Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm
 Merkez Müdürü  
 Müdür Yardımcıları   
 Email  surkam@msgsu.edu.tr - skduam@msgsu.edu.tr  
 Telefon  0(212)252 16 00 / 4298
 Fax  
 Adres  Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 24 Beyoğlu/İSTANBUL
 Kuruluş Tarihi  24.01.2014

 
Merkezin amaçları:

Merkezin amaçları; Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık ve diğer ilgili fakültelerinin ilgili birimlerinin işbirliği ile disiplinler arası ve disiplinler üstü yaklaşıma sahip bir merkez kurarak yerleşim mekanlarında yaşam kalitesinin arttırılması amaçlı yeşil, sürdürülebilir kentsel dönüşüm konularındaki araştırma ve uygulamaların Türkiye’de de etkili bir biçimde gerçekleştirilerek yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek için diğer üniversiteler de dahil olmak üzere,  özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları konularda evrensel düzeyde araştırma ve uygulama yaparak örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve Üniversite dışındaki kuruluşlarla eğitim, araştırma ve danışmanlık esaslı ortak çalışma ortamı sağlamayı gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları:

Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Amaçları doğrultusunda yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm alanında araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ile projeler yapmak ve yürütmek.

b) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile kişiler, araştırma merkezleri, üniversite ve akademiler, enstitüler, laboratuarlar, atölyeler ve benzerleri ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek.

c) Amaca ilişkin konularda, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,  yurt içinde ve yurt dışında yapılan organizasyonlara işbirliği esaslı katkı yapmak, etkinlikler düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek.

ç) Seminer, konferans, kongre, çalıştay, sempozyum ve benzeri gibi çeşitli bilimsel toplantı ve eğitim programları ile kurslar düzenlemek ve bilimsel kitap, rapor, dergi, web sitesi, ve benzeri yayın yapmak.

d) Araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, bu çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek, araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek, konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

e) İlgili yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve kişilerle birlikte araştırma  ve geliştirme, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini desteklemek ve danışmanlık hizmeti vermek.

f) Eğitim ve öğretim destek faaliyetlerine katkıda bulunmak.

g) Örgün eğitime destek hizmetinin yanı sıra, yerleşim mekanlarında yaşam kalitesinin arttırılması amaçlı yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm konularında ülke genelinde bilincin yaygınlaşması amacı ile halka açık çalışmalar düzenleyerek yaygın eğitim görevini de yerine getirmek.

ğ) Merkezin geleceği ile ilgili planlama, programlama ve projelendirme konularında araştırmalar yapmak, bu konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve kontrol görevini yerine getirmek.

h) Amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.