Ahmet Hamdi Tanpınar
 Kurucu Merkez Müdürü  Prof. Dr. Handan İNCİ
 Merkez Müdür V.  Prof. Dr. Hanife KONCU
 Müdür Yardımcısı   Dr. Öğr. Üyesi Hacer Zeynep ZENGİN KARTAL
 Email  tanpinarmerkezi@msgsu.edu.tr
 Telefon  0(212) 246 00 11 / 5218
 Fax  
 Adres  Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad.No: 71 Bomonti - Şişli /İSTANBUL 
 Kuruluş Tarihi  07/08/2017
 Web Sitesi www.tanpinarmerkezi.com


Merkezin amaçları

Merkezin amaçları; başta Ahmet Hamdi Tanpınar olmak üzere, 19. yüzyıldan günümüze kadar Türk edebiyatının geniş birikimini bütün meseleleri, dönemleri ve yazarlarıyla birlikte ele alan etkinlik ve yayınlar yapmak; Tanpınar’ın “devam ederek değişmek, değişerek devam etmek” cümlesinden yola çıkarak edebiyat ile güzel sanatlar alanlarındaki mirası, yapılacak çalışmalarla öne çıkarmak ve geleceğe aktarılacak bir birikim oluşturmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası sempozyum, konferans serisi, atölye çalışması, seminer, sergi, konser gibi etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikleri katalog, dergi, kitap, dijital yayın araçlarıyla daha geniş kitlelere ulaştırmak, konuyla ilgili kuruluşlarla ortaklaşa geziler gibi çalışmalar için resmi veya özel kurumlarla işbirliği ve protokoller yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk edebiyatının değerli yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar hakkındaki her türlü akademik çalışmayı desteklemek, bilgi birikimi oluşturmak ve bu konudaki araştırmalar için paylaşım platformu oluşturmak,

b) 19. yüzyıldan günümüze kadar Türk edebiyatını dönemleri ve yazarlarıyla birlikte ele alan etkinlik ve yayınlar yapmak,

c) Edebiyat çalışmalarına disiplinlerarası bir nitelik kazandırmak; bu amaçla tarih, sanat tarihi, mimarlık, müzik, resim, heykel, fotoğraf gibi edebiyat ile doğrudan veya dolaylı şekilde etkileşim içinde olan birimlerle kültür ve sanatın bütün alanlarında ortak etkinlikler planlamak,

ç) Edebiyat, kültür ve sanat alanlarında resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak faaliyet gösterilen alanlarda sempozyum, kongre, panel, çalıştay, sergi, konser, gezi gibi etkinlikler düzenlemek, böylece toplum ile üniversite arasında alışveriş sağlayarak kültürel alanda toplumsal gelişmeye hizmet etmek,

d) Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ilgili konularda inceleme, araştırma yapan üniversite, merkez, bölüm, kurum ve belediyelerle bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmak suretiyle hedeflenen kazanımların yurt çapında yaygınlaşmasını sağlamak,

e) İlgili konularda proje geliştirmek, katalog, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

f) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.