Personel ve Görevleri

Daire Başkanı 
Nedime Mahmure Vaizoğlu

Ayten CANLI
Şef

Çınar SARAR
Bilgisayar İşletmeni

Hüseyin YAY

Bilgisayar İşletmeni

Halise AYDIN
Bilgisayar İşletmeni

Muharrem BOSTANOĞLU
Evrak Dağıtım Elemanı (Hizmetli)

 

İŞ AKIŞI

DAİRE BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ:

 • Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek.
 • Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.
 • Daire Başkanlığının harcama yetkililiği görevini yürütmek.
 • Daire Başkanlığına gelen evrakın havalesini yapmak.
 • Eğitim-Öğretim ile ilgili mevzuat kararlarının uygulanmasını sağlamak.
 • Başkanlığın her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak.
 • Başkanlığın her türlü taşınır mal işlemlerini yaptırmak.
 • Daireye ait stratejik plan, faaliyet raporu ve valilik brifing dosyasını hazırlatmak ve Rektörlüğe sunmak.
 • ÖSYM’den gelen kontenjan tablosunu doldurulmak üzere, Öğretim birimlerine iletmek ve gelen kontenjanları, Üniversite Senatosuna sunmak.
 • Öğretim birimlerinden gelen kontenjanların tabloya işlenmesini sağlamak.
 • Kontenjanların, ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak.
 • Öğretim birimlerinin kayıt tarihleri ve yerlerinin ÖSYM’den gelen tabloya işlenerek ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak.
 • Yatay geçiş kontenjanları tablosunu doldurulmak üzere, Öğretim birimlerine

iletilmek ve gelen kontenjanları Üniversite Senatosuna sunmak.

 • Dikey geçiş kontenjanları tablosunu doldurulmak üzere, Öğretim birimlerine iletmek ve  gelen kontenjanların Üniversite Senatosuna sunmak.
 • Dikey geçiş kontenjan tablosunun ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak.
 • Yaz öğretimi ile ilgili esasların hazırlanıp, Üniversite web sayfasında duyurulmasını  

            sağlamak.

 • ÖSYM ek kontenjan tablosunun doldurulmasının temini ve ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak.
 • Öğrenci istatistiğinin hazırlanması ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili işlemlerin hazırlıklarını yapmak.  
 • ALES başvurularının kabulü.
 • DGS başvurularının kabulü.
 • Üniversitemiz Akademik Takvimini hazırlamak ve Üniversite Senatosuna sunmak. Senato kararırın alınmasını müteakip, web sayfasında ilan edilmesini sağlamak.

      İlgili kurumlara göndermek.

 • Öğrenci Kimlik Kartlarının hazırlanması  işlemlerini yürütmek.
 • Kendi imkanlarıyla okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin önkayıt işlemlerini yürütmek.
 • Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları ve Yurt Dışında Çalışanların Çocukları olan Öğrencilerin Kayıt işlemlerini yürütmek.
 • Üniversitemizce yapılan Özel Yetenek Sınavlarının hazırlıklarını yürütmek.
 •   Öğrenci Konsey Seçimlerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 •   Üst Yönetim ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

ŞEF’İN GÖREVLERİ:

 • Daire Başkanlığının Gerçekleştirme Görevlisi görevini yürütmek.
 • Öğrencilerin sayısal bilgilerine ilişkin yılda iki defa güz ve bahar dönemleri itibarıyla kapsamlı istatistiklerin hazırlamak.
 • Mezun olan öğrencilerin diploma numaraları sıralamasını devam ettirmek,
 • Diplomayı hazırlamak ve teslimini yapmak.
 • Mezun öğrenci bilgilerini kütüğe işlettirmek ve kontrol etmek.
 • Yazı ile talep edilmesi halinde, Mimar ve Mühendis Odaları ile diğer kurumlara  mezunlarımızın mezuniyetine ilişkin yazılı bilgi hazırlamak.
 • Kurum içi ve kurum dışı paydaşların öğrenci istatistiklerine ilişkin doldurulmasını talep ettikleri tabloları hazırlamak.
 • Üniversite Akademik Takvimini hazırlamak.
 • Daire Başkanı ile birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ’NİN GÖREVLERİ:

