EN
Üst Linkler Öğrenci Bilgi Sistemi İletişim Site Haritası
.

Dersler ve Programlar

MEZUNİYET İÇİN ALINMASI GEREKEN KREDİLERİN DAĞILIMI:

MEZUNİYET KREDİSİ : 140, 240 AKTS
ZORUNLU DERSLERİN TOPLAM KREDİSİ : 70 MSGSÜ
SEÇMELİ DERSLERİN TOPLAM KREDİSİ : 134 MSGSÜ

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

ZORUNLU DERSLER

STA119 TARİH ÖNCESİ-EGE SANATI

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 6 AKTS
Amaç/İçerik : Tarih öncesi Avrupa, Tarih öncesi ve İlkçağ Anadolu, Mısır, Mezopotamya uygarlıkları ve Ege Adaları’nın tarihi, uygarlık tarihi içindeki konumları, mimarlık, resim, heykel sanatları ve küçük sanatları incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : İki quiz, bir ödev, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
HERODOTOS, Heredot Tarihi, Remzi Kitabevi, ,İstanbul, 1991.
MUTLU, Belkıs, Efsanelerin İzinde, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını: 29, İstanbul, 1965.
NEIL, William H., Dünya Tarihi, İmge Kitabevi, İstanbul, 2005.
ROSENBERG, Donna, Dünya Mitolojisi, İmge Kitabevi, 1998.
CHILDE, Gordon, Tarihte Neler Oldu? Alan Yayıncılık, İstanbul, 1995.
CHILDE, Gordon, Kendini Yaratan İnsan, Varlık Yayınları, İstanbul, 1996.
BLACK, Jeremy, GREEN Antony, Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü: Tanrılar, İfritler, Semboller, Aram Yayıncılık, İstanbul, 2003.
BOTTERO, Jean, Mezopatamya : Yazı, Akıl ve Tanrılar, Çev. Emin Özcan, Ayşen Er, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
KRAMER, Samuel, N., Tarih Sümer’de Başlar, Çev. Muazzez İlmiye Çığ, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankarar, 1998.
FREEMAN, Charles, Mısır, Yunan ve Roma: Akdeniz Uygarlıkları, Çev. Kemal Angı, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
AKURGAL, Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, Net Yayıncılık, İstanbul, 1998.
AKTÜRE, Sevgi, Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1992.
BRYCE, Trevor, Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
CANPOLAT, Fatma (Haz.), Boğazköy’den Karatepe’ye Hititbilim ve Hitit Dünyasının Keşfi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.
DARGA, Muhibe, Hitit Sanatı, Akbank Yayınları, İstanbul, 1992.
Dersi Veren : Doç. Dr. Aykut Gürçağlar

STA121 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATINA GİRİŞ
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Proto-Türk, Hun devirleri ve bazı büyük devletler kuramamış Asya topluluklarının sanatları ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ÇORUHLU, Y., Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, Kabalcı Yay., İstanbul,1998
BelenItsky,  A.,Central Asia,Geneva,1968
BussaglI, M., Central Asian Painting from Afghanistan to Sinkiang,Geneva,1979 
Kantev, D., The Symbol of the Beast the Animal-Style Art of Eurasia,New York,1957
Diyarbekirli, N.,Hun Sanatı, İstanbul,1972
ANONİM,Türk Kültürü El Kitabı,İslamiyetten Önceki Türk Sanatı Hakkında Araştırmalar,C.II.,Kıs.Ia,İstanbul,1972
ESİN, E., İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş,İstanbul,1978
Fettich, N., ”Hunların Arkeolojik Hatıraları”,Attila ve Hunları(Çev.Şerif Boştav),Ankara,1982,s.195-225
ÇORUHLU, Y., ”Hun Sanatı”,Türkler (Edit:H.C.Güzel-K.Çiçek-S.Koca),C.12,Yeni Türkiye Yayınevi,Ankara,2002,s.54-76
ÖGEL, B., İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre,Ankara,1983(2.Baskı)
JETTMAR, K., Art of the Steppes,Methuen,Londra,1967
Dersi Veren : Doç. Dr. Yaşar ÇORUHLU

STA123 ERKEN İSLAM SANATI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Derste, Erken İslam döneminin dini mimari örnekleri tanıtılmakta; Emevi, Abbasi ve İspanya’da Endülüs Emevilerinin dini ve sivil yapıları anlatılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
GRABAR, O.,İslam Sanatının Oluşumu,İstanbul,1988 YETKİN,
S. K., İslam Mimarisi,Ankara,1959
Seriyant, R.B., İslam Şehri,İstanbul,1992
MICHAEL, G., Architecture of the Islamic World,London,1991
HATTSEIN, M.,Islam Art and Architecture,ISBN 3-8290-2558-0
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Nuri Seçgin

STA125 TÜRK İSLAM SANATLARINDA TERMİNOLOJİ VE YÖNTEM I
3 Saat/Hafta,Teori, 3 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Bu derste, Türk ve İslam Sanatları ile ilgili bilimsel terimler ve bilimsel araştırma yöntemleri anlatılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
SÖZEN, M.,- TANYELİ, U.,Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü,İstanbul,1986
WölfflIn, H.,Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985
HASOL, D.,Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,İstanbul,1975
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Nuri Seçgin

STA109 UYGARLIK TARİHİ I
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : İnsanın yaban toplumlardaki ilk tarihsel örgütlenmelerinden başlayarak özgül tarihin ön koşullarının neler olduğu, kültürün doğadan nasıl ayrıldığı, maddi ve manevi kültürün gelişmesi irdelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ŞENEL, Alaeddin, İlkel Topluluktan Uygar Topluma, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004.
ŞENEL, Alaeddin, Siyasi Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004.
TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi, Adam Kitabevi, İstanbul, 2000.
STRAUSS, Claude-Lévi, Yaban Düşünce, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003.
STRAUSS, Claude-Lévi, Mit ve Anlam, İstanbul, 1990.
STRAUSS, Claude-Lévi, Din ve Büyü, Yol Yayınları, İstanbul, 1993.
STRAUSS, Claude-Lévi, Irk, Tarih ve Kültür, Metis Kitabevi, İstanbul, 1995.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Zeki ÇOŞKUN

