Personel ve Görevleri

SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Mustafa DALGIN Şube Müdürü (0212)241 64 48/2234 mustafa.dalgin@msgsu.edu.tr
Alpsu ÖZSU Memur (0212)241 64 48/2235  alpsu.ozsu@msgsu.edu.tr
Şaban AKTEMUR Şef (0212) 241 64 48/2237   saban.aktemur@msgsu.edu.tr
Turgay DEMİR  Teknisyen Yrd.  (0212)241 64 48/2233 turgay.demir@msgsu.edu.tr
Ali Rıza BARAZ            Hizmetli (0212)241 64 48/2233  

 

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Serpil AKŞAHİN Şube Müdürü (0212)241 64 48/2238 serpil.aksahin@msgsu.edu.tr
Alay KILIÇ Bilgisayar İşletmeni (0212)241 64 48/2233 alay.kilic@msgsu.edu.tr

 

MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Melek BAYRAMOĞLU   Şube Müdürü (0212) 233 20 74/2242   msgsu.maas@msgsu.edu.tr
Fatma BİLGİÇ   Şef       (0212) 233 20 74/2241 msgsu.maas@msgsu.edu.tr
Çiğdem DEMİREL Şef   (0212) 233 20 74/2243 msgsu.maas@msgsu.edu.tr

 

TAŞINIR VE AMBAR İŞLEMLERİ

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Ömer ÖZYURT Bilgisayar İşletmeni (0212) 241 64 48/2236 omer.ozyurt@msgsu.edu.tr

 

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Selçuk ŞAHİN Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00/4251 selcuk.sahin@msgsu.edu.tr
İsmail EKİCİ Şoför (0212) 252 16 00/4251 ismail.ekici@msgsu.edu.tr
Barış YETİM Şoför (0212) 252 16 00/4251 baris.yetim@msgsu.edu.tr
Mahmut YILDIZ Şoför (0212) 252 16 00/4251  
Kutbettin BİLİCİ Şoför (0212) 252 16 00/4251  
İsmet ÖZBAY Şoför (0212) 252 16 00/4251  
Olgun EKİZ Hizmetli (0212) 252 16 00/4251  
İhsan BİLİCİ Hizmetli (0212) 252 16 00/4251  

 

KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Tuncay KALYONCU Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00/4330  tuncay.kalyoncu@msgsu.edu.tr

 

 

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

  124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. ve 36. maddelerinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri belirlenmiştir. Bunlar:

  1- Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere başkanlığımıza ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek,
2- Yatırım Programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek
3- Uygulama sırasındaki birimimize ait nakit ödenek durumunu izlemek,
4- Birimimizin Taşınır İşlemlerini ve her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek,
5- Araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
6- Temizlik,  bakım, onarım vb. hizmetleri yapmak,
7- Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yardımcı olmak,
8- Verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

                                 

- SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlüğümüz Üniversitemizin başta Rektörlük merkez birimleri olmak üzere Rektörlüğe Bağlı Bölümler ve Merkezlerin ihtiyaç duydukları her türlü hizmet ve malzemelerini bütçe imkanlarını en iyi şekilde kullanılmasını sağlayarak satınalma işlemlerini gerçekleştirir.
Müdürlüğümüz  Başkanlığımızın  yapmış olduğu harcamalara ait ödenekleri takip etmek, serbest bırakmaları, ek ödenek ve aktarma taleplerini hakkında yazışmaları yapmak ve sonuçlarını takip etmektedir. 
Ayrıca, Müdürlüğümüz  ödenekleri yetersiz olan Rektörlüğe Bağlı Bölümler ve Merkezlerin 03.2 Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03.4 Görev Giderleri, 03.05 Hizmet alımları, 03.6 Temsil ve tanıtma giderleri, 03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, , 05.3. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Ödemeler, 06 Sermaye Giderleri, 06.1. Mamul Mal Alımları,  harcama kaleminden yapılan malzeme ve hizmet alımlarının satınalma işlemlerini yapmaktadır.
Müdürlüğümüz satınalma hizmetlerini 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Maliye Bakanlığının resmi gazetede yayınlanan bütçe uygulama talimatları ile Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgeleri vb. mali mevzuat hükümlerine göre yerine getirmektedir.
Talep formu ile ulaşan birimlerin malzeme ihtiyaçları öncelikle  değerlendirilir. İstenilen malzeme depolarda mevcut ise öncelikle depodan verilir. Birimimiz tarafından depolardan karşılanamayan malzemeler için birimlerce düzenlenen satınalma istek formlarında belirtilen malzemelerin alınması için Satınalma Şube Müdürlüğüne ulaştırılır.
- TAŞINIR VE AMBAR İŞLEMLERİ
Üniversitemiz Rektörlük Merkez Ayniyat Saymanlığı; ayniyat ve ambar işlemlerini   18.01.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu  ve bu kanunun Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Elektronik ortamda yapmaktadır. Böylece Taşınır işlemlerinde farklılıklar kaldırılarak standart getirilmiştir. Üniversitemiz tüm harcama birimleri bu programı kullanmakta olup, programın kullanımı kısmında  ilgili harcama birimlerine merkez olarak yardımcı olunmuştur.
Taşınır işlemleri, Taşınıra konu olan mal ve hizmetlerin satınalma aşamasından başlayıp, kabulü, muayenesi, depolanması, tasniflenmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması aşamalarından oluşmaktadır.
Demirbaş konu olan mal ve hizmetler depolarda depolanmak yerine birimlerin ihtiyacı olan kalemler en kısa zamanda alınıp veya temin edilip ihtiyaç sahibi birime ulaştırılmış olup  malzemelerin gereksiz depolanması önlenmiştir.
Birimlerin tespit ettiği Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileriyle bu hizmetlerin yürütülmesi konusunda sürekli iletişim haline geçmiş ve   ihtiyaçlar kısa zamanda çözülmüştür.

