BAŞVURU

Enstitümüze bağlı lisansüstü programlara Güz ve Bahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa başvuru yapılabilir. Güz yarıyılında açılacak programlar Mayıs ayında, Bahar yarıyılında açılacak programlar ise Aralık ayında Enstitümüz web sayfasında “Duyurular” bölümünde ilan edilir. İlanda kontenjanlar, mezuniyet alanları, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler yer alır.

1- DİPLOMA:

a) Adayların “Mezuniyet Koşulları”nda belirtilen alanlardan alacakları lisans/yüksek lisans diploması (Yatay Geçiş için başvuran adaylarda alan koşulu aranmamaktadır.)  veya çıkış belgesi.

Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler bu durumu belgelemeleri halinde Taahhütname doldurmak suretiyle koşullu başvuru hakkına sahiptir. Ancak,  Kesin Kayıt tarihinin son gününe kadar mezuniyet belgelerini Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

b) Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu adayların diplomalarının YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması veya denklik başvurusu yaptıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. (Belirtilen onay adayın kendisi tarafından alınacaktır.)

 

2-  ALES:Adayların başvuracakları programın öngördüğü ALES sınavından yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir. ALES sınavından en az 55 puan veya GRE'den sayısal bölümden en az 149 puan, ya da GMAT’tan en az 450 puan almış olmak, Lisans sonrası Doktora başvurularında ALES sınavından en az 80 puan almış olmak gerekmektedir.

 

3- TRANSKRİPT: Lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan dersleri ve notları gösteren belge (Transkript), Mezuniyet aşamasında olan, tüm notları açıklanmayan öğrenciler başvuru tarihi itibariyle oluşturulan transkriptlerini Enstitüye teslim ederek, tamamlanmış transkriptlerini iletmek üzere Taahhütname doldurmak suretiyle koşullu başvuru hakkına sahiptir. Ancak, Kesin Kayıt  tarihinin son gününe kadar transkript belgelerini Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

4. YABANCI DİL: Doktora ve yüksek lisans öğrenimi için başvuran adayların; ana dilleri dışında,Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili ilanda belirtilen puanı almaları gerekmektedir.

   Adaylar Taahhüt name doldurmak suretiyle koşullu başvuru hakkına sahiptir. Ancak, adayların yabancı dil sınavı başvurularını belgelemeleri ve geçerli puanı aldıklarını gösterir yabancı dil belgesini Kesin Kayıt tarihinin son gününe kadar Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

5. YATAY GEÇIŞ: Yatay Geçişiçin  başvuracak adaylardan öğrenci belgesi ve öğrenim gördükleri programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamladıklarını belirten transkript gerekmektedir.

  • Başarı ortalaması 100 tam not üzerinden yüksek lisans için en az 75, doktora için 85 olmalıdır.
  • Başarı ortalaması 4’lük sistemde yüksek lisans için en az 2,93, doktora için en az 3,36 olmalıdır.
  • Not sistemi farklı olduğu takdirde, not ortalaması resmi yazı ile belirtilmelidir.

6.  YABANCI UYRUKLU ADAYLAR:

a) Diplomalarını yurtdışından alan yabancı uyruklu adayların diplomalarının, yabancı elçiliklerde (veya konsolosluk) Türkçe’ye çevrilerek onaylanmış olması (Belirtilen onay adayın kendisi tarafından alınacaktır.),

b) Türkçe Öğretim Merkezlerinin Türkçe Dil Sınavı belgesi bulunan yabancı uyruklu adayların Üniversitemiz Türkçe Öğretim Merkezinde sınava alınarak, başarılı bulunmaları halinde başvuruları kabul edilecektir. (lisans / yüksek lisans öğrenimini Ülkemizde tamamlayanlardan istenmez) Yabancı uyruklu adayların Ankara Üniversitesi TÖMER Şubelerince yapılan Türkçe Dil SınavındaB1 düzeyinde başarılı olmaları gerekir.

AÇIKLAMALAR

1. Belgelerin Geçerliliği;

a) Yabancı Dil Belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse, Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri kabul edilecektir. (TOEFL,CAE,CPE vb. belgelerin geçerlilik süresi 2 yıldır.)

b) ALES belgesi 5 yıl geçerlidir.

2. Sınavlara girecek adayların başvuruları sırasında Enstitüden verilen “Sınava Katılma Belgesi”ni sınav sırasında mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

3.  İstanbul dışındaki Üniversitelerde görevli bulunan kadrolu öğretim elemanlarının (Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman) lisansüstü programlara kabulü için; YÖK Başkanlığının 16.03.2007 tarih ve 6983 sayılı yazısı doğrultusunda, Kesin Kayıt tarihinin son gününe kadar bağlı oldukları Üniversite Rektörlüklerinden ders dönemi süresince izinli olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

4. Adayların Bilim giriş sınavlarından başarılı sayılabilmeleri için tam notun yüksek lisansta en az %65’inidoktorada ise en az %75’inialmaları gerekmektedir. Sıralama notu; branş sınavının %50’si ve ALES puanının % 50’si toplanarak bulunur. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansta lisans; doktorada ise yüksek lisans not ortalaması daha yüksek olan aday üstte yer alır.

5. Her aday yalnızca bir Lisansüstü Programa başvurabilir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. 5 adet vesikalık fotoğraf.

2. Yabancı uyruklu öğrenciler için İkamet Tezkeresi (kayıttan sonra teslim edilecektir.)

3. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)