Personel ve Görevleri

Avukatlarımız  Av. Reyhan ÖZER ile Av. Deniz BERKHAN tarafından yerine getirilen  hizmetlerin büyük bir çoğunluğunu adli ve idari yargıda Üniversitemiz adına yürütülen dava ve icra takipleri oluşturmaktadır. Bu görevler Üniversiteyi hukuki konularda doğrudan Rektör adına temsil etmek suretiyle yerine getirilir. Verilen danışmanlık hizmetleri arasında ise Rektörlükçe istenen kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri tasarı ve teklifleri hazırlamak ya da bunlar hakkında görüş bildirmek, Üniversitenin taraf olduğu ya da Yükseköğretim Kurulu ile diğer yerlerden gönderilen protokol, sözleşme ve benzeri taslaklar ile diğer hukuki konularda görüş bildirilmesi hususları ön plana geçmektir.
 VHKİ Songül GÖRECİ tarafından büronun yazı işleri yerine getirilmektedir.

Görev Tanımı

 1. Üniversiteye ait her türlü davalar ile icra takiplerinin mahkeme, hakem ve dairelerde açılması, açılmışlara katılınması, üniversitenin haklarının savunulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması, Bu amaçla, Rektörün verdiği vekaletname çerçevesinde,
  • adli ve idari yargı mercilerinde Üniversite tüzel kişiliğini temsil edilmesi,
  • dava açılması,
  • açılan davalarda davalı sıfatıyla savunma yapılması,
  • duruşmaların takip edilmesi,
  • mahkemelerce verilen kararlardan gerekli görülenlerin temyiz edilmesi,
  • gerekli görülen yargı kararlarıyla ilgili tashih-i karar yoluna gidilmesi,
  • üniversite alacakları ile ilgili borçlular aleyhine icra takibi yapılması,
 2. Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamlarının istediği konularda hukuki görüş ve düşünce bildirilmesi,
 3. Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olunması,
 4. Rektörlükçe istenilen yönetmelik, genelge ve benzeri tasarı ve teklifleri hazırlamak veya hazırlanmış olanlar hakkında inceleyerek görüş bildirilmesi,
 5. Birime gönderilecek tip veya özel şartname ve sözleşme tasarıları üzerinde gerekli incelemeyi yaparak hukuki görüş bildirilmesi,
 6. Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevlerin yerine getirilmesi.