                                                          
-TAHAKKUK İŞLEMLERİ

 Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin elektrik, su, telefon, ttnet ödemelerini, bunlarla ilgili tüm idari işleri ve Müşavir firmaların (Personel Taşımacılığı, Temizlik Hizmetleri ve Güvenlik Hizmetleri) İhale evraklarının ve diğer tüm satınalma işlemlerinin evraklarının  hazırlanması ve  hak edişlerini yapmaktadır.


-DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

            Rektörlük, Fakülteler, Meslek yüksekoku ve bağlı birimlerin güvenlik, temizlik ve taşıma işleri; yapılan ihaleler neticesinde  . Hizmet Araçları Biriminde ve Merkezde yapılmaktadır.

Üniversitemiz Rektörlük, Fakülte ve diğer birimlerin;

 

- Temizlik Hizmeti

- Güvenlik Hizmeti

- Personel Taşıma Hizmeti

- Enerji Giderleri(Akaryakıt ve Yakıt Giderleri)

Başkanlığımızca ihaleleri yapılarak,

-Haberleşme Giderleri

- Elektrik-Su Giderleri

İse tarifeye bağlı olarak işlemleri yapılarak yürütülmektedir.

 

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFLİĞİ

Merkez kampusümüz ve diğer birimlerde 24 saat Güvenlik Hizmetleri yerine getirilmektedir

Kampus alanına giriş çıkış yapan araçlar kayıt altına alınmakta kampus alanın girip çıkan şahısların kimlik kontrolü ve kayıtları yapılmaktadır.
Emniyet ve Jandarma birimlerince Rektörlük ve bağlı birimlerimiz denetlemeden geçirilmiş ve bu denetimleri başarıyla tamamlamıştır.
Güvenlik Birimimizdeki Personele Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Terör Şube Müdürlüğü ve Bomba ekiplerince hizmet içi eğitim kursu verilmiştir.
Üniveristemiz  Merkezinde yapılan etkinlikler, spor karşılaşmaları, törenler, yetenek sınavları, bahar şenlikleri ve mezuniyet törenlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak faaliyetlerin huzur ve güven ortamında devam etmesi sağlanmıştır.
Milli Bayramlarda ve belirli günlerde Merkez yerleşkemizdeki binaların bayrak asma işlerini koordine etmekte ve Rektörümüzün Atatürk anıtına çelenk koymasına eşlik edilmektedir.                           
Merkez binamızda zamanla faaliyet gösteren İnşaat Firmaları, Yemekhane, Kantin ve Kafeterya çalışanları kimlik bilgileri ev adresleri ve telefon numaraları güvenlik birimimizde bulunmaktadır.
Merkez binamız ve diğer birimlerde çalışan Koruma ve Güvenlik personelimiz, normal çalışma saatlerinin üzerinde çalışarak sayısal olarak yetersiz olduğundan bekçi olan personelden destek alınarak meydana gelecek aksaklıklar önlenmektedir.
Özellikle doğu yolu varyantında sürekli araçla devriye dolaşılarak alkollü, uygunsuz davranışta bulunanlar engellenmektedir.
Güvenlik personelimiz sürekli kontrol edilerek zaman zaman eğitim uygulamaları ve toplantılar yapılarak bilgi ve becerileri güncelleştirilmektedir.
Merkez binamız ve bağlı birimlerimize ait Koruma Planları güncelleştirilmiştir.                                        

