Kentsel Tasarım
 Merkez Müdürü  Prof. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR
 Müdür Yardımcıları 

 Doç. Dr. Müge ÖZKAN ÖZBEK

 Dr. Öğr. Üyesi Melih BİRİK

 Email  kenttam@msgsu.edu.tr
 Telefon  0(212)252 1600 / 4240
 Adres  Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 24 Beyoğlu/İSTANBUL 
 Kuruluş Tarihi  22.08.2014

 

Merkezin amaçları

a) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde kentsel tasarım ve kentsel mekân alanında, yaşam kalitesinin yeniden üretilmesinde; geleneksel yapı, yaratıcı yenilikler, bilgi ekonomileri ve kültürel ortamla ilişkili çalışmalar yapmak, sürdürülebilir gelişmeyi desteklemek, mimarlık ve kent disiplinini kentsel tasarım ile buluşturacak rehberler, araçlar ve çözüm önerileri sunmak.

b) Kültürel ve bilimsel kurumlara, organizasyonlara, yaratıcı girişimlere ve benzeri etkinliklere destek oluşturmak; kentsel tasarım alanında, yaratıcılık ve kültür politikaları konusunda ilgi ortamını kurmak, uluslararası ölçekte ise benzer ağların içinde yer alarak gelişmek, kentlileri bu konuda bilinçlendirmek, katılımı ve yeniliklerin gelişimini desteklemek.

c) Araştırma ve uygulamaya dönük çok disiplinli yaklaşımları desteklemek amacıyla kentsel tasarım alanında ve kentsel mekânlarda araştırmalar yapmak, projeler üretmek, bu kapsamda uluslararası bir laboratuvar ortamı oluşturarak, sürdürülebilir gelişmeyi yaygınlaştırmak.

 

Faaliyet alanları

a) Kentsel tasarım alanında kentsel, kırsal, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte araştırmalar yapmak, projeler gerçekleştirerek uygulamak.

b) Farklı uzmanlık alanlarından tasarımcı ve araştırmacıları bir araya getirerek, tasarım ve üretim bağlamında konu ile ilgili yerel kimlik ve yerel ekonomileri destekleyecek araştırma projeleri, atölye çalışmaları ile benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek, söz konusu çalışmaların sonuçlarını inceleyerek, bilimsel değerlendirmelerde bulunmak.

c) Yerelin deneyimlerinden hareketle yenilikçi araçları ve deneysel projeleri geliştirme fırsatı sağlamak.

ç) Merkezin bağlı bulunduğu kurum başta bulunmak üzere ilgili sektörler içinde yer almak, eğitim alanı ve meslek alanları dışındaki aktörler arası ilişkiyi kurmak, kentsel tasarıma ilişkin bilgi, yaratıcılık, kültür, politika ve süreç yönetimi konularını paylaşmak.

d) Yenilikçi stratejiler çerçevesinde yaratıcılığı ekonomik gelişmeye dönük tasarım ile ilişkilendirerek, farklı sektörler, kurum ve kuruluşlar arasında ilişkileri geliştirmek, desteklemek ve teşvik etmek.

e) Kentsel tasarımda yenilikçiliği destekleyecek yaratıcı gücünün yetiştirilmesi için, kentsel mekân ve kentin sosyal yapısı ile ilişkileri geliştirerek konuya ilişkin farkındalığı artırmak.

f) Kentsel tasarım adına kamusal bilinci yükseltmek, düzenlenecek katılım toplantıları ile kentler ve temsilciler arasında bilgi aktarımını sağlayacak tartışma platformları oluşturmak.

g) Yenilikçi fikirler, araçlar, politikalar ve yaratıcılık alanlarında kendi bölgelerini öne çıkartacak vizyonların geliştirilmesine ihtiyaç duyan yerel yönetimlere uygun eğitim programları ve proje ortaklıkları sağlamak, ilgili çalışma alanlarında danışmanlık yapmak.

ğ) Kentsel tasarım alanında gelişmek isteyen öğrencileri konuyla ilgili uzmanlaşmış aktörlerle karşılaştırarak, yeni işbirlikleri oluşumu için fırsatlar yaratmak.

h) Araştırma, inceleme ve uygulamaların sonuç ürünlerini arşivlemek ve her araştırmacının yararlanabileceği bir sisteme bağlamak.

ı) Yazılı, görsel ve elektronik ortamlar aracı ile Merkezin çalışmalarını tanıtan ve destekleyen her türlü yayını yapmak.