BAŞVURU

 KİMLER BAŞVURABİLİR

Enstitümüze bağlı lisansüstü programlara Güz ve Bahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa başvuru yapılabilir. Güz yarıyılında açılacak programlar Mayıs ayında, Bahar yarıyılında açılacak programlar ise Aralık ayında Enstitümüz web sayfasında “Duyurular” bölümünde ilan edilir. İlanda kontenjanlar,mezuniyet alanları, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler yer alır.

BAŞVURU KRİTERLERİ

Mezuniyet alanları her yarıyıl ilgili anabilim dalı kurullarının önerisi, Enstitü Kurulu ve Üniversite Senatosu kararıyla belirlenir. Genel koşullar;

 1. Adayların “Mezuniyet Koşulları”nda belirtilen alanlarda lisans/yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları                   

     2. Yüksek lisans ve doktora programına başvurabilmek için  başvurulan programın puan türünde (Sanat Tarihi, Tarih Anabilim Dalına bağlı programlarda ALES-Sözel, Arkeoloji ALES Sözel veya ALES-EA, Sosyoloji ve Felsefe Anabilim Dalına bağlı programlarda ALES-EA) en az 55 puan olmalıdır. Konservatuvara bağlı programlara başvuracak adaylardan ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4. maddesi (5) fıkrası gereğince yabancı uyruklu adayların da başvurdukları programın puan türünde ALES’den en az 55 puan yada GRE’den en az 610 veya GMAT’tan en az 450 puan almaları gerekmektedir. Üniversite Senatosunun kararı gereğince Tarih Anabilim Dalına bağlı programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylarda ALES şartı aranmamaktadır.)

 

 1. Yabancı uyruklu adayların Ankara Üniversitesi TÖMER Şubelerince yapılan Türkçe Dil Sınavında başarılı olmaları gerekir. (lisans / yüksek lisans öğrenimini Ülkemizde tamamlayanlardan istenmez),

 

 1. Doktora veya sanatta yeterlik öğrenimi için başvuran adayların, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı; yabancı uyruklu adayların ise kendi anadili dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca’dan YDS’den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan  almış olmaları,
 2. Yatay geçiş için  başvuracak adaylardan öğrenciliklerini ve öğrenim gördükleri programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamladıklarını belirten belge (başarı ortalamasının yüksek lisans için en az 75, doktora ve sanatta yeterlik için 85 olması gerekmektedir),

 

EŞDEĞERLİK TABLOLARI

YABANCI DİL SINAVI EŞDEĞERLİKLERİ (Ek-5)

ALES/GRE/GMAT EŞDEĞERLİKLERİ (Ek-6)

GEREKLİ BELGELER

 1. Adayların “Mezuniyet Koşulları”nda belirtilen alanlardan alacakları lisans/yüksek lisans diploması (Yatay Geçiş için başvuran adaylarda alan koşulu aranmamaktadır.)  veya çıkış belgesi ile Lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan dersleri ve notları gösteren belge (Transkript)

 

        ................... Dönemi itibariyle mezuniyet aşamasında olan öğrenciler Taahhütname doldurmak suretiyle koşullu başvuru hakkına sahiptir. Ancak, kesin kayıt tarihine kadar transkript ve mezuniyet belgelerini Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2. Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu adayların diplomalarının YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması (Belirtilen onay adayın kendisi tarafından alınacaktır.),

 

 1. Diplomalarını yurtdışından alan yabancı uyruklu adayların diplomalarının, yabancı elçiliklerde (veya konsolosluk) Türkçe’ye çevrilerek onaylanmış olması (Belirtilen onay adayın kendisi tarafından alınacaktır.),

 

 1. ALES sonuç belgesi

ALES puanı;  yüksek lisans ve doktora programına başvurabilmek için  başvurulan programın puan türünde (Sanat Tarihi, Tarih Anabilim Dalına bağlı programlarda ALES-Sözel, Arkeoloji ALES Sözel veya ALES-EA, Sosyoloji ve Felsefe Anabilim Dalına bağlı programlarda ALES-EA) en az 55 puan olmalıdır. Konservatuvara bağlı programlara başvuracak adaylardan ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4. maddesi (5) fıkrası gereğince yabancı uyruklu adayların da başvurdukları programın puan türünde ALES’den en az 55 puan yada GRE’den en az 610 veya GMAT’tan en az 450 puan almaları gerekmektedir. Üniversite Senatosunun kararı gereğince Tarih Anabilim Dalına bağlı programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylarda ALES şartı aranmamaktadır.)

 

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (yabancı uyruklu adaylar için pasaportun Türkçe çevirisi),

 

 1. Yabancı uyruklu adayların Ankara Üniversitesi TÖMER Şubelerince yapılan Türkçe Dil Sınavında başarılı olmaları gerekir. (lisans / yüksek lisans öğrenimini Ülkemizde tamamlayanlardan istenmez) Diğer Türkçe Öğretim Merkezlerinin Türkçe Dil Sınavı belgesi bulunan yabancı uyruklu adayların Üniversitemiz Türkçe Öğretim Merkezinde sınava alınarak, başarılı bulunmaları halinde başvuruları kabul edilecektir.

 

 1. Doktora öğrenimi için başvuran adayların, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı; yabancı uyruklu adayların ise kendi anadili dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca’dan YDS’den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan  almış olmaları,

 

 1. İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,

 

 1. Yatay geçiş için  başvuracak adaylardan öğrenciliklerini ve öğrenim gördükleri programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamladıklarını belirten belge (başarı ortalamasının yüksek lisans için en az 75, doktora ve sanatta yeterlik için 85 olması gerekmektedir),

 

 1. Adayın özgeçmişi (CV),

 

 1. Başvuru formu (Kayıt sırasında Enstitü tarafından verilecektir)

 

AÇIKLAMALAR

 

 1. Gerekli belgelerin asılları ile birlikte birer adet fotokopileri de verilmelidir.

 

 1. ALES Belgesinin geçerlik süresi 3 yıl, GRE ve GMAT Belgelerinin geçerlik 2 yıldır.

 

3. Yabancı Dil Belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse, Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri kabul edilecektir.

 

 1. Sınavlara girecek adayların başvuruları sırasında Enstitüden verilen “Sınava Katılma Belgesi”ni sınav sırasında mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

5. İstanbul dışındaki Üniversitelerde görevli bulunan kadrolu öğretim elemanlarının (Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman) lisansüstü programlara kabulü için; YÖK Başkanlığının 16.03.2007 tarih ve 6983 sayılı yazısı doğrultusunda, kesin kayıt tarihine kadar bağlı oldukları Üniversite Rektörlüklerinden izinli olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.