STA127 TÜRK MİTOLOJİSİNE GİRİŞ
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Orta Asya ağırlıklı olmak üzere, Türk topluluklarının mitleri belli bir şemaya göre incelenmekte; ayrıca mitoloji-sanat ilişkileri (ikonografik ve ikonolojik ilişkiler) ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ÇORUHLU, y., Türk Mitolojisinin Anahatları,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2002.
Czaplicka,  A., Aboriginal Siberai a Study in Social Anthropology,Oxford,1914
ÇORUHLU, Y., Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi,İstanbul,1995
ElIade, M., Kutsal ve Dindışı,(Çev:M.Ali Kılıçbay),Ankara,1991
ElIade, M., Şamanizm İlkel Esrime Teknikleri (Çev:İ.Birkan),Ankara,1999
ESİN, E., Türk Kozmolojisine Giriş,Kabalcı Yay.,İstanbul,2003
HALIFAX, J., The Wounded Healer Shaman,Thames and Hudson Yay.,Londra,1982  
Holmberg V.(Harva),The Mythology of All Races Finno-Ugric-Siberian,New York,1964
ÖGEL, B.,Türk Mitolojsi (Kaynakları ve Açıklamaları İle Destanlar),CI,Ankara,1971
İNAN, A.,Tarihte ve Bugün Şamanizm-Materyaller-Araştırmalar,Ankara,1972
Dersi Veren : Doç. Dr. Yaşar ÇORUHLU

STA129 ANTİKÇAĞ MİTOLOJİSİ
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Yunan ve Roma mitolojileri ve tek tanrılı dinler incelenip, sanat eserleri üzerindeki (resim, heykel,mimari) yansımaları ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ERHAT, A.,Mitoloji Sözlüğü,Remzi Kitabevi
GRUMEL, P., Mitoloji Sözlüğü,Sosyal Yayınları
GRUMEL, P., Batı Mitolojisi,İmge Yayınları
GRUMEL, P., Ortadoğu Mitolojisi,İmge Yayınları
GRUMEL, P., Dünya Mitolojisi,İmge Yayınları
CÖMERT, B., Mitoloji ve İkonografi,Hacettepe Üniverstiesi,Ankara
Desi Veren: Doç. Dr. Gülgün Köroğlu

STA122 YUNAN-ROMA SANATI
3 Saat/Hafta,Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik : Yunan, Etrüsk, Roma tarihi, toplum yapıları, düşünce tarihleri, mimarlık, resim, heykel sanatları ve küçük sanatlar incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : İki quiz,bir ödev ve bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
BELL, Clive, Uygarlık, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 1998.
BONNARD, André, Antik Yunan Uygarlığı, 3 cilt, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2004.
CAMPBELL, Joseph, Batı Mitolojisi, İmge Kitabevi, İstanbul, 1995.
CARPENTER, Thomas H., Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, Homer Kitabevi, İstanbul, 2002.
FRIEDELL, Egon, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
KRANZ, Walter, Antik Felsefe, Sosyal Yay., İstanbul, 1994.
RICHTER, Gisela, Yunan Sanatı, Cem Kitabevi, İstanbul, 1977.
TULUNAY, Elif Tül, Etrüsk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1992.
WHEELER, Mortimer, Roma Sanatı ve Mimarlığı, Homer Kitabevi, İstanbul, 2005.
Dersi Veren : Doç. Dr. Aykut Gürçağlar

STA128 BATI SANATINDA TERMİNOLOJİ VE YÖNTEM
3 Saat/Hafta,Teori, 3 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Hıristiyanlık öncesi ve Hıristiyanlık dönemi Batı sanatına ilişkin temel form ve kavram bilgisi verilmekte; ayrıca Batı Hıristiyan sanatının ikonografik ve ikonolojik çözümlemelerine hazırlık mahiyetinde Eklesiastik tarihine ve kişilerine ilişkin bilgi verilmekte, Batı sanat tarihi üslup ve okulları kronolojik olarak tanıtılmaktadır. Bunun yanı sıra bilimsel bir makaleyi okumak ve yazmak için gerekli olan biçimsel format aktarılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
SÖZEN, M.,- TANYELİ, U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü,İstanbul,1986.
WOLFFLIN, H., Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985.
HASOL, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,İstanbul,1975.
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi.
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜLER

STA112 UYGARLIK TARİHİ II
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : İnsanın yaban toplumlardaki ilk tarihsel örgütlenmelerinden başlayarak özgül tarihin ön koşullarının neler olduğu, kültürün doğadan nasıl ayrıldığı, maddi ve manevi kültürün gelişmesi irdelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ŞENEL, Alaeddin, İlkel Topluluktan Uygar Topluma, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004.
ŞENEL, Alaeddin, Siyasi Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004.
TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi, Adam Kitabevi, İstanbul, 2000.
STRAUSS, Claude-Lévi, Yaban Düşünce, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003.
STRAUSS, Claude-Lévi, Mit ve Anlam, İstanbul, 1990.
STRAUSS, Claude-Lévi, Din ve Büyü, Yol Yayınları, İstanbul, 1993.
STRAUSS, Claude-Lévi, Irk, Tarih ve Kültür, Metis Kitabevi, İstanbul, 1995.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Zeki ÇOŞKUN

