ENFORMATİK BÖLÜMÜ

 

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi B. Onur TURAN
Telefon : 0 212 252 16 00 / 280

 

Enformatik, bilgi teknolojileri yoluyla, veri ve bilgiden, bir bağlam içinde araştırma veya uygulamada kullanılabilecek anlamlı çıkarımlar elde edilmesi, bu amaca yönelik faaliyetlerin yönetimi ve sistemlerin geliştirilmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Enformatik, kendisinin bir bilim dalı olmasının ötesinde, farklı sanat, tasarım, mimarlık ve bilim alanlarındaki faaliyetlerin de etkin bir biçimde yürütülmesi ve yönetimi için destekleyici bir özelliğe sahiptir.

Bölüm, MSGSÜ’deki diğer lisans ve yüksek lisans seviyesindeki sanat ve tasarım eğitim programları için de bilişim teknolojilerinin daha yaygın ve özgün kullanımı için çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bölümdeki eğitim faaliyetleri, üniversitenin tüm lisans öğrencileri için sunulan kredili servis dersleri ve bölümün kendi lisansüstü programları olmak üzere iki ayrı koldan yürütülmektedir.

Enformatik Bölümü Eğitim Programları kataloğunu indirmek için tıklayınız

Seçmeli Lisans Dersleri :

Lisans seviyesinde sunulan kredili servis dersleri, bilgisayar destekli geometrik modelleme, tasarım, animasyon, multimedya, görüntü işleme teknikleri, programlama ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında gerçekleştirilmektedir. Dersler Güz ve Bahar aylarında açılmakta, üniversitenin tüm bölümlerinden öğrencilerin katılımı teşvik edilmektedir.

Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım (BOST)Yüksek Lisans Programı :

Bu yüksek lisans programı sayısal medyanın sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda kullanımı ile ilgilenen disiplinlerarası eğitim ve araştırmaların yürütüldüğü bir programdır.

Program bünyesinde aşağıdaki konularda eğitim verilmekte ve araştırmalar yürütülmektedir:

• Sanat ve tasarım enformatiği

• 2B ve 3B sayısal geometrik modelleme

• Bina bilgi modelleme ve performatif tasarım

• Parametrik tasarım

• Etkileşimli tasarım

• Veri görselleştirme

• Web ve mobil ortamlar için programlama

• Büyük veri analitiği

• Eğitim teknolojileri

Program araştırma odaklı olarak kurgulanmıştır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için toplamı 21 kredi olan derslerinbaşarıyla tamamlanması, bir araştırma problemini bir bilimsel bir yöntemle ele alan ve yeni bir bilgi üretilmesini sağlayan bir tez teslim etmeleri gerekmektedir.

BOST programı disiplinlerarası yapısı nedeniyle farklı branşlardan öğrenci başvurularını teşvik etmektedir. Ancak yüksek lisans çalışma alanına göre bilişim, sanat veya tasarım alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmayan öğrencilerin enformatik ve/veya diğer bölümlerdeki derslerden oluşan bir bilimsel hazırlık programını takip etmesi istenebilmektedir.

Mimari ve Kentsel Enformatik (MKE) yüksek lisans programı :

Mimarlık ile Kent Planlaması ve Yönetimi bağlamında gerek duyulan bilgi toplama,işleme, saklama, bunlardan anlamlı analizler üretme gibi tüm bilgi yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirecek ve bunlarla ilgili gerekli araçları geliştirecek mezunlar yetiştirmek amacını taşımaktadır. Program iki temel odaklanma etrafında şekillendirilmiş olup, bunlar Bina Bilgi Yönetimi (Mikro Ölçek) ve Kent Bilgi Yönetimi (Makro Ölçek)’dir. Program, adayın bu odaklanmalardan birinde yetkinlik kazanması, diğerinde ise donanımlı hale gelmesini hedeflemektedir.

Bina Bilgi Yönetimi “bir binaya ait ihtiyacın belirlenmesi ve ön tasarım sürecinden başlayarak binanın yıkımına kadar olan tüm yaşam döngüsü boyunca gerçekleşecek süreçlerce gereken bilgiyi toplama, saklama ve bilgi yönetimi faaliyetleri bütünü” ifadesi ile tanımlanabilir. Programımızın ilk odaklanması Bina Bilgi Yönetimi alanında olacaktır. Bu ilk odaklanma mikro (bina) ölçekte; veri ve bilgi yönetimi ile bina bilgi modelleme, akıllı bina teknolojileri, binalarda enerji verimliliği, sürdürülebilir binalar ve tesis yönetimi konularında araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmalarını hedeflenmektedir. Kent Bilgi Yönetimi ise “Kentsel Planlama ve Kent Yönetimi ile ilgili tüm süreçlerde gerekli olan bilgi toplama, saklama ve yönetimi faaliyetleri bütünü” biçiminde tanımlanabilir. Programımızın ikinci odaklanması da Kent Bilgi Yönetimi alanında olacaktır. Bu ikinci odaklanma makro (kent) ölçekte; veri ve bilgi yönetimi ile akıllı kentler, enerji verimliliği, acil durum, altyapı yönetimi ve afet yönetimi konularında araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları hedeflenmektedir.

Programı başarı ile tamamlayan mezunlar inşaat sektörü, yerel yönetimler, enerji sektörü, gayrimenkul değerleme ve sigortacılık sektörü, emlak/tesis yönetimi sektörü, atık yönetimi sektörü ile acil durum ve afet yönetimi alanında istihdam edilebileceklerdir. Mezunların seçecekleri alan odaklanmaları ile kazanacakları yetkinlikleri:

Bina Bilgi Modeli tabanlı olarak gerçekleştirilen bir projedeki tüm bilgi yönetimi faaliyetlerini yönetebilecek, ayrıca Bina Bilgi Modeli kullanarak farklı disiplinlerce yapılan tüm tasarım ve analizlere destek olabilecek, Bina Bilgi Modelinden farklı bilgi model ve sistemlerine veri aktarımı yapabilecek olmaları,

Kent Bilgi Sistemlerinin tüm öğelerinin (veri tabanı, analiz ve sunum bileşenleri olarak) tasarlanması, kurulumu, güncel tutulması ve yönetimi faaliyetlerinde görev alabilecek olmaları şeklinde tanımlanabilir.