Personel ve Görevleri
Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Ayten CANLI Şef (0212) 252 16 00/4387 ayten.canli@msgsu.edu.tr
Songül KARAKUŞ Şef (0212) 252 16 00/4339 songul.karakus@msgsu.edu.tr
Eyüp ERBAY Şef (0212) 252 16 00/4339 eyup.erbay@msgsu.edu.tr
Enza KELEŞ Şef (0212) 252 16 00/4339 enza.keles@msgsu.edu.tr
S. Nilay TÜMEN   Şef (0212) 252 16 00/4339  
Adem KAPI     Teknisyen (0212) 252 16 00/4339 ademkapi@msgsu.edu.tr
Şebnem KARAKUŞ Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00/4339 sebnem.karakus@msgsu.edu.tr
Çınar SARAR Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00/4339 cınar.sarar@msgsu.edu.tr
Seven ŞAYİR Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00/4339 seven.sayir@msgsu.edu.tr
Serhat DİNÇER Memur (0212) 252 16 00/4339 serhat.dincer@msgsu.edu.tr
Muharrem BOSTANOĞLU  Teknisyen Yrd. (0212) 252 16 00/4339 muharrem.bostan@msgsu.edu.tr

 

 

 

 

İŞ AKIŞI

DAİRE BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ:

 • Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek.
 • Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.
 • Daire Başkanlığının harcama yetkililiği görevini yürütmek.
 • Daire Başkanlığına gelen evrakın havalesini yapmak.
 • Eğitim-Öğretim ile ilgili mevzuat kararlarının uygulanmasını sağlamak.
 • Başkanlığın her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak.
 • Başkanlığın her türlü taşınır mal işlemlerini yaptırmak.
 • Daireye ait stratejik plan, faaliyet raporu ve valilik brifing dosyasını hazırlatmak ve Rektörlüğe sunmak.
 • ÖSYM’den gelen kontenjan tablosunu doldurulmak üzere, Öğretim birimlerine iletmek ve gelen kontenjanları, Üniversite Senatosuna sunmak.
 • Öğretim birimlerinden gelen kontenjanların tabloya işlenmesini sağlamak.
 • Kontenjanların, ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak.
 • Öğretim birimlerinin kayıt tarihleri ve yerlerinin ÖSYM’den gelen tabloya işlenerek ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak.
 • Yatay geçiş kontenjanları tablosunu doldurulmak üzere, Öğretim birimlerine

iletilmek ve gelen kontenjanları Üniversite Senatosuna sunmak.

 • Dikey geçiş kontenjanları tablosunu doldurulmak üzere, Öğretim birimlerine iletmek ve  gelen kontenjanların Üniversite Senatosuna sunmak.
 • Dikey geçiş kontenjan tablosunun ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak.
 • Yaz öğretimi ile ilgili esasların hazırlanıp, Üniversite web sayfasında duyurulmasını  

            sağlamak.

 • ÖSYM ek kontenjan tablosunun doldurulmasının temini ve ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak.
 • Öğrenci istatistiğinin hazırlanması ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili işlemlerin hazırlıklarını yapmak.  
 • ALES başvurularının kabulü.
 • DGS başvurularının kabulü.
 • Üniversitemiz Akademik Takvimini hazırlamak ve Üniversite Senatosuna sunmak. Senato kararırın alınmasını müteakip, web sayfasında ilan edilmesini sağlamak.

      İlgili kurumlara göndermek.

 • Öğrenci Kimlik Kartlarının hazırlanması  işlemlerini yürütmek.
 • Kendi imkanlarıyla okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin önkayıt işlemlerini yürütmek.
 • Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları ve Yurt Dışında Çalışanların Çocukları olan Öğrencilerin Kayıt işlemlerini yürütmek.
 • Üniversitemizce yapılan Özel Yetenek Sınavlarının hazırlıklarını yürütmek.
 •   Öğrenci Konsey Seçimlerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 •   Üst Yönetim ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

ŞEF’İN GÖREVLERİ:

