Anadolu Kültür ve Sanatı
 Merkez Müdürü  Doç. Dr. Hürriyet Gülsün ÖĞDÜL
 Müdür Yardımcısı   Öğr. Gör. Dr. İnci OLGUN
 Email  aksam@msgsu.edu.tr, hurriyet.ogdul@msgsu.edu.tr
 Telefon  0(212) 252 16 00 / 4298
 Fax  
 Adres Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 34427 Fındıklı / İstanbul
 Kuruluş Tarihi  30.07.2007


Merkezin amacı :

Merkezin amacı Anadolu ve çevresinde kültürleri ve sanatı araştırmak, incelemek, tanıtmak, arşivlemek; yeni sanat ve kültür varlıkları üretimine katkıda bulunmak ve bu çerçevede insan yerleşmelerinin niteliklerinin yükseltilmesi hedefine uygun olarak çalışmalar yapmaktır.  Merkezin faaliyetleri,  kırsal ve kentsel mekânda merkezin amacı doğrultusunda disiplinler arası nitelikte araştırmalar yapılması, yerel yönetim uygulamalarına katkı sağlanması ve çalışmaların sonuçlarının yaygınlaştırılmasına odaklıdır.

Faaliyet alanları :

     a) Anadolu, Trakya ve yakın çevresinde, geleneksel kent dokusu, arkeoloji, etnografya, resim, heykel, seramik, fotoğraf, halk bilimi konularında araştırmalar yapmak.

     b) Araştırma sonuçlarını inceleyerek bilimsel değerlendirmeler yapmak.

     c) İnsan yerleşmelerinin niteliklerinin yükseltilmesi hedefine yönelik uygulamalar yapmak.

     ç) Öğrencilerle çalışma alanlarında kalıcı uygulamalar yapmak.

     d) Çalışma alanındaki yerel yönetimlere danışmanlık yapmak.

     e) Araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerini arşivlemek ve her araştırıcının yararlanabileceği bir sisteme bağlamak.

     f) Yazılı, görsel ve elektronik ortamlar vasıtası ile Merkezin çalışmalarını tanıtan ve destekleyen her türlü yayını yapmak.

     g) Çalışmalar kapsamında belgesel film ve fotoğraf çekimleri yapmak, bunları sergilemek, gösterimini yapmak; sempozyum, panel, seminer, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

     ğ) Üniversitenin tüm fakülte, bölüm, yüksekokul ve konservatuvarlarında yürütülen eğitime destek vermek, öğrencilerin alan çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yerel yönetimlerle ilişki kurmak, organizasyonlar yapmak.

     h) Faaliyet alanı aynı olan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

     ı)Ülke çapında yaz okulları kurmak, diğer üniversitelerin ilgili birimlerinin de katılabileceği yaz okullarında, kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışmalar yapmak, staj çalışması sayılacak çalışma alanının geleneksel kent dokusunu, mimarlıkla ilgili geleneksel örneklerini, etnografyasını, üretim türleri ve ilişkilerini, ekonomik potansiyelini, folklorunu oluşturan örf ve adetlerini, müziğini, oyunlarını, eğlencelerini, el sanatları ve zanaatlarını, bunların dışında kalan değerleri saptamayı içeren uygulamalı eğitim çalışmaları yaptırmak.