EN
Üst Linkler Öğrenci Bilgi Sistemi İletişim Site Haritası
.

Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

Müdürü : Prof. Dr. Demet BİNAN

 MİMAR SİNAN ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖRGÜTSEL YAPISI

“Mimar Sinan Araştırma Merkezi’ 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümleri uyarınca , 02.12.1983 tarihinde, Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu’nca alınan karar doğrultusunda kurulmuştur. Mimar Sinan Araştırma Merkezi Yönetmeliği ise 09.12.1983 tarihinde Üniversite Senatosu’nca kabul edilerek 13.01.1984 tarih ve 18280 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Mimar Sinan Araştırma Merkezi’nin organları ilgili yönetmeliğin 4. maddesinde;

 • Genel Kurul,
 • Yönetim Kurulu,
 • Mimar Sinan Araştırma Merkezi Müdürü
olarak belirlenmiştir.

 Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca Üniversite Senatosunun 10.07.2007 tarihli toplantısında seçilen 15 öğretim üyesi; Prof. Dr. Zeki SÖNMEZ, Prof. Dr. İlgi Yüce AŞKUN, Prof. Dr. Oğuz CEYLAN, Prof. Dr. Demet BINAN, Yard. Doç.Dr. Hale TOKAY, Yard. Doç Dr. Tülay ÇOBANCAOĞLU, Yard. Doç. Dr. Mevlüde KAPTI, Yard. Doç. Dr. Binnur KIRAÇ, Yard. Doç. Dr. İlhan HASDEMIR, Yard. Doç. Dr. Şebnem UZUNASLAN, Yard. Doç. Dr. Nurcan YAZICI, Dr. İmre Özbek EREN, Burcu Büken CANTİMUR, Tigin TÖRE, Selcen YALÇIN Araştırma Merkezi’nin Genel Kurul’unu oluşturmuşlardır.

Genel Kurul, ilgili yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca 04.10.2007 tarihinde yapılan toplantıda alınan karar gereğince, Prof. Dr. Zeki SÖNMEZ, Prof. Dr. İlgi Yüce AŞKUN, Prof. Dr. Oğuz CEYLAN, Prof. Dr. Sitare Turan BAKIR ve İstanbul Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Yücel SEZEK’i Mimar Sinan Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlemiştir.

Mimar Sinan Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü halen, ilgili yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca 23.07.2007 tarihinde atanan Prof.Dr.Demet BİNAN yürütmektedir.

MİMAR SİNAN ARAŞTIRMA MERKEZİ TARİHÇESİ

Üniversitemizin İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olduğu dönemde, ,akademi bünyesinde Rölöve ve Restorasyon Kürsüsü, Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü ve Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Enstitüsü olmak üzere, Türk Mimarisi ve Türk Sanatı konularında araştırma yapan üç ayrı birim bulunmaktaydı. Bu birimlerden Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Enstitüsü, 27 Aralık 1977 tarihli ve 16152 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle Mimarlık Fakültesi içinde kurulmuş bir enstitü olup personel, kadro ve bütçe konusunda imkansızlıklar nedeniyle gerektiği kadar etkin olamamıştır.

8 Mart1983’te Rölöve ve Restorasyon Kürsüsü Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Başkanı Prof. Feridun Akozan’ın önerisi doğrultusunda 13.Mayıs1983’te YÖK Başkanlığına Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Muhteşem Giray tarafından “Üniversitede halen mevcut bulunan Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Enstitüsü ‘nün Mimar Sinan –Türk Sanatı ve Mimarisi Araştırma Merkezi adı altında Mimar Sinan Üniversitesine bağlı olarak yeniden teşkilatlandırılması istenmiş ve 25.Agustos 1983 günü YÖK tarafından Mimar Sinan –Türk Sanatı ve Mimarisi Araştırma Merkezinin rektörlüğe bağlı olarak kurulması kabul edilmiştir.

Mimar Sinan Araştırma Merkezi’ 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümleri uyarınca , 02.12.1983 tarihinde, Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu’nca alınan karar doğrultusunda kurulmuştur. Araştırma Merkezinin yönetmeliği; Prof. Feridun Akozan, Prof. Haluk Sezgin ve Prof. Sefa Erkün tarafından hazırlanarak 9 Aralık 1983’tarihinde üniversite senatosunca kabul edilmiş ve 13 Ocak 1984 tarih ve 18280 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mimar Sinan Araştırma Merkezi’nin ilk müdürlüğünü 1983-1989 yılları arasında merkezin kuruluşunda ve yönetmeliğinin hazırlanmasında büyük katkıları olan Prof. Feridun AKOZAN yapmıştır.