STA136 GÖKTÜRK VE UYGUR SANATLARI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Göktürk, Uygur devirleri ve bazı büyük devletler kuramamış Asya topluluklarının sanatları ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ANONİM, Along The Ancient Silk Routes Central asian Art From The West Berlin State Museums, New York, 1982.
BELENITSKY, A., Central Asia, Geneva, 1968.
BUSSAGLI, M., Central Asian Painting From Afghanistan to Sinkiang, Geneva, 1979.
ÇORUHLU, Y., Erken Devir Türk Sanatı’nın ABC’si, İstanbul, 1998.
ÇORUHLU, Y., “Göktürk Devri Keramik Sanatı Üzerine Bir Deneme”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu ( 08-10 Nisan 2002) Bildiriler, (Ed. M. Denktaş-Y. Özbek-A. S. Arslan ), Kayseri 2002, s. 299-320.
ÇORUHLU, Y., “Göktürk Sanatı”, Türkler (Ed. H. C. Güzel-K. Çiçek-S. Koca ), C. IV, Ankara, 2002, s. 91-99.
ÇORUHLU, Y., “Göktürk Heykellerinin Özellikleri”, Uçuncu Min Jıldıktın Bosogosunda Turk Tsivilizatsiyası-Ötmuşu,Uçuru,Kelecegi- Üçüncü Bin Yılın Eşiğinde Türk Uygarlığı : Dünü-Bugünü-Yarını, Bişkek 2003, s.153-168.
ÇORUHLU, Y., “Göktürk Devri Kaya Resimlerine Bir Bakış”, XIV.Türk Tarih Kongresi Ankara 9-13 Eylül 2002 Kongreye Sunulan Bildiriler, C. III, Ankara 2006, s. 513-524.
ÇORUHLU, Y., “Göktürk Devrinden Bazı Heykeller Üzerine Düşünceler”, IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 21-23 Nisan 2005 Bildiriler (Ed. H. Gündoğdu v.d. ), Erzurum 2006 , s. 171-188.
DİYARBEKİRLİ, N., “İslamiyetten Önceki Türk Sanatı”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara 1993.
DOSIMBAYEVA, A., Merke-Jetisu Türkilerinin Kiyeli Jeri- Merke-Sakralnaya Zemliya Tyurkov Jetısu- Merke-Sacred Space of The Zhetısu Turks, Taraz 2002.
ESİN, E., “İslamiyetten Evvel Orta Asya Türk Resim Sanatı”, Türk Kültürü El Kitabı, İslamiyetten Önceki Türk sanatı Hakkında Araştırmalar, C. II, Kıs. 1 a, İstanbul 1972, s. 182-243.
ESİN, E., “Burkan ve Mani Dinleri Çevresinde Türk Sanatı ( Doğu Türkistan ve Kansu’ da)”, Türk Kültürü El Kitabı, İslamiyetten Önceki Türk Sanatı Hakkında Araştırmalar, C. II, Kıs. 1 a, İstanbul 1972, s. 311-416 .
ESİN, E., İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978.
GRÜNWEDEL, A., Altbuddhistische Kunstaetten in Chinesich Turkistan, Berlin 1912.
GRYAZNOV, M. P., Southern Siberia, Geneva 1969.
HUDYAKOV, Yu. S. , Drevniye Tuyurki Na Yenisee, Novosibirsk 2004.
JETTMAR, K., Art of The Steppes, Londra 1967.
LE COQ, A. Von, Die Budhistische Spatantike in Mittel Asien, C. I – VII, Berlin 1922-28.
LE COQ, A. Von, Buried Treasures of Chinese Turkestan ( Çev. A. Barwell) , Londra 1928.
NOWGORODOWA, E., Alte Kunst Der Mongolei, Leipzig 1980.
ÖGEL, B., İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre, Ankara 1984 ( 2.baskı ).
RİCE, T. Talbot, Ancient Arts of Central Asia, Londra 1965.
STEİN, A., Serindia. Detailed Report of Exploration in Central Asia Westernmost China, C. I – IV, Oxford 1921.
STEİN, A. Innermost Asia, C. I – III, Oxford 1928.
Dersi Veren : Doç. Dr. Yaşar ÇORUHLU

STA209 İSLAM MİMARİSİNDE SÜSLEME TASARIMLARI
3 Saat/Hafta,Teori, 3 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : İslam mimarisi süsleme tasarımları, erken İslam döneminden başlanarak, resim yasağı, sanata bakış, süsleme programı gibi koşulları da değerlendirilerek işlenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
GRABBAR, O., İslam Sanatının Oluşumu,İstanbul,1998
KUBAN, D., Divriği Mucizesi,İstanbul,1999
ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, İstanbul,1987
Dersi Veren : Prof. Dr. Banu Mahir

STA231 ORTAÇAĞ-RÖNESANS MİMARİSİ
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Ortaçağ mimarlığı Karolenj döneminden itibaren ele alınmakta, Ortaçağ’ın yapıtları incelenmektedir. Ortaçağ’dan sonra Rönesans dönemi Batı Mimarlığı üzerinde durulmakta ve İtalya ile diğer Avrupa ülkelerindeki dinsel ve sivil mimarlık örnekleri, dönemin sosyal, kültürel, ekonomik ve estetik anlayışı ışığında incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
AKYÜREK, E., Ortaçağdan Yeniçağ’a Felsefe ve Sanat,Kabalcı,1998. 
BURCKHARDT, J., İtalya’da Rönesans Kültürü, 2 Cilt, Çev. Bekir Sıtkı Baykal, Maarif Basımevi, İstanbul, 1957.
KURAN, A., “Rönesans Sanatı ve Mimarisi: 16. Yüzyıl”, Osmanlı ve Batı’da Çağdaş Kültürün Oluşumu, 16-18. Yüzyıl, Metis Kitabevi, İstanbul, 1986, s.91-98.
MURRAY, P., The Architecture of the Italian Renaissance, Schocken Books, New York, 1970.
Panofsky, E., Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe,Kabalcı Yayınevi,1998.
ROTH, M.L., Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000, s.429-477.
Dersi Veren : Doç. Dr. Funda BERKSOY

STA245 AVRUPA TARİHİ I
2 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Bu derste, Avrupa kıtasının geçmişte yaşadığı siyasi ve ekonomik gelişimin yanı sıra Ortaçağ karanlığından çıkışı ve bunu hazırlayan nedenler, temel alınacaktır. Ortaçağ Avrupası’na hakim olan feodal düzen, üretim biçimi ve sosyal sınıflar incelenecek olup coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa’nın ekonomik yapısının değişmesi, Rönesans ve Reform hareketleri ile mezhep çatışmaları konu edilecektir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
DUBY, George, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, İmge Kitabevi
HUIZINGA, Johan, Ortaçağın Günbatımı, İmge Kitabevi
Doğu Batı Dergisi, Sayı 33, Ortaçağ Aydınlığı
BURKE, Peter, Rönesans, Babil Yayınları.
LEE, Stephen J, Avrupa Tarihinden Kesitler, Dost Kitabevi.
Dersi Veren : Okt. Dr. Arzu KILINÇ

STA233 BİZANS DİNİ MİMARİSİ
3 Saat/Hafta,Teori,  3 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu sınırları içine giren kentlerdeki dini mimari örnekleri, plan tipolojileri, şehircilik anlayışları kronolojik olarak ele alınmakta, Bizans tarih ve sanatı ile ilgili kaynakça ve araştırmalar da tanıtılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
Jenkins, R.J.H., Byzantium&Byzantinism,Cincinnati,1963
Rodlay, L., Byzantine Art and Archeology
EYİCE, S., Son Devir Bizans Mimarisi,İstanbul,1982
Dersi Veren : Doç. Dr. Gülgün Köroğlu

STA235 ANADOLU’DA ERKEN TÜRK BEYLİKLERİ MİMARİSİ
3 Saat/Hafta,Teori,  3 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Anadolu’da Büyük Selçuklu ve Erken Türk Beylikleri dönemi mimarisinde görülen plan tipleri ve süsleme özellikleri ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ALTUN, A., Anadolu’da Artuklu Devri Mimarisinin Gelişmesi, İstanbul, 1978
ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988
ASLANAPA, O., Anadolu’da İlk Türk Mimarisi, Ankara,1991
ASLANAPA, O., Türk Sanatı, İstanbul, 2003
SÖNMEZ, Z., Başlangıcından XVI.Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar, Ankara, 1989
SÜMER, F., Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri,Ankara,1998
Dersi Veren : Yrd.Doç.Dr. Nurcan YAZICI

