Enformatik, bilgi teknolojileri yoluyla, veri ve bilgiden, bir bağlam içinde araştırma veya uygulamada kullanılabilecek anlamlı çıkarımlar elde edilmesi, bu amaca yönelik faaliyetlerin yönetimi ve sistemlerin geliştirilmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Enformatik, kendisinin bir bilim dalı olmasının ötesinde, farklı sanat, tasarım, mimarlık ve bilim alanlarındaki faaliyetlerin de etkin bir biçimde yürütülmesi ve yönetimi için destekleyici bir özelliğe sahiptir.

Bölüm, MSGSÜ’deki diğer lisans ve yüksek lisans seviyesindeki sanat ve tasarım eğitim programları için de bilişim teknolojilerinin daha yaygın ve özgün kullanımı için çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bölümdeki eğitim faaliyetleri, üniversitenin tüm lisans öğrencileri için sunulan kredili servis dersleri ve bölümün kendi lisansüstü programları olmak üzere iki ayrı koldan yürütülmektedir.

Enformatik Bölümü Eğitim Programları kataloğunu indirmek için tıklayınız

Seçmeli Lisans Dersleri :

Lisans seviyesinde sunulan kredili servis dersleri, bilgisayar destekli geometrik modelleme, tasarım, animasyon, multimedya, görüntü işleme teknikleri, programlama ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında gerçekleştirilmektedir. Dersler Güz ve Bahar aylarında açılmakta, üniversitenin tüm bölümlerinden öğrencilerin katılımı teşvik edilmektedir.

Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım (BOST)Yüksek Lisans Programı :

Bu yüksek lisans programı sayısal medyanın sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda kullanımı ile ilgilenen disiplinlerarası eğitim ve araştırmaların yürütüldüğü bir programdır.

Program bünyesinde aşağıdaki konularda eğitim verilmekte ve araştırmalar yürütülmektedir:

• Sanat ve tasarım enformatiği

• 2B ve 3B sayısal geometrik modelleme

• Bina bilgi modelleme ve performatif tasarım

• Parametrik tasarım

• Etkileşimli tasarım

• Veri görselleştirme

• Web ve mobil ortamlar için programlama

• Büyük veri analitiği

• Eğitim teknolojileri

Program araştırma odaklı olarak kurgulanmıştır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için toplamı 21 kredi olan derslerinbaşarıyla tamamlanması, bir araştırma problemini bir bilimsel bir yöntemle ele alan ve yeni bir bilgi üretilmesini sağlayan bir tez teslim etmeleri gerekmektedir.

BOST programı disiplinlerarası yapısı nedeniyle farklı branşlardan öğrenci başvurularını teşvik etmektedir. Ancak yüksek lisans çalışma alanına göre bilişim, sanat veya tasarım alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmayan öğrencilerin enformatik ve/veya diğer bölümlerdeki derslerden oluşan bir bilimsel hazırlık programını takip etmesi istenebilmektedir.

Mimari ve Kentsel Enformatik (MKE) yüksek lisans programı :

Mimarlık ile Kent Planlaması ve Yönetimi bağlamında gerek duyulan bilgi toplama,işleme, saklama, bunlardan anlamlı analizler üretme gibi tüm bilgi yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirecek ve bunlarla ilgili gerekli araçları geliştirecek mezunlar yetiştirmek amacını taşımaktadır. Program iki temel odaklanma etrafında şekillendirilmiş olup, bunlar Bina Bilgi Yönetimi (Mikro Ölçek) ve Kent Bilgi Yönetimi (Makro Ölçek)’dir. Program, adayın bu odaklanmalardan birinde yetkinlik kazanması, diğerinde ise donanımlı hale gelmesini hedeflemektedir.

