Yükleniyor...

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Sosyoloji, Edebiyat ve Felsefe alanındaki dalları ile Devlet Konservatuvarı’nın Müzikoloji alanındaki yüksek lisans ve doktora programlarını bünyesinde taşımaktadır. Öğretim kadrosu, Fakültenin ve Konservatuvarın bünyesinde görev alan öğretim elemanları ile ders saati ücretli öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora eğitimi ile bunların gerektirdiği ileri düzeyde eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinde Enstitü, ihtiyaç duyulan öğretim kadroları ve uzman kadroların oluşturulmasını hedeflemektedir.

 

Yükleniyor...
Yükleniyor...

TEZ TESLİMİ

Öğrenci tez teslimi için; Enstitünün web sayfasında “Formlar” içerisinden yüksek lisans programında Yüksek Lisans Tez/Eser Çalışması Teslim Tutanağını, doktora/sanatta yeterlik programlarında Sanatta Yeterlik Tez/Eser Çalışması Teslim Tutanağını doldurarak, danışmanı/danışmanları ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanına onaylattıktan sonra jüri sayısının bir fazlası kadar teziyle birlikte ilgili enstitüye teslim eder.

TEZ / ESER HAZIRLAMA YÖNERGESİ 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİ 
1985-2014 Y.Lisans Tez Listesi 
1983-2014 Sanatta Yeterlilik Tez Listesi 
1985-2014 Doktora Tez Listesi 

Yükleniyor...

 KİMLER BAŞVURABİLİR

Enstitümüze bağlı lisansüstü programlara Güz ve Bahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa başvuru yapılabilir. Güz yarıyılında açılacak programlar Mayıs ayında, Bahar yarıyılında açılacak programlar ise Aralık ayında Enstitümüz web sayfasında “Duyurular” bölümünde ilan edilir. İlanda kontenjanlar,mezuniyet alanları, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler yer alır.

BAŞVURU KRİTERLERİ

Mezuniyet alanları her yarıyıl ilgili anabilim dalı kurullarının önerisi, Enstitü Kurulu ve Üniversite Senatosu kararıyla belirlenir. Genel koşullar;

 1. Adayların “Mezuniyet Koşulları”nda belirtilen alanlarda lisans/yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları                   

     2. Yüksek lisans ve doktora programına başvurabilmek için  başvurulan programın puan türünde (Sanat Tarihi, Tarih Anabilim Dalına bağlı programlarda ALES-Sözel, Arkeoloji ALES Sözel veya ALES-EA, Sosyoloji ve Felsefe Anabilim Dalına bağlı programlarda ALES-EA) en az 55 puan olmalıdır. Konservatuvara bağlı programlara başvuracak adaylardan ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4. maddesi (5) fıkrası gereğince yabancı uyruklu adayların da başvurdukları programın puan türünde ALES’den en az 55 puan yada GRE’den en az 610 veya GMAT’tan en az 450 puan almaları gerekmektedir. Üniversite Senatosunun kararı gereğince Tarih Anabilim Dalına bağlı programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylarda ALES şartı aranmamaktadır.)

 

 1. Yabancı uyruklu adayların Ankara Üniversitesi TÖMER Şubelerince yapılan Türkçe Dil Sınavında başarılı olmaları gerekir. (lisans / yüksek lisans öğrenimini Ülkemizde tamamlayanlardan istenmez),

 

 1. Doktora veya sanatta yeterlik öğrenimi için başvuran adayların, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı; yabancı uyruklu adayların ise kendi anadili dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca’dan YDS’den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan  almış olmaları,
 2. Yatay geçiş için  başvuracak adaylardan öğrenciliklerini ve öğrenim gördükleri programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamladıklarını belirten belge (başarı ortalamasının yüksek lisans için en az 75, doktora ve sanatta yeterlik için 85 olması gerekmektedir),

 

EŞDEĞERLİK TABLOLARI

YABANCI DİL SINAVI EŞDEĞERLİKLERİ (Ek-5)

ALES/GRE/GMAT EŞDEĞERLİKLERİ (Ek-6)

