Türk Sanatı Tarihi
 Merkez Müdürü  Yrd. Doç. Dr. Nuri SEÇGİN
 Müdür Yardımcıları   Yrd. Doç. Dr. Şükrü Sönmezer
 Email  tstuam@msgsu.edu.tr - nuri.secgin@msgsu.edu.tr
 Telefon  0(212) 246 00 11/ 4126
 Fax  
 Adres  Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad.No: 71 Bomonti - Şişli /İSTANBUL 
 Kuruluş Tarihi  12.01.1996


Merkezin amacı

 Türk dünyasında Sanat Tarihi’ni incelemek, bununla ilgili araştırma yapmak ve Lisansüstü eğitim ve öğretime yardımcı olmaktır.


Faaliyet Alanı

A- Türk Sanatı Tarihi alanında malzeme bulunan ve ilmi araştırmalar yapılan dillerde (Rusça, İngilizce, Almanca, Macarca, Fransızca, Arapça, Farsça, Bulgarca, Çince vb.) ve lehçelerde (Özbekçe, Kazakça, Azerice, Tatarca, Türkmence, Kırgızca, Çuvaşça, Başkurtça, Yakutça, Karakalpakça, Uygurca, Kumukça vb.) yayımlanan kitap, dergi, gazete, broşür gibi yayınları film, resim, ses bandı gibi malzemeleri toplar, tarar ve değerlendirir.

B- Dünyadaki değişik adlarla bilinen Türk topluluklarının, bugün mevcut olmayan Türk siyasi teşekküllerinin tarih öncesinden (Proto-Türk, Hun, Tabgaç, Göktürk, Karluk, Bulgar, Hazar, Avar, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Zengi, Memlûk, Anadolu Selçuklu, Osmanlı vb.) itibaren kronolojik bir sıralama ile sanat tarihleri aşağıda belirtilen bölümler halinde incelenir.

1- İslâmiyet’ten Önce Asya Türk Sanatı

(Proto-Türk, Hun, Göktürk, Uygur, Hazar, Peçenek, Kuman, Avar vd.)

2- İslâmiyet’ten Sonra Asya Türk Sanatı

(Karahanlı, Gazneli, Hind-Türk, Büyük Selçuklu, Atabekler vd.)

3- Erken Anadolu Beylikleri Sanatı

4- Anadolu Selçuklu Sanatı

5- Osmanlı Öncesi Beylikler Dönemi Sanatı

6- Osmanlı Sanatı

  1.   Erken Osmanlı Sanatı
  2.   Klasik Osmanlı Sanatı
  3.    Geç Dönem Osmanlı Sanatı

7- Cumhuriyet Dönemi Sanatı

8-   Türkiye Dışı Türk Sanatları

9-    Türk Sanatı ve Çevre Kültürleri

C-  Merkez, aynı konularda araştırma yapan yabancı kuruluşlarla ve yurt içindeki benzer kuruluş, üniversite, enstitü ve merkezlerle işbirliği yapar.

Ç- Konusu ile ilgili milli ve milletlerarası konferans, sempozyum, panel, kongre vb. faaliyetler düzenler.

D- Araştırmalarının sonuçlarını yayınlar. Türk Sanatı Tarihi konusunda dergi ve kitap yayınlar.

E-   Konuyla ilgilenenlere seminerler, kurslar düzenler.

F-   Merkez, referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ve dokümantasyon bölümü kurar.

G- Türk Sanatı Tarihi’ne ait anıt, heykel, büst, resim, fotoğraf, film, yazı, mimari proje, plan, tek nüsha halinde bulunan yazma ve basma eser ve benzeri sanat eserlerinin diapozitif, resim, maket vb. gibi malzemeleri derlemek, gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi ve yayıma hazırlanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.

H- Yabancı dillerde yayınlanmış eserleri dilimize çevirir.

İ-  Arşive malzeme temin etmek için bir fotoğraf atölyesi ve çeşitli amaçlar için laboratuvar kurar.

İ- Yurt içi ve dışında Türk Sanatı ile ilgili kazılar yapar, ilgili komisyonları oluşturur, Türk Sanat eserlerinin   muhafazası ve restorasyonu için çalışmalar yapar.