Mimar Sinan Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca Üniversite Senatosu’nun 28 Şubat 1984 tarihli toplantısında Genel Kurul Üyeleri ( Prof. Sedat Hakkı ELDEM, Prof. Feridun AKOZAN, Prof. Mustafa CEZAR, Prof. Muhteşem GİRAY, Prof. Muhlis TÜRKMEN, Prof. Esad SUHER, Prof. Gündüz GÖKÇE, Prof. Bülent ÖZER, Prof. Haluk SEZGİN, Prof. Dr. Mehmet ÇUBUK, Doç. Dr. Ataman DEMİR, Yrd. Doç. Dr. İlgi YÜCE, Öğr. Gör. Hüsrev TAYLA, Öğr. Gör. İlban ÖZ, Öğr. Gör. Sinan GENİM, Prof. Semavi EYİCE, Prof. Oktay ASLANAPA, Prof. Abdullah KURAN , Prof. Hande SUHER, Vakıflar Başmüdürü) seçilmiştir.

Mimar Sinan Araştırma Merkezi ’nin ilk Yönetim Kurulu üyeleri ise; Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca 29 Mart 1984 tarihinde toplanan genel kurul tarafından seçilen; Prof. Semavi Eyice, Prof. Haluk Sezgin, Prof. Abdullah Kuran, Doç. Dr. Ataman Demir ve Vakıflar Başmüdürü Alaaddin Gürtuna’dan oluşmuştur.

Prof. Feridun Akozan’dan sonra, araştırma merkezi’nin müdürlüğüne ilgili yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca 20 Ekim 1989 tarihinde Prof. Bülent ÖZER atanmıştır.

Mimar Sinan Araştırma Merkezi’nin günümüzdeki müdürü ilgili yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca 23.07.2007 tarihinde atanan Prof.Dr.Demet BİNAN ‘dır.

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ

“MİMAR SİNAN ARAŞTIRMA MERKEZİ” YÖNETMELİĞİ

3 Ocak 1984 tarih, 18280 sayılı Resmi Gazete

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1-Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Mimar Sinan Araştırma Merkezi” adlı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uyarınca, bir araştırma merkezi kurulmuştur.

AMAÇ VE GÖREVLER

Madde 2-Araştırma Merkezinin amacı, Türk Mimarisi ve Sanatı üzerinde araştırmalar yapmak, bu araştırmaları yayınlamak ve bu konu ile ilgili arşiv ve kitaplık kurmaktır. “Mimar Sinan Araştırma Merkezi” Türk Sanatı ve Mimarisinin her dalında araştırmalara açık olacaktır.