                                                                                                                                                                                  
MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜ

İdari ve Akademik personeli olmak üzere her ay yapılan maaş işleriyle ilgili işlemeler

1- Derece Kademe terfilerinin değişikliğe ve Say2000’i sistemine girmek

2-  Kadro ve Unvan Değişikliklerini sisteme girmek, bordrolarını hazırlamak

3- İdari personel rapor kesintilerini yapmak

4- Eş, Çocuk, Doğum yardımları bordrolarını yapmak KBS sistemine girmek

5- Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlarla ilgili karar çerçevesinde Yan Ödeme,  Özel Hizmet oranlarıyla ilgili bilgi girişi yapmak münferit bordroları hazırlamak

6- 375 Sayılı K.H.K’nin Ek-3. md uyarınca yapılan Ek Ödeme oranları takibi ve ek bordrolarını hazırlamak

7- İcraların takibini yaparak kesintileri belirlemek. İcra Daireleri ile  bilgilendirme ve kesinti yazışmalarını yapmak

8- Kefalet kesintilerini takip etmek ve yapmak

9- Sakatlık İndirimlerini yapmak

10- Asgari geçim indirim bordrolarını düzenlemek

11- Ücretsiz izin, İstifa ve Askerlik borçlandırmaları düzenlemek

12- Maaş dönemi sonrasında göreve başlayanların münferit, kıst maaşları
bordrolarını hazırlamak

13- 2914 Sayılı Kanun kapsamında Üniversite Ödeneği, Eğitim Öğretim Ödeneğini takip etmek ve hazırlamak

14- Makam Tazminatlarının takibini yapmak ve bordrolarını hazırlamak

15- Görev ve Temsil tazminatlarının takibini yapmak ve bordrolarını hazırlamak
16- İdari Görev tazminatlarının takibini yapmak ve bordrolarını hazırlamak

17- Yabancı dil tazminatlarının takibini yapmak ve bordrolarını hazırlamak

18- 4 yılını dolduran profesörlerin ek göstergelerinin takibini yapmak ve bordro
Hazırlamak

19- Emekli Keseneklerinin hazırlanması takibi ve SGK’na On-line gönderilmesi

20- Maaş bordolarının hazırlanıp imzaya gönderilmesi, ödemeye hazır hale getirilmesi

21- Maaş ödemesi için banka yazışması yapıp ilgili bankaya mail atılması

22- 2547 Sayılı Kanunu 33. md göre Yurtiçi ve Yurtdışı maaşlarının takibi  bordrolarının hazırlanması ve ödenmesi

23- 2547 Say. Kanunu 39. md göre YÖK burs ücretlerinin takibi bordroların hazırlanması ve ödenmesi

24- Merkez Bankası yazışmaları, Kambio işlemleri ve para transferi

25- Yurtdışı Sigorta ve Öğrenim harcı ödemeleri için bordro hazırlanması ve takibi

26- Yurtdışı kefalet senedi rakamlarını söylemek

27- Emekli olacak personellerimizi geriye dönük 3 yıllık Emekli İcmal Bordolarının hazırlanması

28- Sendika aidatlarının kesilmesi, takibi ve her ay ilgili sendikalara gönderilmesi

29- Sendika Toplu Görüşme temsilci seçimi için Sendikalarla toplantı yapmak ve sonucu Sendika ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek

30- Vergi indirimi (Sağlık, Hayat, Bireysel emeklilik) bilgi girişleri

31- 3’er aylık Arazi Tazminatlarına ait bordroları düzenlemek

32- Tüm maaş evraklarının dosyalanması ve takibi

33- Kişilerin isteği üzerine aylık üç aylık ya da yıllık maaş dökümü hazırlayıp vermek

34- Sigorta değerlemesine ilişkin geriye dönük bordro düzenlemek

35- Her gün Resmi Gazete, Maliye Bakanlığı, SG Kurumu gibi ilgili kurumların duyurularını takip etmek

36- Kanun, khk, bkk, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle yapılan değişiklikleri maaş bordrolarına ve sisteme yansıtmak bununla ilgili düzenlemeler yapmak

37- Personelin maaşla ilgili sorularına cevap vermek, bilgilendirmek, istekleri üzerine ilgili kurumlara bilgilendirme yazıları yazmak

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%