Kuzey Ege Arkeoloji
 Merkez Müdürü  Dr. Ögr. Üyesi Hüseyin Murat ÖZGEN
 Müdür Yardımcıları   Arş. Gör. Bünyat Burak AYKANAT
 Email  keam@msgsu.edu.tr 
 Telefon  0(212) 234 75 88 - 5430 / 5437
 Adres  Adres: Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad.No: 71 Bomonti - Şişli /İSTANBUL 
 Kuruluş Tarihi  31.05.2016


Merkezin amacı :
Kuzey Ege Bölgesi başta olmak üzere, arkeolojik araştırmalar üzerine farklı disiplinlerle birlikte yapılacak çalışmalar için ortamın yaratılması, yeni araştırmaların teşviki, yapılan araştırmaların desteklenmesi ve ödüllendirilmesi, araştırmaların yayımlanması ve geniş kitlelere ulaşımının sağlanması için bilimsel toplantılar, araştırma gezileri düzenlenmesi, görsel materyaller, sergiler, çalıştaylar ve belgeseller hazırlanması, ayrıca tüm bu araştırmalar için kütüphane, müze, veri tabanı ve bilgi bankası hizmetinin sunulması ulusal ve uluslararası, konu ile ilgili çalışma yapan diğer kurumlar ile iş birliği ve protokollerin yapılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları :
a) Tarihi, turistik ve doğal değerlerin açığa çıkarılması ve değerlendirilmesi için ilgili hem resmi hem özel kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bağlantı kurmak,
b) Her türlü olanaklardan yararlanarak antik yerleşmelerin ve bölgenin, kültürel, bilimsel, tarihsel, doğal ve turistik açıdan tanıtımını yapmak, bu amaçla kitap, broşür, afiş, harita, duyuru levhası ve benzeri yayım faaliyetlerinde bulunmak, bu bağlamda yapılan çalışmaları desteklenmek,
c) Bölgede yapılan ve yapılacak olan, kazı, yüzey araştırması, röleve ve restorasyon çalışmaları için maddi olarak ya da araç-gereç ve insan gücü ile katkıda bulunmak, çalışma atölyeleri ve sergi salonları oluşturmak, yapılan çalışmaları desteklemek,
ç) Bölgede bulunan ve bulunacak eski eserlerin yurt turizmindeki önemini konferans, seminer, sergi ve bu gibi yollarla ulusal ve uluslararası daha geniş kitlelere anlatmak,
d) Bölgede bulunan antik kentler ve yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili süreli, süresiz Türkçe ve yabancı dillerde kitap, dergi, makale yayımlamak ya da yayımlanmasına destek olmak, yurt içi ve yurt dışında geziler organize etmek bölgenin Türkiye ve dünya çapında ilgi odağı haline gelmesini sağlamak,
e) Aynı amaçlar için yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunan diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve benzeri kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak çalışmalar yapmak, her türlü yardım ve desteği sağlamak,
f) Merkez faaliyetleri kapsamında çocuklar ve gençlere yönelik eğitici faaliyetler düzenlemek,
g) Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bölgede yapacağı araştırmalar için destek sağlamak ve burs vermek,
ğ) Merkez amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.