GEREKLİ BELGELER

 1. Adayların “Mezuniyet Koşulları”nda belirtilen alanlardan alacakları lisans/yüksek lisans diploması (Yatay Geçiş için başvuran adaylarda alan koşulu aranmamaktadır.)  veya çıkış belgesi ile Lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan dersleri ve notları gösteren belge (Transkript)

 

        ................... Dönemi itibariyle mezuniyet aşamasında olan öğrenciler Taahhütname doldurmak suretiyle koşullu başvuru hakkına sahiptir. Ancak, kesin kayıt tarihine kadar transkript ve mezuniyet belgelerini Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2. Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu adayların diplomalarının YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması (Belirtilen onay adayın kendisi tarafından alınacaktır.),

 

 1. Diplomalarını yurtdışından alan yabancı uyruklu adayların diplomalarının, yabancı elçiliklerde (veya konsolosluk) Türkçe’ye çevrilerek onaylanmış olması (Belirtilen onay adayın kendisi tarafından alınacaktır.),

 

 1. ALES sonuç belgesi

ALES puanı;  yüksek lisans ve doktora programına başvurabilmek için  başvurulan programın puan türünde (Sanat Tarihi, Tarih Anabilim Dalına bağlı programlarda ALES-Sözel, Arkeoloji ALES Sözel veya ALES-EA, Sosyoloji ve Felsefe Anabilim Dalına bağlı programlarda ALES-EA) en az 55 puan olmalıdır. Konservatuvara bağlı programlara başvuracak adaylardan ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4. maddesi (5) fıkrası gereğince yabancı uyruklu adayların da başvurdukları programın puan türünde ALES’den en az 55 puan yada GRE’den en az 610 veya GMAT’tan en az 450 puan almaları gerekmektedir. Üniversite Senatosunun kararı gereğince Tarih Anabilim Dalına bağlı programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylarda ALES şartı aranmamaktadır.)

 

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (yabancı uyruklu adaylar için pasaportun Türkçe çevirisi),

 

 1. Yabancı uyruklu adayların Ankara Üniversitesi TÖMER Şubelerince yapılan Türkçe Dil Sınavında başarılı olmaları gerekir. (lisans / yüksek lisans öğrenimini Ülkemizde tamamlayanlardan istenmez) Diğer Türkçe Öğretim Merkezlerinin Türkçe Dil Sınavı belgesi bulunan yabancı uyruklu adayların Üniversitemiz Türkçe Öğretim Merkezinde sınava alınarak, başarılı bulunmaları halinde başvuruları kabul edilecektir.

 

 1. Doktora öğrenimi için başvuran adayların, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı; yabancı uyruklu adayların ise kendi anadili dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca’dan YDS’den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan  almış olmaları,

 

 1. İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,

 

 1. Yatay geçiş için  başvuracak adaylardan öğrenciliklerini ve öğrenim gördükleri programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamladıklarını belirten belge (başarı ortalamasının yüksek lisans için en az 75, doktora ve sanatta yeterlik için 85 olması gerekmektedir),

 

 1. Adayın özgeçmişi (CV),

 

 1. Başvuru formu (Kayıt sırasında Enstitü tarafından verilecektir)

 

AÇIKLAMALAR

 

 1. Gerekli belgelerin asılları ile birlikte birer adet fotokopileri de verilmelidir.

 

 1. ALES Belgesinin geçerlik süresi 3 yıl, GRE ve GMAT Belgelerinin geçerlik 2 yıldır.

 

3. Yabancı Dil Belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse, Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri kabul edilecektir.

 

 1. Sınavlara girecek adayların başvuruları sırasında Enstitüden verilen “Sınava Katılma Belgesi”ni sınav sırasında mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

5. İstanbul dışındaki Üniversitelerde görevli bulunan kadrolu öğretim elemanlarının (Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman) lisansüstü programlara kabulü için; YÖK Başkanlığının 16.03.2007 tarih ve 6983 sayılı yazısı doğrultusunda, kesin kayıt tarihine kadar bağlı oldukları Üniversite Rektörlüklerinden izinli olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Yükleniyor...