STA239 10.-14. YÜZYIL ASYA TÜRK SANATI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Karahanlı, Gazneli, Harezmşahlı, Büyük Selçuklu, Timurlu, Hint-Türk Devletleri ve Babürlü devri Türk Mimarisi ana çizgileriyle tartışılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ÇORUHLU, Y.,Türk İslam Sanatının ABC’si,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2000
ASLANAPA, O., Türk Sanatı,Remzi Kitabevi,İstanbul,1984
ASLANAPA, O., Türk Cumhuriyetlei Mimarlık Abideleri,Türksoy Yayını,Ankara,1996 
ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988
CEZAR, M., Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık,İstanbul,1997
HILL, Derek – Oleg Grabar, Islamic Architecture And Its Decoratıon A. D. 800-1500, Londra 1967.
HOAG, John D., Islamic Architecture, New York 1977.
POPE, A. Upham – P. Ackerman ( Edit. ) , A Survey of Persian Art From Prehistoric Times to the Present, C. II, Oxford-London-New York 1939.
Dersi Veren : Doç. Dr. Yaşar ÇORUHLU

STA241 TÜRK İSLAM TARİHİ I
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Sanat Tarihi Bölümünde Türk İslam Sanatı derslerini daha rahat takip edebilmeleri için gerekli Tarih bilgisini öğrenciye kazandırmak amacı güden derste Hunlar, Göktürler, Uygurlar, İslam Öncesi Türk Kültürü, Türklerin İslamiyete Girişi, Karahanlılar, Gazneliler’in tarihi ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
Kafesoğlu, İ., Türk Milli Kültürü, İstanbul 1984.
Merçil, Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi,
Bosworth, E. İslam Devletleri Tarihi (kronoloji ve soykütüğü)
Türkler (İlgili makaleler)
Taşağıl, A. Göktürler I-II.
Dersi Veren : Doç. Dr. Hayrünnisa ALAN

STA243 BATI UYGARLIĞI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Dersin amacı, Antik Yunan’dan Aydınlanma’ya dek ekonomik, siyasal ve düşünsel yönden uygarlığın Batı’daki oluşum ve evrimini; günümüze etkilerini, yansımalarını incelemektir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
CAPELLE, Wilhelm, Sokrates’ten Önce Felsefe, Kabalcı Yayınevi.
KRANZ, Walter, Antik Felsefe, Sosyal Yayınları.
PRIENE, Ortaçağ’da Kentler
ŞENEL, Alaeddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004.
TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi, Adam Kitabevi.
TANİLLİ, Server, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, III Cilt, Adam Kitabevi.
DUBY, George, Ortaçağda Entelektüeller, İmge Kitabevi.
FONTANA, Josep, Çarpıtılmış Geçmişe Ayna, Literatür Yayınları.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Zeki COŞKUN

STA252 AVRUPA TARİHİ II
2 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Bu derste, Aydınlanma döneminin ardından yaşanan Fransız Devrimi ve onun ortaya çıkardığı yeni fikir akımları, Avrupa’nın sömürgecilik faaliyetleri ve Sanayi Devrimi ile I. Dünya Savaşina Gidiş, nedenleri ve sonuçlarıyla incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
LEE, Stephen J, Avrupa Tarihinden Kesitler, Dost Kitabevi.
HOBSBAWN, Eric, İmparatorluk Çağı, İmge Kitabevi.
HOBSBAWN, Eric, Sermaye Çağı, İmge Kitabevi.
Toplumbilim Dergisi, Aydınlanma Özel Sayısı
Dersi Veren : Okt. Dr. Arzu KILINÇ

STA258 TÜRK İSLAM TARİHİ II
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Sanat Tarihi Bölümünde Türk İslam Sanatı derslerini daha rahat takip edebilmeleri için gerekli Tarih bilgisini öğrenciye kazandırmak amacı güden derste Büyük Selçuklular ve halefleri, İlhanlılar, Timurlular, Anadolu Selçuklular, Beylikler , Osmanlılar’ın tarihi anlatılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir arasınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi,
Bosworth, E. İslam Devletleri Tarihi (kronoloji ve soykütüğü)
Türkler (İlgili makaleler)
MEB, İslam Ans. (İlgili maddeler)
Türk Dünyası El Kitabı.
Dersi Veren : Doç. Dr. Hayrünnisa ALAN

STA323 14. YÜZYIL ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ MİMARİSİ
4 Saat/Hafta,Teori, 4 Kredi, 10 AKTS
Amaç/İçerik : 14. yüzyıl Anadolu Türk Beylikleri’nin ortaya koyduğu eserler tanıtılarak Ortaçağ şehirlerinin oluşumundaki rolü belirlenmektedir. Beyliklerden biri olan Osmanlı Beyliği’nin erken dönem mimarisi üzerine bilgi verilmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ASLANAPA, O., Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14. Yüzyıl), Ankara, 1997
DIEZ, E. – ASLANAPA, O ,Karaman Devri Sanatı, İstanbul, 1950
SÖZEN, M., Diyarbakır’da Türk Mimarisi, İstanbul, 1971
ALTUN, A., Kütahya’nın Türk Devri Mimarisi-Bir Deneme,Kütahya,İstanbul,1981
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Nuri Seçgin

