Endüstri Ürünleri Tasarımı
 Merkez Müdürü Doç. Dr. Hızır Tengüz ÜNSAL
 Müdür Yardımcıları   
   
 Email  etam@msgsu.edu.tr  
 Telefon  0(212) 252 16 00 / 4248 
 Fax  
 Adres  Meclis-i Mebusan Cad. No:2 Tophane-Beyoğlu/İSTANBUL
 Kuruluş Tarihi  24.03.1999


Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı:

Yurt içi ve yurt dışında endüstri ürünleri tasarımı alanına ilişkin eğitim, araştırma, yayın ve uygulama çalışmaları yapmak, söz konusu çalışmalarla endüstri kuruluşlarına ve Üniversite öğrenimine destek vermek, ayrıca yenilikçi endüstri ürünleri tasarımı alanındaki araştırma-geliştirmeler yoluyla endüstri ürünlerinde yenilik yapılması, Türkiye ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir konuma getirilmesi, endüstri tasarımı yoluyla ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi ve üretim odaklı tasarımla üretim maliyetlerinin düşürülmesi gibi yönlendirilmiş akademik çalışmaların yapılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları:

a) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yurt içi ve yurt dışında büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelere yönelik endüstri ürünleri tasarımı alanında talep edilecek araştırma, uygulama ve projelendirme hizmetleri ile üretim odaklı tasarım sorunlarına yönelik inceleme, araştırma ve akademik nitelikli çalışmalar yürütmek,

b) Endüstri ürünleri tasarımının disiplinlerarası etki alanları kapsamında, güncel ve yeni ortaya çıkan problem alanları hakkında tasarım temel araştırmaları yapmak, araştırma faaliyetleri sonucu kazanılmış bilgiyi, endüstri ürünleri tasarımı mesleğinin gelişimi için paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,

c) Endüstri ürünleri tasarımı disiplini ve mesleğinin gelişimine katkı sağlamak için; yöntemsel, ergonomik, çevresel, yönetimsel ve organizasyonel, teknolojik, kültürel, tarihsel ve diğer alanlarda yayınlar yapmak, çağdaş ve geleneksel Türk endüstri ürünleri tasarımlarının Türkiye’deki özgün örneklerini, fotoğraf, film, video, bilgisayar ve benzeri araçlarla saptamak üzere çalışmalar yürütmek,

ç) Türkiye içinde ve dışında konuyla ilgili olarak alanındaki güncel konular ile ya da kendi araştırma ve uygulama sonuçları ile ilgili kongrelere katılmak, toplantılar, konferanslar, sempozyum, kolokyum ve benzeri çalışmalar ve sergiler düzenlemek, endüstri ürünleri tasarımı bilim alanı ve meslek pratiğini geliştirecek seminerler ve kurslar açmak,

d) Merkeze yöneltilecek bilimsel ve sanatsal problemler üzerine danışmanlık hizmeti vermek, rapor düzenlemek ve faaliyet alanı ile ilgili her türlü uzmanlık görevini yerine getirmek, yurt içi ve dışından konu ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

e) Merkezin hazırlayacağı programlar çerçevesinde endüstri kuruluşlarının eğitim ve geliştirme plan ve programlarına destek hizmeti vermek, Türkiye’deki endüstri ürünleri tasarımı bilincinin ve etkinliğinin yaygınlaşması amacıyla kamuya dönük çalışmalar düzenleyerek odaklanmış ileri eğitim hizmeti sağlamak,

f) Yeni bir ürün, hizmet ve uygulama ortaya koyacak şekilde araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yaratıcı/yenilikçi ve çevre uyumlu yeni ürünler ortaya koymak ve geliştirerek yenilik yaratmak.