 

SAYIN ÖĞRETİM ÜYELERİ / ÖĞRETİM ELEMANLARI

 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 1. ve 2. sayısı 2010 yılında yayınlanmış olan hakemli “Sosyal Bilimler” dergisi, yılda iki sayı olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

 Dergimizde yer almak üzere, ekte yer alan yayın ilkeleri çerçevesinde hazırlayacağınız makalelerinizi/yazılarınızı Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğüne iletilebilirsiniz.

 Bilgilerinize arz eder, yazar olarak vereceğiniz değerli katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

 

                                                              Prof. Dr. Firdevs GÜMÜŞOĞLU

                                                        Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Editörden;

2010 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki sayı olarak yayınlanan MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 (Bahar) yılında yayınlanan 7. sayıya kadar Doç. Dr. Muharrem Kaya’nın editörlüğünde yayın hayatına devam etmiştir. Derginin 2013 (Güz) döneminde yayınlanan 8. Sayısından itibaren editörlük görevini Sosyoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Cem Doğan Yaşat ve Doç. Dr. Şükrü Aslan birlikte üstlenmiş ve bu görev derginin 2015 bahar döneminde yayınlanan 11. sayısına kadar devam etmiştir. 2015 yılı (Güz) dönemi 12. sayıdan itibaren editörlük görevini Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrü Aslan üstlenmiştir ve bu görevi devam etmektedir.

Dergimiz, 2013 yılı bahar döneminde yayınlanan 7. sayısına kadar tematik olarak birbiriyle uyumlu olan ya da olmayan karma yazıların bütünü olarak yayınlanmış ve bu sayıdan sonra Yayın Kurulu kararıyla tematik olarak yayınlanmasına karar verilmiştir. Buna göre 8. Sayı İstanbul, 9. Sayı Sanat, 10/11. Sayı Köy Enstitüleri, 12. Sayı Nüfus, Etnisite ve İskan ve 13. Sayı “Edebiyat Sosyoloji” başlıklarıyla yayınlanmıştır. Tematik yayın kararından sonra her sayının ayrıca “Sayı Editörü” belirlenmiş ve dosyanın hazırlama “sayı editörü”nün sorumluluğuna verilmiştir. Şu sıralar “Sanat ve Felsefe” tematik başlığıyla hazırlanan dergimizin 14. sayısı yayın aşamasındadır. 

Tematik yayın kararından sonra derginin gelecek sayıları da planlanmış olup 2019 yılına kadar yayın akışı belirlenmiştir. Bu planlama aşağıdaki tabloda gibidir:

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN TAKVİMİ

YIL

DÖNEM

SAYI EDİTÖRÜ

TEMA

2016

Bahar

Doğan Yaşat

Edebiyat Sosyolojisi

2016

Güz

Özge Ejder

Sanat ve Felsefe

2017

Bahar

Umut Tümay Arslan

Toplum, Siyaset ve Sinema

2017

Güz

Gevher Gökçe

Bir Seferlik Ölüm

2018

Bahar

Begüm Özden Fırat

Toplumsal Hareketler

2018

Güz

Cihan Cinemre

Faşizm

2019

Bahar

Kenan Eren

Klasik Arkeoloji Yazıları

 

 

Dergimizin basımında çok çeşitli sebeplerle 2014 yılına kadar aksamalar olmuş ve kimi zaman aylarca süren gecikmeler yaşanabilmiştir. Hatta bu yüzden 10. ve 11. sayılar ilk kez birlikte yayınlanmıştır. Ancak 12. sayıdan itibaren dergimizin yayın akışı düzene girmiş ve Nisan/Mayıs ve Kasım/Aralık aylarında olmak üzere zamanında yayınlanmaya başlamıştır.

