Atatürk ve İnkılap Tarihi
 Merkez Müdürü Prof. Dr. İsmail TÜRKOĞLU
 Müdür Yardımcıları   
 Email aiitaum@msgsu.edu.tr
 Fax  
 Telefon (0212) 246 00 11 -5407/5427
 Adres Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Yerleşkesi 4. Kat Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Bomonti-Şişli/İSTANBUL
 Kuruluş Tarihi 04.08.1986


Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma-Uygulama Merkezi, Üniversite Senatosunun 6. 02. 1985 tarih ve 2000. 02. Yazı iş. Md. 327/6082 sayılı kararı üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25. 12. 1985 tarih ve EÖ/07.04.004/5062-20211 sayılı izin kararıyla kurulmuştur. Yönetmeliği, 4 Ağustos 1986 tarih ve 19185 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Merkezin Amacı:
25447 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesinin (j) bendine ve 2809 sayılı Kanunun 3. maddesine dayanılarak kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma-Uygulama Merkezi’nin amacı;
Türk inkılâbının hangi şartlar altında temellendiği, hedefleri ve nitelikleri konusunda aydınlatıcı bilgiler sunmak, Modern Türkiye’yi ortaya çıkartan tarihsel birikime ilişkin araştırma ve yayın faaliyetinde bulunmak, bilimsel kuruluşlarla işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yapmak; Türkiye Cumhuriyeti’nin güncel sorunları ve çözüm yolları, Atatürkçü dünya görüşünün çağımızdaki yeri ve önemi konularında bilimsel etkinlikler ve konferanslar tertip ederek eğitim-öğretimi destekleme etkinliklerinde bulunmaktır.
Merkezin Görevleri ve Faaliyet Alanı:
Merkez yönetmeliğinin 2. maddesinde yazılı amaç ve görevleri doğrultusunda faaliyetleri şunlardır:

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili araştırmaların yapılmasını sağlamak; bu alandaki iç ve dış yayınları derleyerek referans kaynağı olabilecek bir ihtisas kitaplığı, arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak,
  • Öğretimde kullanılmak üzere, uygulama alanlarında geliştirilen bilgi ve edinilen tecrübe ve ürünleri toplamak ve ders aracı şekline getirmek,
  • Üniversiteler ile ilgili kamusal ve özel kurum ve kuruluşlar arasında danışma, eğitim, araştırma , haberleşme ilişkileri kurmak ve bilimsel dayanışmada bulunmak,
  • Üniversitenin birimlerinden yararlanarak ve onlarla işbirliği yaparak; Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihine ait anıt, heykel, büst, mask, resim, portre, fotoğraf, film, yazı, mimarâ proje, hitabet, beste, şiir ve benzeri sanat eserlerinin diya-pozitif, resim, röprodüksiyon, ses bandı, nota, maket vb. gibi örneklerini derlemek; gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi ve yayıma hazırlanmasını sağlamak için hazırlık çalışmaları yapmak, bu konulardaki yarışma jürilerine istenildiğinde katılmak veya aday göstermek,
  • Merkez, amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışındaki araştırma ve eğitim kurumları ile işbirliği yapabilir.
  • Merkezin yukarıda belirtilen amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için kurs, seminer, konser, konferans, sempozyum, kolokyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar ve kongreler düzenlemek, bilimsel projeler hazırlamaktır.