Personel
Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Yaprak GÜNER Ögr. Gör. (0212)2521600/4339-4203 yaprak.guner@msgsu.edu.tr
Cihan AĞCA Ögr. Gör. (0212)2460011/5031-5032 cihan.agca@msgsu.edu.tr
Ayten CANLI Şef (0212) 252 16 00/4387 ayten.canli@msgsu.edu.tr
Enza KELEŞ Şef (0212) 252 16 00/4339 enza.keles@msgsu.edu.tr
S. Nilay TÜMEN   Şef (0212) 252 16 00/4387 nilay.tumen@msgsu.edu.tr
Göksal ÇELİK Şef (0212) 252 16 00/4308 goksal.celik@msgsu.edu.tr
Songül KARAKUŞ Şef (0212) 252 16 00/4408 songul.karakus@msgsu.edu.tr
Eyüp ERBAY Şef (0212) 252 16 00/4408 eyup.erbay@msgsu.edu.tr
Çınar SARAR Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00/4339-4203 cınar.sarar@msgsu.edu.tr
Şebnem KARAKUŞ Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00/4408 sebnem.karakus@msgsu.edu.tr
Özcan ALTINTAŞ Bilgisayar İşletmeni (0212)2460011/5031-5032 ozcan.altintas@msgsu.edu.tr
Seven ŞAYİR Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00/4339 seven.sayir@msgsu.edu.tr
Serhat DİNÇER Memur (0212) 252 16 00/4339 serhat.dincer@msgsu.edu.tr
Özge AYBASTI Memur (0212)2460011/5031-5032 ozge.aybasti@msgsu.edu.tr
Muharrem BOSTANOĞLU  Teknisyen Yrd. (0212) 252 16 00/4339 muharrem.bostan@msgsu.edu.tr

 