 • Daire Başkanlığının Gerçekleştirme Görevlisi görevini yürütmek.
 • Öğrencilerin sayısal bilgilerine ilişkin yılda iki defa güz ve bahar dönemleri itibarıyla kapsamlı istatistiklerin hazırlamak.
 • Mezun olan öğrencilerin diploma numaraları sıralamasını devam ettirmek,
 • Diplomayı hazırlamak ve teslimini yapmak.
 • Mezun öğrenci bilgilerini kütüğe işlettirmek ve kontrol etmek.
 • Yazı ile talep edilmesi halinde, Mimar ve Mühendis Odaları ile diğer kurumlara  mezunlarımızın mezuniyetine ilişkin yazılı bilgi hazırlamak.
 • Kurum içi ve kurum dışı paydaşların öğrenci istatistiklerine ilişkin doldurulmasını talep ettikleri tabloları hazırlamak.
 • Üniversite Akademik Takvimini hazırlamak.
 • Daire Başkanı ile birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ’NİN GÖREVLERİ:

 • Daire Başkanlığının Gerçekleştirme Görevlisi görevini yürütmek.
 • Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevini yürütmek.
 • Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaları usulüne uygun yapmak.
 • Daire Başkanlığının gelen-giden evrak akış işlemini takip etmek ve dağıtılmasını sağlamak.
 • Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporunu ve valilik brifing dosyasını hazırlamak.
 • Daire Başkanın sekreteryasını yürütmek.
 • Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS) kapsamında, akademik birimlerinden gelen öğrenci verilerini toplayarak, sisteme aktarılmasını sağlamak.
 • ÖSYM’nin sayfasından alınan kontenjan tablosunu, kontenjan önerilerini ve başvuru kabul koşullarına ilişkin Öğretim birimlerine gönderilecek yazıyı hazırlamak.
 • Öğretim birimlerden alınan ÖSYM kontenjan önerilerini, Senatoya sunulmak üzere hazırlamak ve ÖSYM’ne iletilmesi için yazı yazmak.
 • ÖSYS Sınavı sonucu yerleşen öğrenci bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine (Otomasyon) aktarılmasını sağlamak.
 • Dikey Geçiş ve Yatay Geçiş kontenjan tablosunu, kontenjan önerilerini ve başvuru kabul koşullarının belirlenmesi için Öğretim birimlerine yazı hazırlamak.
 • Akademik birimlerden alınan Dikey Geçiş ve Yatay Geçiş kontenjan önerilerini Senatoya sunulmak üzere hazırlamak, ÖSYM sistemine aktarmak ve ÖSYM’ne iletilmesi için yazı yazmak.
 • Özel Yetenek Sınavı  ve Yabancı Uyruklu öğrencilerin, Üniversitemiz Senato’sunda kabul edilen kontejan ve başvuru kabul koşullarını, Basın İlan Kurumu aracılığıyla ve Üniversitemiz web sayfasında duyurulması için yazı hazırlamak.
 • ALES başvuru işlemlerini yapmak.
 • DGS başvuru işlemlerini yapmak.
 • Öğrenci Bilgi Sisteminden (Otomasyon) dönem tanımlama işlemini yapmak.
 • Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemiden şifrelerini vermek.
 • Öğrenci Bilgi Sisteminden (Otomasyon) öğretim elemanı ve şifresini unutan veya kaybeden öğrencilere şifre vermek.
 • Not girişi yapan hocalar tarafından sehven kesinleşen notları açmak.
 • YÖK. Bşk’dan alınan staj kontenjanlarının belirlenebilmesi için Öğretim birimlerine yazı hazırlamak, alınan görüş ve kontenjanlar için YÖK.Bşk’na yazı hazırlamak.
 • Türkiye Cumhuriyetlerinden gelen ve kendi imkanlarıyla öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Öğrenci disiplin cezalarına ilişkin bilgileri YÖKSİS veri tabanına işlenmesi.
 • Yaz öğretimi ile ilgili akademik birimlerin görüşleri alınarak açılması istenilen derslerin tablosunun hazırlanması ve Üniversite web sayfasında duyurulması işlemini yapmak.
 • Göreviyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak ve saklamak.
 • Daire Başkanı ile birim sorumluları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.

 

EVRAK DAĞITIM ELEMANI (TEKNİSYEN YRD.)’NIN GÖREVLERİ:

 • Daire Başkanlığının gelen-giden evrak dağıtımını yapmak.
 • Daire Başkanlığına müracaat edenleri karşılamak ve yol göstermek.
 • Hizmet yerini temizlemek.
 • Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.
 • Göreviyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak ve saklamak,
 • Daire Başkanı ile birim sorumluları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.