Mimar Sinan
 Merkez Müdürü Prof. Dr. Oğuz CEYLAN
 Müdür Yardımcıları 

 

 Email mimsinan@msgsu.edu.tr
 Telefon 0(212) 252 16 00 / 4286 / 4294 / 4295
 Fax  
 Adres Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 34427 Fındıklı / İstanbul 
 Kuruluş Tarihi 13.01.1984

 

AMAÇ VE GÖREVLER

 Araştırma Merkezinin amacı, Türk Mimarisi ve Sanatı üzerinde araştırmalar yapmak, bu araştırmaları yayınlamak ve bu konu ile ilgili arşiv ve kitaplık kurmaktır. “Mimar Sinan Araştırma Merkezi” Türk Sanatı ve Mimarisinin her dalında araştırmalara açık olacaktır.

Mimar Sinan Araştırma Merkezi, amaca ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Mimar Sinan’ın hayatı, kimliği, sanatı, eserleri ve kurduğu teşkilât hakkında araştırmalar yaparak bunları yayınlamak ve arşivlemek.

b)  Mimar Sinan’ın sanat kişiliğini incelemek ve çağdaşı sanatçılarla karşılaştırmak.

c) Mimar Sinan’ın, üslubunun, tekniğinin ve kullandığı mimari elemanların kaynaklarını ve malzemesini araştırmak.

d) Mimar Sinan hakkında yazılmış her dilde yayınları tesbit ederek bir “Mimar Sinan Bibliyografyası” vücuda getirmek.

e) Mimar Sinan’ın eserlerini teker teker rölöve ederek, bunları gerekli boyutta yayınlamak.

f) Mimar Sinan’ın eserlerinin tam bir envanterini çıkarmak, yerlerini, bugünkü durumlarını ve kaybolanlarını tesbit etmek.

g)   Türk Sanatı ve Mimarisinin milli kültürümüzün önemli bir bölümü olarak tümü ve kaynakları üzerinde araştırmalar yapmak, Sinan devrine gelinceye kadar ve Sinan’dan sonraki devirleri incelemek.

h) Osmanlı İmparatorluğu devrinde ve bu devirden evvel yaşamış olan Türk mimarlarını araştırmak, Hassa Mimarları Ocağı teşkilâtını incelemek, İmparatorlukda mimarların yetişmeleri ve mimarlık mesleğinin icrası usullerini araştırmak.

i) Yukarıda sayılan çalışmaları arşivlemek, imkân dahilinde yayınlamak ve yayınlatmak.

j)   Türk mimarlık eserlerinin ve mimari sitlerin korunması, restorasyonu ve bakımı hakkında araştırmalar ve uyarıcı yayınlar yapmak, bu amaçla Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü ile işbirliğinde bulunmak.

k) Türk Mimarisi ve Sanatı hakkında dilimizde ve yabancı dillerde yapılmış yayınları veya bunların mikrofilmlerini kendi kitaplığında toplamak, en önemlilerinden başlıyarak, yabancı dildeki eserleri dilimize, arap harfleri ile yazılmış eserleri de günümüzün yazısına çevirip ilgililerin istifadesine sunmak.

l)  Yukarıda sayılan faaliyetler için gereğinde yurt içinde ve yurt dışındaki bilim kurumları, resmi kuruluşlar ve bilim adamları ile işbirliği yapmak, araştırma gezileri tertip etmek.

m)   Yukarıda sayılan faaliyetlerin sonuçlarını, konferanslar, sergiler, sempozyumlar ve yayınlarla bilim dünyasına duyurmak, aynı konuda yurt içinde ve yurt dışında tertip olunanlara katılmak.

n) Merkezin yukarıda sayılan faaliyetleri için gerekli malzeme, fotoğraf ve fotogrametrik rölöve laboratuvarlarını ve resimhanelerini kurmak ve bunları teçhiz etmek.

o)    Yukarıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiğinde ayrı birimler kurmak veya geçici komisyonlar oluşturmak.