STA325 RÖNESANS RESİM VE HEYKEL SANATI
4 Saat/Hafta,Teori, 4 Kredi, 9 AKTS
Amaç/İçerik : XIV. yy’da İtalyan sanat yaşamında izlenen Ortaçağ anlayışından uzaklaşmanın nedenlerinin açıklanması, İtalya’nın tarihsel coğrafi ve yönetimsel özellikleri, Rönesans’ı hazırlayan etmenler, Bizans Sanatı’nın etkisinden uzaklaşma, İtalya’da 15.yy’da resim ve heykel sanatlarında izlenen yenilikler, 15. yy. Floransa Sanatı Rönesans atölyeleri, 16.yy Roma ve Venedik , Kuzey Rönesans’ı, 15. ve 16. yy’da Flandra, Almanya, resim ve heykel sanatında Maniyerizm konuları incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ACKERMAN, James S., Distance Points: Essays in Theory and Renaissance Art and Architecture, MIT Pres, Cambridge, Mass.
AKYÜREK, Engin, Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Felsefe ve Sanat, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
ALBERTI, Leon Battista, On Painting, Trans. Cecil Grayson, Penguin Classics, London.
BECK, James H., Italian Renaissance Painting, Könemann, Köln.
BERENSON, Bernhard, The Italian Painters of the Renaissance, Collins, London.
BLOCH, Ernst, Rönesans Felsefesi, Çev. Hüsen Portakal, Cem Yayınevi, İstanbul.
BLUNT, Anthony, Artistic Theory in Italy 1450-1600, Oxford University Pres, London.
BURKE, P., Rönesans, Babil Kitapları, İstanbul.
BURKE, Peter (2003), Avrupa’da Rönesans: Merkezler ve Çeperler, Çev. Uygar Abacı, Literatür, Yayıncılık, İstanbul.
Burckhardt Jacob, İtalya’da Rönesans Kültürü, II Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
CÖMERT, B., Giotto ve Sanatı.
CÖMERT, B., Mitoloji ve İkonografi, Ayraç Yayınları, Ankara.
FEBVRE, Lucien, Rönesans İnsanı, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara.
Dersi Veren : Doç. Dr. Nilüfer Öndin

STA327 TÜRK SÜSLEME SANATLARI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik : Türklerin, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yarattıkları eserlere uyguladıkları bezeme motifleri ve üslupları dersin konusunu oluşturmaktadır. Kronolojik gelişim içerisinde mimari süsleme programlarında ve el sanatlarında kullanılan dönem üslupları, 13.-19.yüzyıl sonuna kadar örnekler verilerek ve destekleyici makale ve kitap okumaları yaptırılarak işlenmektedir. Bu dersle, Türk süsleme sanatlarında farklı dönemlerde uygulanan üslup ve motiflerin yeterince öğretilmesi amaçlanmıştır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav (seminer ve ödev), bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
DEMİRİZ, Yıldız, Osmanlı Mimarisinde Süsleme I Erken Devir (1300-1453), İstanbul,1979.
MAHİR, Banu, “Osmanlı Sanatında Saz Üslubundan Anlaşılan”, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 2, İstanbul, 1987, s.123-140.
MAHİR, Banu, Kanuni Döneminde Yaratılmış Yaygın Bezeme Üslubu Saz Yolu”, Türkiyemiz, Yıl:18, Sayı: 54, Şubat (1988), s.28-37.
ÖNEY, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara, 1988.
ATASOY, Nurhan –RABY, Julian, İznik Seramikleri, Londra, 1989.
ÖGEL, Semra, Anadolu’nun Selçuklu Çehresi, İstanbul, 1994.
DEMİRİZ, Yıldız, İslam Sanatında Geometrik Süsleme: Bir Envanter Denemesi, İstanbul, 2000.
BAĞCI, Serpil, “Osmanlı Mimarisinde Boyalı Nakışlar”, Osmanlı Uygarlığı, Yay.Haz.: Halil İnalcık-Günsel Renda, Ankara,  2004, s.737-759.
DEMİRİZ, Yıldız, Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler, İstanbul, 2005.
Dersi Veren : Prof. Dr. Banu MAHİR

STA427 KLASİK DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ
4 Saat/Hafta,Teori, 4 Kredi, 6 AKTS
Amaç/İçerik : Klasik Dönem Külliye kuruluşlarının, Osmanlı şehirciliğindeki rolü ve mimari özellikleri üzerinde durulmaktadır. Yapıların tipolojik sınıflandırması, plan kuruluşu, cephe mimarisi ve üst örtü sistemlerine göre belirlenen strüktürel gelişim çerçevesinde yapılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
AHUNBAY, Zeynep; “Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları Medreseler, Darülkurralar, Mektepler”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1986. 
AYVANSARAYÎ, H.; Hadikat-ül Cevami; Cilt I-II, Matbaa-ı Âmire, İstanbul 1281.
CANTAY, Gönül; Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2002.
CANTAY, Gönül; “Sinan Külliyelerinde Kervansaray Planlaması”, II. Uluslararası Türk ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt: II Mimar Sinan, İ.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, s. 87-105.
CANTAY, Gönül; Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları No: 61, Ankara 1992.
CANSEVER, Turgut; İslâm’da Şehir ve Mimari, Timaş Yayınları, İstanbul 2006.
CEZAR, Mustafa; Tipik Yapılariyle Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, Mimar Sinan Üniversitesi Yayını no:9, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1985.
KUBAN, Doğan; 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, 100 Soruda Dizisi: 22, 4. Baskı, Gerçek Yayınvi, İsyanbul 1981.
KUBAN, Doğan; Bir Kent Tarihi İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1996.
KUBAN, Doğan; İstanbul Yazıları, YEM Yayınları, İstanbul 1998.
NECİPOĞLU, Gülru; The Age of Sinan (Architectural Culture in The Otoman Empire), Reaktion Books Ltd., Hong Kong 2005.
ÖGEL, Semra; “Anıtsal Mimari ve Konut Arasındaki İlişkiler Yönünden Sinan Yapılarına Bir Bakış”,  Doğan Kuban’a Armağan, Eren Yayıncılık, İstanbul 1996.
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Şükrü SÖNMEZER

STA407 20. YY SANATI I
3 Saat/Hafta,Teori, 3 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : 20. yüzyılın ilk yarısında resim ve heykel alanındaki gelişmeler ve bunların toplumsal yapı ile olan ilişkileri incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü
Lynton, N.,Modern Sanatın Öyküsü
BATUR, E., Modernizmin Serüveni
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Taluy ÖZDEŞ

STA433 15.-16. YÜZYIL OSMANLI TASVİR SANATI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : 15.-16. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde yaratılmış resim (suret) içeren başta kitap resimleri olmak üzere tüm el sanatları ele alınır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
TANINDI, Z., Türk Minyatür Sanatı,İstanbul,1996
RENDA, G., Osmanlı Minyatür Sanatı,İstanbul,2001
Dersi Veren : Prof. Dr. Banu Mahir