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın Genel İş Akışı

 • Kurum içi ve dışında Daire Başkanlığını temsil etmek.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Mevzuata aykırı faaliyetleri/işleri önlemek.
 • Daire Başkanlığının harcama yetkililiği ve gerçekleştirme görevliliği görevini mevzuata uygun olarak yapmak ve yapılmasını sağlamak.
 • Eğitim-öğretim ile ilgili alınan kararları uygulamak.
 • Başkanlığın bütün ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak.
 • Başkanlığın her türlü taşınır mal işlemlerini yapmak.
 • Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek,
 • Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporunu hazırlamak ve üst yönetime sunmak.
 • Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile ilgili her türlü yazışma ve dosyalamayı yapmak.
 • Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek,
 • Daire Başkanlığına gelen evrakların ilgili personele havale edilmesini sağlamak.
 • Daire Başkanlığı ile diğer daire başkanlıkları ve akademik birimler arasında evrak ve bilgi akışı açısından koordinasyonu sağlamak
 • MSGSU Akademik Takviminin organizasyonunu yapmak.
 • Kesinleşen MSGSÜ Akademik Takvimini üniversitenin internet sayfasında ilan etmek.
 • Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu çalışmalarını yürütmek.
 • Özel yetenek sınavlarında ilgili kurullara destek hizmeti vermek.
 • ÖSYM, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Yetenek, Uluslararası Öğrenci ve KHK ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin bilgilerinin öğrenci bilgi sistemine (otomasyon) aktarılması, kayıtların sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • ÖSYM, YÖK, kurum içi, kurumlar arası ve öğrenci kontenjanlarının organizasyonunu yapmak ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • YÖK tarafından belirlenen Anabilim/Bilim/Program/Zorunlu Hazırlık Sınıfı açma kriterlerine uygun olarak hazırlanan dosyaları senato onayından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına göndermek.
 • Yeni açılan bölüm ve/veya programları Öğrenci Bilgi Sistemine (otomasyon) işlemek.
 • ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemine (otomasyon) girilmesi ve kayıt hazırlıklarının yapılması.
 • Kayıtların yapılacağı tarih ve yerleri elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına bildirmek.
 • Yeni kayıt olacak öğrencilere ilişkin kayıt duyurularını (kayıt yeri, kayıt tarihi, kayıt için gerekli belgeler) üniversitemiz internet sayfasında ilan etmek ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Yeni kayıt dosyalarını kontrol etmek ve ek kontenjanları belirlemek.
 • Kayıt yaptıran öğrencileri tespit ederek, açık kontenjanları elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına bildirmek.
 • Özel Yetenek sınavını kazanarak kayıt yaptıran öğrenci bilgilerinin, ilgili fakültelerle koordineli olarak Yüksek Öğrenim Veri Tabanına aktarılmasının takibini yapmak.
 • Öğrenci Bilgi Sisteminin (otomasyon) yürütülmesini sağlamak.
 • Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu'nun kullanıcı, öğretim üyesi ve öğrencilerine Öğrenci Bilgi Sistemi (otomasyon) hakkında teknik destek vermek.
 • Normal, Ek ve Dikey Geçiş Kontenjanların elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına bildirmek.
 • Üniversitemiz öğrencilerine ait yönetmelik, yönerge ve uygulama esaslarına ilişkin işlemleri uygulamak.
 • Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi ve ÖSYM Başkanlığına bildirilmesine ilişkin yazışmaları yapmak.
 • Yabancı uyruklu öğrenci alımı ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Yabancı uyruklu öğrenci başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemlerinin yapılmasını müteakip, sonucunun Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilmesini sağlamak.
 • Üniversitemiz eğitim programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci listelerini ilgili fakülte/meslek yüksekokuluna bildirmek.
 • Üniversitemiz özel yetenek sınavı sonucunda kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci listelerini ilgili fakülteye bildirmek.
 • Mezun, ilişiği kesilen, kendi isteği ile kaydını sildiren, izini sayılan yabancı uyruklu öğrencileri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmek.
 • Yatay geçiş kontenjanlarını elektronik ortamda YÖK Başkanlığına bildirmek ve Üniversitenin internet sayfasında ilan etmek.
 • Öğrencilerin sayısal bilgilerinin ilgili birimlerden alınarak, yılda iki defa güz ve bahar dönemleri olmak üzere kapsamlı istatistiklerini hazırlamak.
 • Kurum içi kurum dışı paydaşların öğrenci istatistiklerine ilişkin doldurulmasını istedikleri tabloları hazırlayarak geri bildirimlerini yapmak.
 • Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretleri (harçlar) ile ilgili işlemleri yürütmek ve üniversitemiz internet sayfasında ilan etmek.
 • Öğrenci bilgilerinin günlük olarak YÖKSİS sistemine entegre edilmesini takip etmek.
 • Hizmetlerin istenilen hız ve kalitede sunulmasında, personel yeterliliği ve öğrenci bilgi sisteminin (otomasyon) daha etkin, istenilen seviyeye çıkarılmasında, Üniversitemizin üst yönetim desteği ve koordinasyonu ile ilgili gerekli çalışmaları sürdürmek.
 • Üniversitemize ilk defa kayıt olan öğrenciler için düzenlenen Yabancı Dil Muafiyet Sınavı tarihini ilan etmek.
 • Üniversitemizin bütün programlarından (ön lisans, lisans, lisansüstü) mezun olan öğrencilerin diplomalarını hazırlamak ve dağıtım sürecinin organizasyonu ile takip ve teslimini yapmak.
 • Mezun ve ilişiği kesilen öğrencilerle ilgili YÖK, ÖSYM ve Valiliklerden gelen yazılara amirlerine danışarak gerekli cevapları yazılı olarak bildirmek.
 • Disiplin cezası alan öğrencileri YÖKSİS Veri Tabanına işlemek.
 • Öğrenci Konsey seçimlerinin yapılmasını organize etmek, ilgili kurulların oluşmasında gerekli yazışmaları yapmak.
 • Yaz Okulu çalışmalarını (harçların belirlenmesi, gerekli yazışmalar) yürütmek.
 • Yıl sonu mezuniyet işlemlerini otomasyonda kontrol etmek, ödül, burs vb. alan öğrencilerin tespit kontrollerini sağlamak.
 • Üniversitemizin ortak zorunlu (YÖK) derslerinin (Yabancı Dil, Türk Dili, İnkılap Tarihi) organizasyonu, haftalık programlarını ve final sınav programlarını hazırlamak, ilgili birimlere bildirmek.
 • Enformatik Bölümü derslerinin organizasyonunu yapmak ve ders programlarını otomasyon sistemine girmek, ilgili birimlere bildirmek.
 • Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için çalışmaları programlamak, uygulamak ve sürdürmektir.