Bina Bilgi Yönetimi “bir binaya ait ihtiyacın belirlenmesi ve ön tasarım sürecinden başlayarak binanın yıkımına kadar olan tüm yaşam döngüsü boyunca gerçekleşecek süreçlerce gereken bilgiyi toplama, saklama ve bilgi yönetimi faaliyetleri bütünü” ifadesi ile tanımlanabilir. Programımızın ilk odaklanması Bina Bilgi Yönetimi alanında olacaktır. Bu ilk odaklanma mikro (bina) ölçekte; veri ve bilgi yönetimi ile bina bilgi modelleme, akıllı bina teknolojileri, binalarda enerji verimliliği, sürdürülebilir binalar ve tesis yönetimi konularında araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmalarını hedeflenmektedir. Kent Bilgi Yönetimi ise “Kentsel Planlama ve Kent Yönetimi ile ilgili tüm süreçlerde gerekli olan bilgi toplama, saklama ve yönetimi faaliyetleri bütünü” biçiminde tanımlanabilir. Programımızın ikinci odaklanması da Kent Bilgi Yönetimi alanında olacaktır. Bu ikinci odaklanma makro (kent) ölçekte; veri ve bilgi yönetimi ile akıllı kentler, enerji verimliliği, acil durum, altyapı yönetimi ve afet yönetimi konularında araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları hedeflenmektedir.

Programı başarı ile tamamlayan mezunlar inşaat sektörü, yerel yönetimler, enerji sektörü, gayrimenkul değerleme ve sigortacılık sektörü, emlak/tesis yönetimi sektörü, atık yönetimi sektörü ile acil durum ve afet yönetimi alanında istihdam edilebileceklerdir. Mezunların seçecekleri alan odaklanmaları ile kazanacakları yetkinlikleri:

Bina Bilgi Modeli tabanlı olarak gerçekleştirilen bir projedeki tüm bilgi yönetimi faaliyetlerini yönetebilecek, ayrıca Bina Bilgi Modeli kullanarak farklı disiplinlerce yapılan tüm tasarım ve analizlere destek olabilecek, Bina Bilgi Modelinden farklı bilgi model ve sistemlerine veri aktarımı yapabilecek olmaları,

Kent Bilgi Sistemlerinin tüm öğelerinin (veri tabanı, analiz ve sunum bileşenleri olarak) tasarlanması, kurulumu, güncel tutulması ve yönetimi faaliyetlerinde görev alabilecek olmaları şeklinde tanımlanabilir.

 

Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU
Prof. Dr. Ümit IŞIKDAĞ
Prof. Yavuz Hakan GÜRSOYTRAK
Doç. Dr. Bülent Onur TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Seher BAŞLIK
Dr. Öğr. Üyesi. Nazım Ziya PERDAHÇI
Dr. Öğr. Gör. Kemal ŞAHİN
Öğr. Gör. Sertaç KARSAN ERBAŞ
Öğr. Gör. Selim AKKAYA
Öğr. Gör. Salih AKKEMİK
 

Ders Saati Ücretli Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Serhat KİRAZ
Öğr. Gör. Cemal Koray BİNGÖL
Yükleniyor...

Bölümdeki eğitim faaliyetleri, üniversitenin tüm lisans öğrencileri için sunulan kredili servis dersleri ve bölümün kendi lisansüstü programları olmak üzere iki ayrı koldan yürütülmektedir. Soldaki menüden Lisans dersleri ve Yüksek Lisans Programları dersleri ile ilgili her türlü içeriğe erişebilirsiniz.

Yükleniyor...

(* Bölümde gerçekleştirilen Yüksek Lisans Tezlerinin Listesi)

OZAN ERTUĞRUL

2017    

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin görsel sanatlar eğitiminde destekleyici materyal olarak kullanılması
Utilization of computer and online technologies as supportive materials in visual arts education

GHINA ALKAWI

2016

Mimarlık eğitiminde BIM tabanlı disiplinlerarası işbirliği önerisi
A proposal of BIM-based multidisciplinary collaboration in architecture curriculum

ESRA İŞGÖR ŞİMŞEK

2015

Mobil ortamlarda kitlesel açık çevrimiçi derslerin (KAÇD) kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of massive open online courses' (MOOC) usability in mobile platforms

MİNE YILMAZ

2014

Sanat ve tasarım bağlamında elektronik oyunlarda prosedürel üretim
Procedural generation for electronic games in the context of arts and design