STA443 OSMANLI SİVİL MİMARİSİ
2 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Şehircilik açısından önem taşıyan külliye, saray ve konut yapıları; medrese, sıbyan mektebi ve kütüphane gibi kamu hizmet yapıları, çeşme, sebil, su kemerleri, köprüler, sarnıçlar, hamamlar gibi su ile ilgili yapılar, tabhaneler, imaretler gibi sosyal yardım yapıları, han, bedesten, çarşı, arasta gibi ticaret yapıları “Osmanlı Sivil Mimarisi” dersi kapsamında işlenecektir.
Ön Koşul :-
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
AHUNBAY, Zeynep; “Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları Medreseler, Darülkurralar, Mektepler”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1986. 
AYVANSARAYÎ, H.; Hadikat-ül Cevami; Cilt I-II, Matbaa-ı Âmire, İstanbul 1281.
CANTAY, Gönül; Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2002.
CANTAY, Gönül; “Sinan Külliyelerinde Kervansaray Planlaması”, II. Uluslararası Türk ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt: II Mimar Sinan, İ.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, s. 87-105.
CANTAY, Gönül; Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları No: 61, Ankara 1992.
CANSEVER, Turgut; İslâm’da Şehir ve Mimari, Timaş Yayınları, İstanbul 2006.
CEZAR, Mustafa; Tipik Yapılariyle Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, Mimar Sinan Üniversitesi Yayını no:9, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1985.
ÇEÇEN, Kazım, İstanbul’da Osmanlı Devri Su Tesisleri, İstanbul, 1979.
DEMİRALP, Yekta, Erken Dönem Osmanlı Medreseleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları / 2209, Osmanlı Eserleri Dizisi / 4, Ankara 1999.
GENİM, M. Sinan; “Sinan’ın Sivil Yapıları”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1986.
GRABAR, Oleg; İslâm Sanatının Oluşumu, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul 1988.
KUBAN, Doğan; 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, 100 Soruda Dizisi: 22, 4. Baskı, Gerçek Yayınvi, İsyanbul 1981.
KUBAN, Doğan; Bir Kent Tarihi İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1996.
KUBAN, Doğan; İstanbul Yazıları, YEM Yayınları, İstanbul 1998.
NECİPOĞLU, Gülru; The Age of Sinan (Architectural Culture in The Otoman Empire), Reaktion Books Ltd., Hong Kong 2005.
ÖNGE, Yılmaz; “Koca Sinan’ın Hamamlarında Görülen Bir Yenilik Merkezî Kubbeli Örtü Sistemleri”, II. Uluslararası Türk ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt: II Mimar Sinan, İ.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, s.81-87.
ŞERİFOĞLU, Ö. Faruk; Su Güzeli İstanbul Sebilleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları No: 22, Prestij Matbaacılık, İstanbul 1995. 
TANMAN, Baha; “Sinan’ın Mimarisi İmaretler”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1986. 
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Şükrü SÖNMEZER

SEÇMELİ DERSLER

STA143 GENEL SANAT TARİHİ II
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Sadece bölüm dışına yönelik olan bu ders, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanat tarihi bilgisi almalarına yöneliktir. Derste Antikçağ uygarlıkları, Ege Adaları, Yunan Uygarlığı, Etrüskler, Roma Uygarlığı tarihleri ve sanatları incelenmektedir.
Ön Koşul : RES101
Değerlendirme Yöntemleri : Bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
GOMBRICH, Ernst, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi.
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜLER

STA144 GENEL SANAT TARİHİ III
2 Saat/Hafta,Teori,  2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Sadece bölüm dışına yönelik olan bu ders, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanat tarihi bilgisi almalarına yöneliktir. Derste Erken Hıristiyanlıktan Ortaçağ döneminin sonuna kadarki sürecin tarihi, toplumsal yapısı, düşünce yapısı ve sanata yansımaları incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
GOMBRICH, Ernst, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi.
Dersi Veren : Doç. Dr. Aykut GÜRÇAĞLAR

STA145 GENEL SANAT TARİHİ IV
2 Saat/Hafta,Teori,  2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Sadece bölüm dışına yönelik olan bu ders, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanat tarihi bilgisi almalarına yöneliktir. Derste Rönesans dönemi, Maniyerizm Barok dönem sanatı ve Rokoko sanatı incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri :Bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
GOMBRICH, Ernst, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi.
Dersi Veren : Doç. Dr. Aykut GÜRÇAĞLAR

STA152 ÇAĞDAŞ SANAT I
2 Saat/Hafta,Teori,  2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Sadece bölüm dışına yönelik olan bu ders, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanat tarihi bilgisi almalarına yöneliktir. Derste 19. yüzyıl sanat akımları, modern düşünce ve sanatın doğuşu incelenmekte ve 20. yüzyıl sanatına giriş yapılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri :Bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
BATUR, Enis (Der), Modernizmin Serüveni, Yapı Kredi Yayınları.
BENJAMIN, Walter, Pasajlar, Yapı Kredi Yayınları.
LYNTON, Norbert, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi.
Dersi Veren : Doç. Dr. Aykut GÜRÇAĞLAR

STA154 ÇAĞDAŞ SANAT II
2 Saat/Hafta,Teori,  2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Sadece bölüm dışına yönelik olan bu ders, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanat tarihi bilgisi almalarına yöneliktir. Derste 20. yüzyıl sanat akımları ve günümüz sanatı incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
LYNTON, Norbert, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi.
SMITH, Edward Lucie, Art Today, Phadion Press.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Taluy ÖZDEŞ

STA156 TÜRK SANAT TARİHİ I (A ŞUBESİ)
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Sadece bölüm dışına yönelik olan bu ders, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin sanat tarihi bilgilerini geliştirme amacını taşımaktadır. Derste, başlangıcından 14. yüzyılın sonuna kadar, Türk Sanatı’nın mimarlık örnekleri ve diğer el sanatları gelişim süreci içerisinde örneklerle anlatılmaktadır.
Ön Koşul : SDK101
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 1974.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Gülçin Erol CANCA

STA157 TÜRK SANAT TARİHİ I (B ŞUBESİ)
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Sadece bölüm dışına yönelik olan bu ders, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin sanat tarihi bilgilerini geliştirme amacını taşımaktadır. Derste, başlangıcından 14. yüzyılın sonuna kadar, Türk Sanatı’nın mimarlık örnekleri ve diğer el sanatları gelişim süreci içerisinde örneklerle anlatılmaktadır.
Ön Koşul : ETB101
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 1974.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Gülçin Erol CANCA

STA158 TÜRK SANAT TARİHİ II (A ŞUBESİ)
2 Saat/Hafta,Teori,  2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Sadece bölüm dışına yönelik olan bu ders, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin sanat tarihi bilgilerini geliştirme amacını taşımaktadır. Derste, 15. yüzyıldan itibaren 19. yüzyılın sonuna kadar, Türk mimarisinin gelişimi ve diğer el sanatları (halı, minyatür, çini) örneklerle anlatılmaktadır.
Ön Koşul : SDK101
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 1974.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Gülçin Erol CANCA

