Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğü
 Yazı İşleri Sorumlusu   :   Semra AKŞAHİN
 Telefon  : (0212) 252 16 00/4206 
 Faks  : (0212) 244 03 98
 E-Posta  :  yaziisleri@msgsu.edu.tr


Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğü; Genel Sekreterliğe bağlı olarak Üniversite içindeki tüm birimlere, Kurumun iletişim içinde bulunduğu Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve öğrencilere hizmet vermekte olup, gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda ana başlıklarıyla maddelendirilmiştir.

  • Üniversitemiz Rektörlüğüne gelen tüm evraklar Gelen Evrak Kayıt masasında kayda alınmaktadır.
  • Kayda alınan evraklar ilgili üst amirlere ve/veya ilgili idari birimlere havale edilerek gönderilmektedir.
  • Evrakların son işlem gördükleri/görecekleri birimlere ulaşıncaya kadarki tüm sirkülasyonları birimimizde takip edilmektedir.
  • Rektörlükçe yapılmasında lüzum görülen tüm yazışmalar birimimiz personelince kaleme alınmak suretiyle, daktilografisi ve dağıtımı birimimizde yapılmaktadır.
  • Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruluna havale olunmak suretiyle birimimizde düzenlenen evraklar ile gündem oluşturulmakta, dağıtım yapılmakta, toplantı kararları ve tutanakları hazırlanarak ilgili birimlere ulaştırılmaktadır.
  • Üniversite İdari Birimlerinin evrakları Giden Evrak Kayıt masasında kayıt altına alınmakta ve Üniversite içi dağıtımı yapılmaktadır.
  • Dışarıdan PTT ile gelen postaların (şahsi postalar da dahil olmak üzere) Birimimizde  ayrımı yapılarak Posta Dolabına yerleştirilmektedir.
  • Üniversitemiz genel yazışmaları dışında her yıl Faaliyet Raporu, İl Brifingi, YÖK. Bilgi Formu vb. gibi uzun süreli araştırma ve bilgi derlenmesi ile düzenlenebilecek çalışmalar hazırlanmaktadır.