Yayın Komisyonu (Yürütme Organları)

Yayın Komisyonu'nun Yapılanması

 

03.02.1984 tarih, 18301 sayılı resmi gazetede yayınlanan Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Madde 2'ye göre Yayın Komisyonu; her üniversitede bir rektör yardımcısının başkanlığında, üniversite yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki öğretim üyesinden oluşturulur. Yayın Komisyonu, üniversite senatosunca saptanan esaslara göre yayınlar açısından gerekli planlamaları yapar, her türlü kararı alır ve uygulamaları izler. Komisyon kararları üniversite yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

 

18.01.2011 tarih, 2/3 sayılı Senato kararı ile MSGSÜ Yayın Yönergesi kabul edilmiştir.

Yayın Komisyonu’nun alt birimleri Yayın Koordinatörlüğü ve Yayın İnceleme Komitesi bu Yönergenin 12. ve 13. maddesinde belirtilmiştir:

 

Yayın Koordinatörlüğü; Yayın Komisyonu’nun belirleyeceği biri başkan, biri aynı zamanda kurum kimliği sorumlusu olan iki üye ve bir yürütücü sekreterden oluşur. Kurum Kimliği Sorumlusu Yayın Komisyonu tarafından önerilerek Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

 

Yayın İnceleme Komitesi; Yayın Komisyonu’nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile biri Yayın Koordinatörlüğü başkanı olmak üzere birer fakülte temsilcisi öğretim üyesi ve bir rektörlüğe bağlı birimlerin birim yayın temsilcisinden oluşur. Yayın Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda üye sayısında değişiklik yapabilir.