri, kitap tanıtımı/eleştirisi olmalıdır.

3. Dergide yayınlanan yazıların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yazım tutarlılığı sağlamak için Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı Yazım Kılavuzu’nun son baskısının esas alınması tavsiye edilir.

4. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça yazılabilir. Türkiye’de yayınla­nan bir dergi olduğu için yazının Türkçe olması tercih sebebidir.

5. Dergiye gönderilen yazılar, yayın kurulu tarafından incelendikten sonra, konunun uzmanı üç hakem tarafından değerlendirilir, raporların olumlu gelmesi halinde yayımlanır. Yayım kararının alınmasından sonra yazının yayımlanacağı yazar(lar)a bildirilir.

6. Dergiye gönderilen çalışmalar dört kopya halinde (üç kopyasında yazar(lar)ın adı, soyadı ve diğer kişi­sel bilgileri bulunmayacak şekilde) yazılı metin olarak hazırlanmalıdır. Yazılı metinler virüs taramasından geçirilmiş yeni bir disket/CD ve yazar(lar)ın çalıştıkları kurum(lar), bölüm(ler), ve anabilim dal(lar)ı belirtil­miş, kısa özgeçmişlerinin ve irtibat sağlamak için kullanılabilecek telefon, faks, elektronik posta adresinin yer aldığı imzalı bir dilekçe ile birlikte, dergi yazışma adresine ve derginin elektronik posta adresine gön­derilmelidir. Dilekçede, gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğu belirtilmelidir. Tezlerden veya kongre, sempozyum, panel bildirilerinden üretilen makalelerin bu durumu metinde bir açıklama notuyla belirtilmelidir.

7. Türkçe özgün makaleler için özet yapılan dilde başlık ve Abstract, Resume, Zusammenfassung baş­lıkları altında 100 kelimeyi geçmeyen İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinde özet verilmelidir. (Önce makalenin Türkçe başlığı ve Türkçe özeti 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde verilmelidir. Sonra makale dilinde 3-5 tane anahtar kelimeler verilmelidir. Bunların altına çeviri başlık, özet ve anahtar kelimeler ek­lenmelidir.)

8. Yayına kabul edilmeyen çalışmalar yazar(lar)a iade edilmez.

9. Yazar(lar)a, kendi yazısının yayınlandığı dergiden 2 nüsha verilir.

10. Görsel unsur kullanan makalelerin fotoğraf ve çizimleri 300 dpi çözünürlükte ayrı bir dosyada, gereki­yorsa ayrı bir CD’de teslim edilmelidir.

YAZIM KURALLARI

1. Yazılar IBM ve uyumlu bilgisayarlarda Windows Word programıyla, normal metin için Times veya Times New Roman karakteri 12 puntoyla, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.

2. Yazıların uzunluğu konusunda sınırlama olmasa da yazının tek sayıda yayımlanabilmesi için kaynak­çayla birlikte 25 sayfayı geçmemesi tavsiye edilir.

3. Metinde şekil, tablo, resim vb. Kullanılacaksa metin içinde ilgili yere, metinle arasında üstten ve alttan birer aralık bırakılmak suretiyle yerleştirilmelidir. Mümkün olduğu kadar bilgisayar aracılığıyla hazırlanmış şekiller kullanılmalı, tarayıcıyla en az 400 dpi çözünürlükte tiff veya jpg şeklinde taranmış olarak metne yerleştirilmelidir. Şekiller birbirini izleyerek numaralandırılmalıdır. Her şeklin altına numarası ile birlikte kısa bir açıklama, ortalanmış olarak yazılmalıdır.

4. Dipnotlar sayfa altına numaralandırılarak verilmelidir. Dipnotlarda kitaplar için bibliyografik künye sırası (büyük küçük harf durumuna dikkat edilerek) şu şekilde olmalıdır: Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, Ya­yınevi, kaçıncı baskı olduğu, basıldığı yer, yıl, sayfa numarası. Makalelerde ise şunlar belirtilmelidir: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Kitap veya Dergi Adı, cildi, sayısı, Yayınevi, baskı yeri, yılı, alıntı yapılan yerin sayfa numarası. İnternetten alınan makale ise yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Adı”, Derginin Adı, sayısı, yayın tarihi, internet adresi ve erişim tarihi yazılmalıdır. Aynı şekilde internetten alınan kitap, rapor gibi kaynaklarda da aynı bilgiler gösterilip sonuna tam internet adresi ve erişim tarihi eklenmelidir.

5. Kaynakçada ise yazar soyadı başa alınmalı, diğer bilgiler aynı şekilde verilmelidir. Kullanılan kaynak makale ise makalenin ilk ve son sayfası belirtilmelidir.