Bu süre içerisinde derginin Yayın Kurulu’nda da kurul üyelerinin tercihlerine ya da derginin ihtiyaçlarına göre değişiklikler olmuştur. Mevcut durumda derginin yayın kurulu üyeleri, Tarih, Sosyoloji, Edebiyat, Felsefe, Sanat Tarihi, Arkeoloji,  Müzikoloji ve MYO’dan gelen öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Yayın Kurulu listesi şöyledir:

Prof. Dr. Firdevs GÜMÜŞOĞLU

Prof. Dr. Handan İNCİ

Doç. Dr. Şükrü ASLAN

Yrd. Doç. Dr. Doğan YAŞAT

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan AŞIK

Yrd. Doç. Dr. Osman ERDEN

Yrd. Doç. Dr. Kenan EREN

Yrd. Doç. Dr. Esma IGÜS

Yrd. Doç. Dr. Özge EJDER

Yrd. Doç. Dr. Serap ALPER

Arş. Gör. Nihan TAHTAİŞLEYEN

 

2015 yılında 10/11. sayıdan itibaren derginin sekretarya görevini yürütmek üzere Sosyoloji Bölümü lisans öğrencilerimizden Canan Poyraz görevlendirilmiştir.

Dergimizin daha önce yayınlanan sayılarına erişimi sağlamak üzere 2015 yılında önceki tüm sayıların üniversitemizin web sayfasına yüklenmesi kararı alınmış olup şu linkten önceki sayılara erişim mümkün hale gelmiştir:

https://www.msgsu.edu.tr/faculties/sosyal-bilimler-enstitusu

Dergimiz ulusal hakemli olup, doçentlik başvurularında makaleleri puanlamaya tabi tutulmaktadır. Bununla birlikte TR dizinde halen taranmamaktadır. TR Dizinde taranması için Yayın Kurulu toplantısında bir karar alınmış olup çalışma son aşamaya gelmiş durumdadır. Önümüzdeki aylarda ulusal indekslerde taranmasıyla ilgili süreç tamamlanacaktır.

Derginin Ekim 2016’da yapılan Yayın Kurulu toplantısında uluslararası indekslerde taranabilmesi amacıyla da bir çalışma başlatılmış olup, bu çalışma devam etmektedir. Bu kapsamda E-Dergiye geçiş dahil olmak üzere uluslararası standartlara uygun Yayın ve Editörler Kurulu yapılanması öngörülmektedir.

Saygılarımla

 

Doç. Dr. Şükrü Aslan
 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakultesi
Sosyoloji Bölümü
Tel: +90 212 246 00 11 (5303)

 

*Sosyal Bilimler Dergisi sayıları Kitap Satış Bürosunda satışa sunulmuştur.

 

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi altı ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.

2. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış, bilimsel nitelikte özgün ma­kale, araştırma, inceleme, saha derleme yazıları, çeviri, kitap tanıtımı/eleştirisi olmalıdır.

3. Dergide yayınlanan yazıların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yazım tutarlılığı sağlamak için Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı Yazım Kılavuzu’nun son baskısının esas alınması tavsiye edilir.

4. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça yazılabilir. Türkiye’de yayınla­nan bir dergi olduğu için yazının Türkçe olması tercih sebebidir.

5. Dergiye gönderilen yazılar, yayın kurulu tarafından incelendikten sonra, konunun uzmanı üç hakem tarafından değerlendirilir, raporların olumlu gelmesi halinde yayımlanır. Yayım kararının alınmasından sonra yazının yayımlanacağı yazar(lar)a bildirilir.

6. Dergiye gönderilen çalışmalar dört kopya halinde (üç kopyasında yazar(lar)ın adı, soyadı ve diğer kişi­sel bilgileri bulunmayacak şekilde) yazılı metin olarak hazırlanmalıdır. Yazılı metinler virüs taramasından geçirilmiş yeni bir disket/CD ve yazar(lar)ın çalıştıkları kurum(lar), bölüm(ler), ve anabilim dal(lar)ı belirtil­miş, kısa özgeçmişlerinin ve irtibat sağlamak için kullanılabilecek telefon, faks, elektronik posta adresinin yer aldığı imzalı bir dilekçe ile birlikte, dergi yazışma adresine ve derginin elektronik posta adresine gön­derilmelidir. Dilekçede, gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğu belirtilmelidir. Tezlerden veya kongre, sempozyum, panel bildirilerinden üretilen makalelerin bu durumu metinde bir açıklama notuyla belirtilmelidir.