 • Daire Başkanlığının Gerçekleştirme Görevlisi görevini yürütmek.
 • Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevini yürütmek.
 • Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaları usulüne uygun yapmak.
 • Daire Başkanlığının gelen-giden evrak akış işlemini takip etmek ve dağıtılmasını sağlamak.
 • Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporunu ve valilik brifing dosyasını hazırlamak.
 • Daire Başkanın sekreteryasını yürütmek.
 • Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS) kapsamında, akademik birimlerinden gelen öğrenci verilerini toplayarak, sisteme aktarılmasını sağlamak.
 • ÖSYM’nin sayfasından alınan kontenjan tablosunu, kontenjan önerilerini ve başvuru kabul koşullarına ilişkin Öğretim birimlerine gönderilecek yazıyı hazırlamak.
 • Öğretim birimlerden alınan ÖSYM kontenjan önerilerini, Senatoya sunulmak üzere hazırlamak ve ÖSYM’ne iletilmesi için yazı yazmak.
 • ÖSYS Sınavı sonucu yerleşen öğrenci bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine (Otomasyon) aktarılmasını sağlamak.
 • Dikey Geçiş ve Yatay Geçiş kontenjan tablosunu, kontenjan önerilerini ve başvuru kabul koşullarının belirlenmesi için Öğretim birimlerine yazı hazırlamak.
 • Akademik birimlerden alınan Dikey Geçiş ve Yatay Geçiş kontenjan önerilerini Senatoya sunulmak üzere hazırlamak, ÖSYM sistemine aktarmak ve ÖSYM’ne iletilmesi için yazı yazmak.
 • Özel Yetenek Sınavı  ve Yabancı Uyruklu öğrencilerin, Üniversitemiz Senato’sunda kabul edilen kontejan ve başvuru kabul koşullarını, Basın İlan Kurumu aracılığıyla ve Üniversitemiz web sayfasında duyurulması için yazı hazırlamak.
 • ALES başvuru işlemlerini yapmak.
 • DGS başvuru işlemlerini yapmak.
 • Öğrenci Bilgi Sisteminden (Otomasyon) dönem tanımlama işlemini yapmak.
 • Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemiden şifrelerini vermek.
 • Öğrenci Bilgi Sisteminden (Otomasyon) öğretim elemanı ve şifresini unutan veya kaybeden öğrencilere şifre vermek.
 • Not girişi yapan hocalar tarafından sehven kesinleşen notları açmak.
 • YÖK. Bşk’dan alınan staj kontenjanlarının belirlenebilmesi için Öğretim birimlerine yazı hazırlamak, alınan görüş ve kontenjanlar için YÖK.Bşk’na yazı hazırlamak.
 • Türkiye Cumhuriyetlerinden gelen ve kendi imkanlarıyla öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Öğrenci disiplin cezalarına ilişkin bilgileri YÖKSİS veri tabanına işlenmesi.
 • Yaz öğretimi ile ilgili akademik birimlerin görüşleri alınarak açılması istenilen derslerin tablosunun hazırlanması ve Üniversite web sayfasında duyurulması işlemini yapmak.
 • Göreviyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak ve saklamak.
 • Daire Başkanı ile birim sorumluları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.

 

EVRAK DAĞITIM ELEMANI (HİZMETLİ)’NIN GÖREVLERİ:

 • Daire Başkanlığının gelen-giden evrak dağıtımını yapmak.
 • Daire Başkanlığına müracaat edenleri karşılamak ve yol göstermek.
 • Hizmet yerini temizlemek.
 • Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.
 • Göreviyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak ve saklamak,
 • Daire Başkanı ile birim sorumluları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.