SİBEL ALEMDAR

2014

Müzelerde teknolojik etkileşimli sergileme yöntemleri: İstanbul Sağlık Müzesi için bir öneri
Methods of interactive display technology in museum: A proposal for Istanbul Health Museum

ŞERAFETTİN TOLGA İNAM

2013

10-adım deneyiminde tasarım ve kullanılabilirlik ilişkisi: Akıllı tv'ler üzerinden bir araştırma
Design and usability relation in 10-foot experience: A research based on smart televisions

BERRİN ATİKER

2012

İlköğretim öğrencilerine yönelik bilgisayar destekli öğretim yazılımları için ekran tasarımı ilkeleri
Screen design principles of computer-aided instructional software for elementary school students

AHMET BERKAY TUNCAY

2011

İnternet sanatı: Formları ve ele alınan temalar
Forms and thematics of internet art

ZEHRA CİNKAYA AVŞAROĞLU

 2011

İlköğretim 6. 7. 8. sınıfları fen ve teknoloji dersinde bilgisayar animasyonunun akademik başarıya etkisi
The impact of the acedemical succes of computer animation for 6.7.8 grade science and technology class

GÖRKEM KINIK

2010

Çok katmanlı kısıtlı boltzmann makineleri ile sayısal görüntülerden sanatçı tanıma
Recognizing artist from digital images by multilayered restricted boltzmann machines

ZİNNET YÜZSEVEN

2010

Tarihi çevre korumasına yönelik bir karar destek sistemi önerisi
A decision support system for the conservation of historical environments

OYA OKUMUŞ

2010

Bilgisayar ortamında mimari mekanın sunumunda sinematografik anlatım dilinden faydalanılması
Benefiting from cinematographic elements on the presentation of architectural space in computer media

SERKAN GENÇ

2010

Alışveriş merkezleri için uygun yer seçiminde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması: İstanbul örneği
Suitable site selection for shopping malls in Istanbul by using geographical information systems

SALİHA DÖNMEZ

2010

Gelecekçi bakış açısıyla endüstri ürünleri tasarımı ve bilgisay kavramı ile ilişkisi
Industrial product design and compute concept relationship from the point of view of futurism

EMEL AKAY

2009

Bilgisayar ortamında keramik rekonstrüksiyonu: Konservasyona etkilerinin değerlendirilmesi
Computer-based reconstruction of archaeological pottery: Assesments for conservation

ÖZGÜR EREN

2009

Bilgisayar oyunlarında dramatik yapı: Alternatif yaklaşımlar

BİLAL EREN

2009

Biyometrik teknolojilerin etkili tasarlanması ve uygulanmasında yeni bir öneri: Multimodel teknoloji
Biyometrik teknolojilerin etkili tasarlanmasi ve uygulanmasinda yeni bir öneri: Multimodel teknoloji

KEMAL ŞAHİN

2009

Etkileşim tasarımı destekli e-öğrenme ders içeriği geliştirme
Development of interaction design supported e-learning courseware

SALİH AKKEMİK

2009

Sayısal oyunlarda etkileşim tasarımının rolü
The role of interaction in digital games

SERTAÇ KARSAN

2008

Sayısal görüntü ve sayısal görüntü işlemenin tasarıma etkisi
The effect of digital image and digital image processing in design

SİMGE BARDAK

2007

İç mimarlık eğitiminde bilgisayar destekli tasarımın yeri ve sorunları
Position and problems concerning computer-aided design within education on interior architecture

 

Enformatik Bölümünün güncel organizasyonlarına ve gelişmelerine
Facebook sayfası üzerinden ve Twitter hesabı üzerinden erişebilirsiniz.  

 

 

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi B. Onur TURAN
Telefon : (0212) 236 69 36
Faks : (0212) 261 11 21
E-Mail : enformatik@msgsu.edu.tr, bost@msgsu.edu.tr, mke@msgsu.edu.tr
Adres : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Bomonti-Şişli/İSTANBUL