Yükleniyor...

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olan Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin tüm Anasanat Dalları, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı ile Devlet Konservatuvarı'nın Müzik ve Sahne Sanatları Anasanat Dallarına bağlı yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını bünyesinde taşımaktadır. Öğretim kadrosu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Konservatuvarın bünyesinde görev alan öğretim elemanları ile derssaati ücretli öğretim elemanlarından oluşmaktadır. 

Yüksek lisans ve sanatta yeterlik çalışması ile bunların gerektirdiği ileri düzeyde eğitim, sanatsal araştırma ve uygulama faaliyetlerinde Enstitü, ihtiyaç duyulan öğretim kadroları ve uzman kadroların oluşturulmasını hedeflemektedir.

Yükleniyor...

KİMLER BAŞVURABİLİR

Enstitümüze bağlı lisansüstü programlara Güz ve Bahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa başvuru yapılabilir.

Güz yarıyılında açılacak programlar ile ilgili bilgiler Mayıs ayında, Bahar yarıyılında açılacak programlar ile ilgili bilgilerise Aralık ayında Üniversitemiz ana sayfasında ve Enstitümüz web sayfasında yer alan “Duyurular” başlığı altında ilan edilir. İlanda kontenjanlar, mezuniyet alanları, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgelere ait bilgiler yer alır.

BAŞVURU KRİTERLERİ

Mezuniyet alanları her yarıyıl ilgili Anasanat Dalı Kurullarının önerisi, Enstitü Kurulu ve Üniversite Senatosu kararıyla belirlenir.

Genel koşullar;

1-Adayların “Mezuniyet Koşulları”nda belirtilen alanlarda

-Yüksek Lisans Programları için : Lisans,

-Sanatta Yeterlik Programları için: Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları,

2-Enstitümüz Programlarına başvurularda ALESşartı aranmamaktadır.

3-Yabancı uyruklu adayların Ankara Üniversitesi TÖMER Şubelerince yapılan veya Üniversitemiz SEM (Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından yapılan “Türkçe Dil Sınavından” başarılı olmaları (lisans/yüksek lisans öğrenimini Ülkemizde tamamlayanlardan istenmez),

4-Seramik ve Cam Tasarımı Yüksek Lisans Programı ile Sanatta Yeterlik programlarına başvuran adayların, Sanatta Yeterlik öğrenimi için başvuran adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almaları gerekmektedir.

5-Yatay geçişlerde; Enstitü içindeki bir başka lisans üstü programda veya bir başka yükseköğretim kurumunun aynı veya farklı bir lisans üstü programında en az bir yarı yılı başarıyla tamamlamış öğrenciler başvurabilirler. Bu öğrencilerden geldikleri öğretim kurumunda yabancı dil sınavına girmemiş olanların, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan yabancı dil sınavına girmeleri gerekir.

Adayların yatay geçiş için başvurabilmeleri için; lisansüstü öğrenimlerinden aldıkları notların ortalamasının 100 tam not üzerinden yüksek lisansta en az 75, sanatta yeterlikte ise enaz 85 olması gerekir. 

 

GEREKLİ BELGELER

1-Adayların “Mezuniyet Koşulları”nda belirtilen alanlardan alacakları lisans/yüksek lisans diploması (Yatay Geçiş için başvuran adaylarda alan koşulu aranmamaktadır.)  veya çıkış belgesi ile Lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan dersleri ve notları gösteren belge (Transkript),

*Başvuru yapacakları dönem itibariyle mezuniyet aşamasında olan öğrenciler “Taahhütname”doldurmak suretiyle koşullu başvuru hakkına sahiptir. Ancak, kesin kayıt tarihine kadar transkript ve mezuniyet belgelerini Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir, aksi durumda kayıt haklarını kaybederler.

2-Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu adayların diplomalarının YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması (Belirtilen onay adayın kendisi tarafından alınacaktır.),

3-Diplomalarını yurtdışından alan yabancı uyruklu adayların diplomalarının, yabancı elçiliklerde (veya konsolosluk) Türkçe’ye çevrilerek onaylanmış olması (Belirtilen onay adayın kendisi tarafından alınacaktır.),

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi (yabancı uyruklu adaylar için pasaportun Türkçe çevirisi),

5-Yabancı uyruklu adayların Ankara Üniversitesi TÖMER Şubelerince yapılan veya Üniversitemiz SEM (Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından yapılan “Türkçe Dil Sınavından” başarılı olmaları halinde başvuruları kabul edilecektir.

6-Seramik ve Cam Tasarımı Yüksek Lisans Programı ile Sanatta Yeterlik programlarına başvuran adayların, Sanatta Yeterlik öğrenimi için başvuran adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almaları gerekmektedir.

7-İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,

8-Yatay Geçiş için başvuracak adaylardan (Anasanat Dallarınca belirtilen alanlarda öğrenim görmek koşulu ile) öğrenci belgesi ve öğrenim gördükleri programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamladıklarını belirten transkript (başarı ortalamasının yüksek lisans için en az 75, doktora ve sanatta yeterliki çin 85 olması gerekmektedir),

9-Adayın özgeçmişi (CV),

10-Başvuru formu (Kayıt sırasında Enstitü tarafından verilecektir)

 

AÇIKLAMALAR

1-Gerekli belgelerin asılları ile birlikte birer adet fotokopileri de verilmelidir.

2-Yabancı Dil Belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse, Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri kabul edilecektir.

3-Sınavlara girecek adayların başvuruları sırasında Enstitüden verilen “Sınava Katılma Belgesi”ni sınav sırasında mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

4-İstanbul dışındaki Üniversitelerde görevli bulunan kadrolu öğretim elemanlarının (Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman) lisansüstü programlara kabulü için; YÖK Başkanlığının 16.03.2007 tarih ve 6983 sayılı yazısı doğrultusunda, kesin kayıt tarihine kadar bağlı oldukları Üniversite Rektörlüklerinden izinli olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

İLETİŞİM
Müdür : Prof. Dr. Merih TANGÜN
Müdür Yardımcıları : Doç. Ömer Emre YAVUZ
Doç. Sedat BALKIR
Enstitü Sekreteri V. : Sibel ERTİK DOĞAN
Telefon : (0212) 244 03 97
Faks :  
E-Posta : guzsanenstitusu@msgsu.edu.tr
Adres : Yıldız Mah. Çırağan Cad. Çiğdem Sok No: Kat 4 Beşiktaş /İSTANBUL
DUYURULAR