Tophane-i Amire Kültür-Sanat
 Merkez Müdürü  Dr. Öğr. Üyesi İrfan Mustafa OKAN (Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü)
 Müdür Yardımcıları   Dr. Öğr. Üyesi Ceyda GÜLER (Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü)
 Email  irfan.okan@msgsu.edu.tr
 Telefon  0(212)2934648 2521600 dahili 4265-4266
 Fax  
 Adres  Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 24 Beyoğlu/İSTANBUL
 Kuruluş Tarihi  28.07.2013

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Doç. Nezihe Lerzan ÖZER (Güz. San. Fak. Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi İrfan Mutafa OKAN (Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Ceyda GÜLER (Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre YAVUZ (Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Adile Binnur KIRAÇ (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Böl.)

Merkezin amaçları

a) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesi etkinliklerinde yer alan eserler ve Tophane-i Amire ile ilgili kültür ve sanat alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek,

b) Araştırma ve incelemelerden ortaya çıkacak sonuçları ulusal ve uluslararası bilim, kültür ve sanat dünyasına sunmak,

c) Kültür ve sanat konularına ilişkin yeni araştırma ve projelendirme yöntemleri geliştirmek,

ç) Sanat dallarındaki araştırmalara ışık tutacak yeni uygulamalı araştırma projeleri geliştirmek,

d) Kültür ve sanat programları oluşturmak,

e) Örgün ve yaygın eğitim destekleme faaliyetlerine katkıda bulunmak,

f) Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.

Faaliyet alanları

Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Amaçları doğrultusunda kültür ve sanat alanında araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak,

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, araştırma merkezleri ve akademileri, enstitüler, laboratuvarlar, atölyeler ve benzerleri ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar ve yayın yapmak,

c) Kültür ve sanata ilişkin konularda, yurt içinde ve yurt dışında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak, etkinlikler düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek,

ç) Araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, bu çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek, araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek, konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,

d) Uluslararası ikili kültür anlaşmalarına dayalı olarak Kültür Sanat Merkezinde sürekli ve süreli sergiler düzenlemek ve projeler geliştirmek,

e) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin sürekli ve süreli etkinliklerinde yer alacak eserleri çağdaş sunum teknik ve yöntemleri ile sergilemek ve eserlerin özel koşullarına en uygun ve gelişmiş tekniklerle korunabilmesi için gerekli önlemleri almak ve uygulamak,

f) Tophane-i Amire bakım ve restorasyonu kontrolünü yapmak ve gerektiği takdirde Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

g) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin etkinliklerinde yer alan eserler ve sanatçıları ile ilgili bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak,

ğ) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin etkinliklerinde yer alan eserleri tanıtıcı nitelikte broşür, katalog, dergi, film ve benzeri yayınları gerçekleştirmek ve yaymak,

h) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin etkinliklerinde yer alacak eserler ile ilgili araştırmalara kaynak teşkil edecek belge, kitap, katalog, broşür, film, fotoğraf, ses bandı gibi dokümanları toplamak ve bunlardan oluşacak bir kitaplık ile arşiv kurmak,

ı) Eğitim ve öğretim destek faaliyetlerine her türlü olanağı ile katkıda bulunmak,

i) Örgün eğitime destek hizmetinin yanı sıra, ülkemizdeki kültür ve sanat bilincinin ve sevgisinin yaygınlaşması amacı ile halka açık çalışmalar düzenleyerek yaygın eğitim görevini de yerine getirmek,

j) Araştırma biriminin araştırmalarını destekleyici yönde faaliyetlerde bulunmak,

k) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin geleceği ile ilgili planlama, programlama ve projelendirme konularında araştırmalar yapmak, bu konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve kontrol görevini yerine getirmek,

l) Amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.