STA159 TÜRK SANAT TARİHİ II (B ŞUBESİ)
2 Saat/Hafta,Teori,  2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Sadece bölüm dışına yönelik olan bu ders, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin sanat tarihi bilgilerini geliştirme amacını taşımaktadır. Derste, 15. yüzyıldan itibaren 19. yüzyılın sonuna kadar, Türk mimarisinin gelişimi ve diğer el sanatları (halı, minyatür, çini) örneklerle anlatılmaktadır.
Ön Koşul : ETB101
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 1974.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Gülçin Erol CANCA

STA160 TÜRK SANAT TARİHİ II (C ŞUBESİ)
2 Saat/Hafta,Teori,  2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Sadece bölüm dışına yönelik olan bu ders, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin sanat tarihi bilgilerini geliştirme amacını taşımaktadır. Derste, 15. yüzyıldan itibaren 19. yüzyılın sonuna kadar, Türk mimarisinin gelişimi ve diğer el sanatları (halı, minyatür, çini) örneklerle anlatılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 1974.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Gülçin Erol CANCA

STA162 KÜLTÜR TARİHİ
2 Saat/Hafta,Teori,  2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : İnsanın yaban toplumlardaki ilk tarihsel örgütlenmelerinden başlayarak özgül tarihin ön koşullarının neler olduğu, kültürün doğadan nasıl ayrıldığı, maddi ve manevi kültürün gelişmesi irdelenmektedir.
Ön Koşul : GRA 102
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ŞENEL, Alaeddin, İlkel Topluluktan Uygar Topluma
ŞENEL, Alaeddin, Siyasi Düşünce Tarihi
TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi
STRAUSS, Claude-Lévi, Yaban Düşünce
STRAUSS, Claude-Lévi, Mit ve Anlam
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Zeki ÇOŞKUN

STA164 SANAT SOSYOLOJİSİ
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Sanat ve toplum ilişkileri, sanat yapıtının üretildiği tarihsel ve toplumsal koşullarla ideolojiler arasındaki bağıntılar ve her tarihsel döneme özgü tipik sanat yapıtları üzerinde çözümleyici yaklaşımlar ele alınmaktadır.
Ön Koşul : RES 102
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
EAGLETON, Terry, Eleştiri ve İdeoloji
RIFAT, Mehmet, Göstergebilim, Yapı Kredi Yayınları,
YÜCEL, Tahsin, Yapısalcılık, Can Yayınları.
BELGE, Murat, Marksist Estetik
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Zeki ÇOŞKUN

STA126 KUZEY AFRİKA İSLAM MİMARİSİ
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Kuzey Afrika’da kurulan İslam ülkelerinin mimarlık örnekleri, dönem üslup ve özellikleri ile İslamiyetin başlangıcından itibaren İslam şehircilik anlayışı, ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
GRABAR, O.,İslam Sanatının Oluşumu,İstanbul,1988
YETKİN, S. KEMAL, İslam Mimarisi,Ankara,1959
Seriyant, R.B., İslam Şehri,İstanbul,1992
MIchael,G., Architecture of the Islamic World,London,1991
HattseIn, M., Islam Art and Architecture,ISBN 3-8290-2558-0
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Nuri Seçgin

STA132 TÜRK MİTOLOJİSİNDE TEMEL KONULAR
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Orta Asya ağırlıklı olmak üzere, Türk topluluklarının mitleri belli bir şemaya göre incelenmekte; ayrıca mitoloji-sanat ilişkileri (ikonografik ve ikonolojik ilişkiler) ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ÇORUHLU, Y.,Türk Mitolojisinin Anahatları,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2002
Czaplicka, A., Aboriginal Siberai a Study in Social Anthropology,Oxford,1914
ÇORUHLU, Y.,Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi,İstanbul,1995
Eliade, M., Kutsal ve Dindışı,(Çev:M.Ali Kılıçbay),Ankara,1991
Eliade, M., Şamanizm İlkel Esrime Teknikleri (çev:İ.Birkan),Ankara,1999
ESİN, E., Türk Kozmonolojisine Giriş,Kabalcı Yay.,İstanbul,2003
Halifax, J.,The Wounded Healer Shaman,Thames and Hudson Yay., Londra,1982
Holmberg, V.(Harva), The Mythology of All Races Finno-Ugric-Siberian,New York,1964
ÖGEL, B., Türk Mitolojsi (Kaynakları ve Açıklamaları İle Destanlar),CI,Ankara,1971
İNAN, A., Tarihte ve Bugün Şamanizm-Materyaller-Araştırmalar,Ankara,1972
Dersi Veren : Doç. Dr. Yaşar ÇORUHLU

STA116 İKONOGRAFİ
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 2 AKTS
Amaç/İçerik : İkonoloji, ikonografi terimlerinin tanımı, sanat tarihinde nasıl kullanıldıkları, Batı Sanatı ikonografisi örnekler üzerinden incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
CÖMERT, B., Mitoloji ve İkonografi,Hacettepe Üniversitesi,Ankara
Dersi Veren : Doç. Dr. Gülgün Köroğlu

STA215 FOTOĞRAFÇILIK I
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Fotoğrafçılık hakkında genel bilgiler verilmekte ve uygulama yapılmaktadır.
Ön Koşul : FIZ 101
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
Dersi Veren : Yrd. Doç. Ozan BİLGİSEREN

STA221 BİLGİ-İŞLEM I
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Bilgisayar donanım bilgisi, Windows işletim sistemi ve MS Office programlarından Word konuları anlatılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi : Ders uygulamalı olarak işlenmektedir.
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Güzin SEVİN

STA225 TURİZM VE SANAT I
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Seyahat kültürü, turizm tarihi ve gelişmesi konuları ile başlanıp özellikle kültür turizmi ve din turizmi açısından Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel örnekler değerlendirilmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav (ödev), bir final sınavı (ödev).
Önerilen Kaynak Listesi :
AKÇURA, Gökhan, Ivır Zıvır Tarihi: Turizm Yıl Sıfır, İstanbul, 2002.
Türkiye’nin Turizm Değerleri, C.I-II, Ankara, 2000.
İstanbul Kültür-İstanbul Turizm I-II, İstanbul, 2006.
Dersi Veren : Hayri Fehmi Yılmaz

STA237 PLASTİK SANATLARDA DEĞERLENDİRME
3 Saat/Hafta,Teori, 3 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Bu derste resim ve heykel sanatı başta olmak üzere seramik ve gravür gibi güzel sanatların çeşitli dallarının çözümlenmesi için gerekli olan ışık-gölge, boya, kompozisyon bilgisi verilmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
GOMBRICH, E., Sanatın Öyküsü
WOLFFLIN, H., Sanat Tarihinin Temel Kavramları
CÖMERT, B., Mitoloji ve İkonografi
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr.Taluy ÖZDEŞ