Madde 3-Mimar Sinan Araştırma Merkezi, 2. maddede belirtilmiş olan amaca ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 • Mimar Sinan’ın hayatı, kimliği, sanatı, eserleri ve kurduğu teşkilât hakkında araştırmalar yaparak bunları yayınlamak ve arşivlemek.
 • Mimar Sinan’ın sanat kişiliğini incelemek ve çağdaşı sanatçılarla karşılaştırmak.
 • Mimar Sinan’ın üslubunun, tekniğinin ve kullandığı mimari elemanların kaynaklarını ve malzemesini araştırmak.
 • Mimar Sinan hakkında yazılmış her dilde yayınları tespit ederek bir “ Mimar Sinan Bibliyografyası” vücuda getirmek.
 • Mimar Sinan’ın eserlerini teker teker rölöve ederek, bunları gerekli boyutta yayınlamak.
 • Mimar Sinan’ın eserlerinin tam bir envanterini çıkarmak, yerlerini, bugünkü durumlarını ve kaybolanlarını tesbit etmek.
 • Türk Sanatı ve Mimarisinin milli Kültürümüzün önemli bir bölümü olarak tümü ve kaynakları üzerinde araştırmalar yapmak, Sinan devrine gelinceye kadar ve Sinan’dan sonraki devirleri incelemek.
 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde ve bu devirden evvel yaşamış olan Türk mimarlarını araştırmak, Hassa Mimarları Ocağı teşkilâtını incelemek, İmparatorlukta mimarların yetişmeleri ve mimarlık mesleğinin icrası usullerini araştırmak.
 • Yukarıda sayılan çalışmaları arşivlemek, imkân dahilinde yayınlamak ve yayınlatmak.
 • Türk mimarlık eserlerinin ve mimari sitlerin korunması, restorasyonu ve bakımı hakkında araştırmalar ve uyarıcı yayınlar yapmak, bu amaçla Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü ile işbirliğinde bulunmak.
 • Türk Mimarisi ve Sanatı hakkında dilimizde ve yabancı dillerde yapılmış yayınları veya bunların mikrofilmlerini kendi kitaplığında toplamak, en önemlilerinden başlayarak, yabancı dildeki eserleri dilimize, arap harfleri ile yazılmış eserleri de günümüzün yazısına çevirip ilgililerin istifadesine sunmak.
 • Yukarıda sayılan faaliyetler için gereğinde yurt içinde ve yurt dışındaki bilim kurumları, resmi kuruluşlar ve bilim adamları ile işbirliği yapmak, araştırma gezileri tertip etmek.
 • Yukarıda sayılan faaliyetlerin sonuçlarını, konferanslar, sergiler, sempozyumlar ve yayınlarla bilim dünyasına duyurmak, aynı konuda yurt içinde ve yurt dışında tertip olunanlara katılmak.
 • Merkezin yukarıda sayılan faaliyetleri için gerekli malzeme, fotoğraf ve fotogrametrik rölöve laboratuvarlarını ve resimhanelerini kurmak ve bunları teçhiz etmek.
 • Yukarıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiğinde ayrı birimler kurmak veya geçici komisyonlar oluşturmak.

ORGANLAR

Madde 4- “Mimar Sinan Araştırma Merkezi”nin organları şunlardır:

 • Genel Kurul,
 • Yönetim Kurulu,
 • Mimar Sinan Araştırma Merkezi Müdürü.

Madde 5-Genel Kurul:

 • Mimar Sinan Üniversitesinin Fakültesinin ilgili bölümlerinden Senatoca seçilecek 15 üyeden,
 • Konu üzerindeki çalışmaları ile tanınmış şahsiyetler arasında yine Senatoca seçilecek 5 üyeden oluşur.
 • Genel Kurul yılda bir defa Kasım ayı içinde, Mimar Sinan Araştırma Merkezi Müdürünün çağrısı üzerine, müdürün başkanlığında toplanır.

Madde 6- Genel Kurulun Görevleri şunlardır:

 • Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
 • Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu incelemek,
 • Merkezin gelecek yıl çalışmaları hakkında kararlar almak.

Madde 7- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu, müdürün çağrısı ile ayda en az bir kere toplanır.

Madde 8- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 • Mimar Sinan Araştırma Merkezinin çalışmalarını, bu yönetmelikle belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütmek.
 • Mevzuatın gerektirdiği diğer işleri görmek.

Madde 9- Araştırma Merkezi Müdürü, Genel Kurul üyeleri arasından Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü tarafından atanır. Müdürün görev süresi 3 yıldır. Süresi tamamlanan müdür tekrar atanabilir.

Madde 10- Mimar Sinan Araştırma Merkezi Müdürünün görevleri şunlardır:

 • Araştırma merkezini temsil etmek,
 • Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
 • Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini hazırlamak,
 • Çalışma programlarını ve Yönetim Kurulunca alınan kararları yürütmek.

Madde 11- Mimar Sinan Araştırma Merkezi Müdürü, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcılığına seçer. Müdür yardımcısı müdürün verdiği işleri yapar, müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

MALİ HÜKÜMLER

Madde 12- Mimar Sinan Araştırma Merkezinin gelir kaynakları şunlardır:

 • Mimar Sinan Üniversitesinin bütçesine konacak ödenekler,
 • Başka Kurum ve resmi kuruluşlar ve özel kişiler tarafından yapılacak vasiyet, yardım ve bağışlar
 • Mimar Sinan Araştırma Merkezince yapılacak yayınların gelirleri,
 • Mimar Sinan Üniversitesi araştırma Merkezi tarafından yapılacak teknik hizmetler, ekspertiz ve istişarelerden hasıl olacak gelirler.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 13- Bu yönetmelikte açıklık bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Madde 14- Mimar Sinan Araştırma Merkezinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen işbu yönetmelik, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörünün onayından sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu yönetmeliği Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü yürütür.

.