EĞİTİM BİLİMLERİ
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ebru OĞUZ
Bölüm Başkan Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Göksu GÖZEN
Bölüm Sekreteri: : Uğur Bayram KÖMLEKSİZ
Telefon : +(90) 212 246 0011- 5055
Faks : (0212) 261 11 21

Eğitim Bilimleri Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuştur. Bölüm “Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı” bünyesinde, “Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi”, “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”, “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” Anabilim Dalı alanlarından uzman altı öğretim üyesi, bir araştırma görevlisi ve bir uzman kadrosundan oluşmaktadır. Bölümün anabilim dalları düzeyinde lisans, yüksek lisans ve doktora programı yoktur. Bölüm, Üniversite bünyesindeki bölümlere seçmeli ve serbest seçmeli disiplinler arası dersler ile YÖK onayıyla açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı çerçevesinde dersler vermektedir.

Misyon

Evrensel değerler ışığında, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen demokratik, sorgulayan, işbirlikli çalışmalara yatkın, bilimsel ve etik değerleri önemseyen, girişimci, yaratıcı düşünen, değişime açık, kendi kararlarını alabilen, sorumluluk sahibi, etkili iletişim becerilerine sahip, teknolojiyi etkin kullanan, kuram ve uygulama arasında ilişki kuran, öğrenci merkezli öğrenme ortamları yaratabilen farklı alanlarda öğretmen, yönetici, uzman ve akademisyenler yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası değerler temelinde bilimsel bilgi üreten ve paylaşan, demokratik değerlere sahip, etkili öğrenme ortamlarını oluşturan, disiplinler arası çalışmayı gözeten bir bilim dalı olmak.

Bölümün Amacı

Evrensel değerler ışığında eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla; aynı zamanda farklı disiplin alanlarıyla işbirliği yaparak bilgi üretmektir. Eğitim bilimleri alanının ana bilim dallarında (Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Psikolojik Danışma ve Rehberlik) ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda yetkin öğretmen ve eğitim uzmanlarını yetiştirmek, öğretmenlik mesleğini yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik öğretmenlik meslek bilgisi derslerini yürütmek; eğitim alanı dışındaki farklı kurumlara eğitmen/eğitim bilimci yetiştirmek ve lisansüstü seviyede yapılan tez ve projelerle eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmeye yönelik çeşitli faaliyetleri yürütmektir.