ÇALIŞMALAR

(* Bölümde gerçekleştirilen Yüksek Lisans Tezlerinin Listesi)

OZAN ERTUĞRUL

2017    

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin görsel sanatlar eğitiminde destekleyici materyal olarak kullanılması
Utilization of computer and online technologies as supportive materials in visual arts education

GHINA ALKAWI

2016

Mimarlık eğitiminde BIM tabanlı disiplinlerarası işbirliği önerisi
A proposal of BIM-based multidisciplinary collaboration in architecture curriculum

ESRA İŞGÖR ŞİMŞEK

2015

Mobil ortamlarda kitlesel açık çevrimiçi derslerin (KAÇD) kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of massive open online courses' (MOOC) usability in mobile platforms

MİNE YILMAZ

2014

Sanat ve tasarım bağlamında elektronik oyunlarda prosedürel üretim
Procedural generation for electronic games in the context of arts and design

SİBEL ALEMDAR

2014

Müzelerde teknolojik etkileşimli sergileme yöntemleri: İstanbul Sağlık Müzesi için bir öneri
Methods of interactive display technology in museum: A proposal for Istanbul Health Museum

ŞERAFETTİN TOLGA İNAM

2013

10-adım deneyiminde tasarım ve kullanılabilirlik ilişkisi: Akıllı tv'ler üzerinden bir araştırma
Design and usability relation in 10-foot experience: A research based on smart televisions

BERRİN ATİKER

2012

İlköğretim öğrencilerine yönelik bilgisayar destekli öğretim yazılımları için ekran tasarımı ilkeleri
Screen design principles of computer-aided instructional software for elementary school students

AHMET BERKAY TUNCAY

2011

İnternet sanatı: Formları ve ele alınan temalar
Forms and thematics of internet art

ZEHRA CİNKAYA AVŞAROĞLU

 2011

İlköğretim 6. 7. 8. sınıfları fen ve teknoloji dersinde bilgisayar animasyonunun akademik başarıya etkisi
The impact of the acedemical succes of computer animation for 6.7.8 grade science and technology class

GÖRKEM KINIK

2010

Çok katmanlı kısıtlı boltzmann makineleri ile sayısal görüntülerden sanatçı tanıma
Recognizing artist from digital images by multilayered restricted boltzmann machines

ZİNNET YÜZSEVEN

2010

Tarihi çevre korumasına yönelik bir karar destek sistemi önerisi
A decision support system for the conservation of historical environments

OYA OKUMUŞ

2010

Bilgisayar ortamında mimari mekanın sunumunda sinematografik anlatım dilinden faydalanılması
Benefiting from cinematographic elements on the presentation of architectural space in computer media

SERKAN GENÇ

2010

Alışveriş merkezleri için uygun yer seçiminde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması: İstanbul örneği
Suitable site selection for shopping malls in Istanbul by using geographical information systems

SALİHA DÖNMEZ

2010

Gelecekçi bakış açısıyla endüstri ürünleri tasarımı ve bilgisay kavramı ile ilişkisi
Industrial product design and compute concept relationship from the point of view of futurism

EMEL AKAY

2009

Bilgisayar ortamında keramik rekonstrüksiyonu: Konservasyona etkilerinin değerlendirilmesi
Computer-based reconstruction of archaeological pottery: Assesments for conservation

ÖZGÜR EREN

2009

Bilgisayar oyunlarında dramatik yapı: Alternatif yaklaşımlar

BİLAL EREN

2009

Biyometrik teknolojilerin etkili tasarlanması ve uygulanmasında yeni bir öneri: Multimodel teknoloji
Biyometrik teknolojilerin etkili tasarlanmasi ve uygulanmasinda yeni bir öneri: Multimodel teknoloji

KEMAL ŞAHİN

2009

Etkileşim tasarımı destekli e-öğrenme ders içeriği geliştirme
Development of interaction design supported e-learning courseware

SALİH AKKEMİK

2009

Sayısal oyunlarda etkileşim tasarımının rolü
The role of interaction in digital games

SERTAÇ KARSAN

2008

Sayısal görüntü ve sayısal görüntü işlemenin tasarıma etkisi
The effect of digital image and digital image processing in design

SİMGE BARDAK

2007

İç mimarlık eğitiminde bilgisayar destekli tasarımın yeri ve sorunları
Position and problems concerning computer-aided design within education on interior architecture