7. Türkçe özgün makaleler için özet yapılan dilde başlık ve Abstract, Resume, Zusammenfassung baş­lıkları altında 100 kelimeyi geçmeyen İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinde özet verilmelidir. (Önce makalenin Türkçe başlığı ve Türkçe özeti 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde verilmelidir. Sonra makale dilinde 3-5 tane anahtar kelimeler verilmelidir. Bunların altına çeviri başlık, özet ve anahtar kelimeler ek­lenmelidir.)

8. Yayına kabul edilmeyen çalışmalar yazar(lar)a iade edilmez.

9. Yazar(lar)a, kendi yazısının yayınlandığı dergiden 2 nüsha verilir.

10. Görsel unsur kullanan makalelerin fotoğraf ve çizimleri 300 dpi çözünürlükte ayrı bir dosyada, gereki­yorsa ayrı bir CD’de teslim edilmelidir.

YAZIM KURALLARI

1. Yazılar IBM ve uyumlu bilgisayarlarda Windows Word programıyla, normal metin için Times veya Times New Roman karakteri 12 puntoyla, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.

2. Yazıların uzunluğu konusunda sınırlama olmasa da yazının tek sayıda yayımlanabilmesi için kaynak­çayla birlikte 25 sayfayı geçmemesi tavsiye edilir.

3. Metinde şekil, tablo, resim vb. Kullanılacaksa metin içinde ilgili yere, metinle arasında üstten ve alttan birer aralık bırakılmak suretiyle yerleştirilmelidir. Mümkün olduğu kadar bilgisayar aracılığıyla hazırlanmış şekiller kullanılmalı, tarayıcıyla en az 400 dpi çözünürlükte tiff veya jpg şeklinde taranmış olarak metne yerleştirilmelidir. Şekiller birbirini izleyerek numaralandırılmalıdır. Her şeklin altına numarası ile birlikte kısa bir açıklama, ortalanmış olarak yazılmalıdır.

4. Dipnotlar sayfa altına numaralandırılarak verilmelidir. Dipnotlarda kitaplar için bibliyografik künye sırası (büyük küçük harf durumuna dikkat edilerek) şu şekilde olmalıdır: Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, Ya­yınevi, kaçıncı baskı olduğu, basıldığı yer, yıl, sayfa numarası. Makalelerde ise şunlar belirtilmelidir: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Kitap veya Dergi Adı, cildi, sayısı, Yayınevi, baskı yeri, yılı, alıntı yapılan yerin sayfa numarası. İnternetten alınan makale ise yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Adı”, Derginin Adı, sayısı, yayın tarihi, internet adresi ve erişim tarihi yazılmalıdır. Aynı şekilde internetten alınan kitap, rapor gibi kaynaklarda da aynı bilgiler gösterilip sonuna tam internet adresi ve erişim tarihi eklenmelidir.

5. Kaynakçada ise yazar soyadı başa alınmalı, diğer bilgiler aynı şekilde verilmelidir. Kullanılan kaynak makale ise makalenin ilk ve son sayfası belirtilmelidir.

 

İLETİŞİM
Müdür : Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU
Müdür Yardımcıları : Doç.Dr. Sezer ÖZYAŞAMIŞ ŞAKAR
Doç.Dr. Esma İGÜS
Enstitü Sekreteri V. : Gülşah BAYCAR
Telefon : (0212) 246 00 11/5460
Öğrenci İşleri : Sebahattin GÖKÇE
Mustafa Öner SERT
Telefon : (0212) 246 00 11/5455 - 5458
Mali İşler : Rıza ERTUĞRUL
Telefon : (0212) 246 00 11/5459
E-posta : sosbil@msgsu.edu.tr
Adres : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:89 Bomonti-Şişli/İSTANBUL
DUYURULAR