STA227 MÜZECİLİK I
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Müzecilik I, II, III, IV olarak 4 sömestre halinde planlanan derste, müze tanımından hareketle , tarihsel gelişim içinde, müzelerin tipolojisi, türü, koleksiyon oluşumu, mimari ve yönetsel yapılanması, müzelerde teknik yapılanma : sergileme, aydınlatma, koruma ve güvenlik, belgeleme, eğitim, tanıtım ve iletişim konuları, dünya müzelerinden örnekler üzerinde görsel malzeme ile destekle ve müze ziyaretlerinde uygulama ile işlenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ARTUN, Ali, Sanaçı Müzeleri, İstanbul, 2005
------ (Edit.),  Sanat Müzeleri 1, Müze ve Modernlik, İstanbul,  2006
------ (Edit.),  Sanat Müzeleri 2, Müze ve Eleştirel Düşünce, İstanbul, 2006
Tomur ATAGÖK (Edit.), Yeniden Müzeciliği Düşünmek, İstanbul ,1999
Nazan Yavuzoğlu-ATASOY, “Müzelerimizdeki Eğitime Yönelik Çalışmaların İrdelenmesi”, Kuruluşunun 150. Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III Bildirileri, Ankara, 1997, 104-112.
-------,  “Müze Eğitiminde Yazili Gereçlerin Rolü”, 4. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul, 1999, 51-52.
-------, “Çağdaş Eğitimde Müzenin İşlevi”, Yeniden Müzeciliği Düşünmek (Edit. T.Atagök) İstanbul, 1999, YTÜ Yayını, 147-153.
-------, “Müze Eğitiminde Etkin Bir Uygulama HANDS-ON ”, 5. Müzecilik Semineri,  
Bildiriler, İstanbul, 2001, 35-38.
-------,  “Müze Eğitiminde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den Bazı Örnekler”, 2000 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, Ankara, 2001, 15-21.
Sümer ATASOY, “Müzelerimizde Sergileme Sorunları” 4. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul 1999, 51-52
Umberto ECO, “Bir Müze İçin Öneriler”, Sanat Dünyamız, S.18 / 53 (1993) 8-12
Rifat ERGEÇ, Müzeler ve Müzecilik, Gaziantep, 1995
Dersi Veren : Öğr. Gör. Nazan Atasoy

STA218 FOTOĞRAFÇILIK II
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Fotoğrafçılık hakkında genel bilgiler verilmekte ve uygulama yapılmaktadır.
Ön Koşul : FIZ 101
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
Dersi Veren : Yrd. Doç. Ozan BİLGİSEREN

STA224 BİLGİ-İŞLEM II
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : MS Office Programlarından Excell ve Powerpoint’ten konular anlatılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi : Ders, uygulamalı biçimde işlenmektedir.
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Güzin SEVİN

STA226 TURİZM VE SANAT II
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Seyahat kültürü, turizm tarihi ve gelişmesi konuları ile başlanıp özellikle kültür turizmi ve din turizmi açısından Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel örnekler değerlendirilmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav (ödev), bir final sınavı (ödev).
Önerilen Kaynak Listesi :
AKÇURA, Gökhan, Ivır Zıvır Tarihi: Turizm Yıl Sıfır, İstanbul, 2002.
Türkiye’nin Turizm Değerleri, C.I-II, Ankara, 2000.
İstanbul Kültür-İstanbul Turizm I-II, İstanbul, 2006.
Dersi Veren : Hayri Fehmi Yılmaz

STA228 MÜZECİLİK II
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Müzecilik I, II, III, IV olarak 4 sömestre halinde planlanan derste, müze tanımından hareketle , tarihsel gelişim içinde, müzelerin tipolojisi, türü, koleksiyon oluşumu, mimari ve yönetsel yapılanması, müzelerde teknik yapılanma : sergileme, aydınlatma, koruma ve güvenlik, belgeleme, eğitim, tanıtım ve iletişim konuları, dünya müzelerinden örnekler üzerinde görsel malzeme ile destekle ve müze ziyaretlerinde uygulama ile işlenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ARTUN, Ali, Sanaçı Müzeleri, İstanbul, 2005
------ (Edit.),  Sanat Müzeleri 1, Müze ve Modernlik, İstanbul,  2006
------ (Edit.),  Sanat Müzeleri 2, Müze ve Eleştirel Düşünce, İstanbul, 2006
Tomur ATAGÖK (Edit.), Yeniden Müzeciliği Düşünmek, İstanbul ,1999
Nazan Yavuzoğlu-ATASOY, “Müzelerimizdeki Eğitime Yönelik Çalışmaların İrdelenmesi”, Kuruluşunun 150. Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III Bildirileri, Ankara, 1997, 104-112.
-------,  “Müze Eğitiminde Yazili Gereçlerin Rolü”, 4. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul, 1999, 51-52.
-------, “Çağdaş Eğitimde Müzenin İşlevi”, Yeniden Müzeciliği Düşünmek (Edit. T.Atagök) İstanbul, 1999, YTÜ Yayını, 147-153.
-------, “Müze Eğitiminde Etkin Bir Uygulama HANDS-ON ”, 5. Müzecilik Semineri,  
Bildiriler, İstanbul, 2001, 35-38.
-------,  “Müze Eğitiminde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den Bazı Örnekler”, 2000 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, Ankara, 2001, 15-21.
Sümer ATASOY, “Müzelerimizde Sergileme Sorunları” 4. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul 1999, 51-52
Umberto ECO, “Bir Müze İçin Öneriler”, Sanat Dünyamız, S.18 / 53 (1993) 8-12
Rifat ERGEÇ, Müzeler ve Müzecilik, Gaziantep, 1995
Dersi Veren : Öğr. Gör. Nazan Atasoy

STA232 SANAT TARİHİ HİSTORİOGRAFYASI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Yazılı tarihin başladığı dönemden günümüze kadar uzanan süreçte sanat tarihi yazıcılığına kuramsal açıdan yaklaşılmakta ve bu konuda çalışan belli başlı yazarlar tanıtılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
Key Writers on Art History
PANOFSKY, Erwin, Hümanist Bir Bilim Dalı Olarak Sanat Tarihi, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını.
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Sinan Güler
STA248 YENİÇAĞ-YAKINÇAĞ AVRUPA MİMARİSİ
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Bu derste, Maniyerizm’den kısaca bahsettikten sonra, 17. ve 18. yüzyıllarda etkisini sürdüren Barok ve Rokoko mimarlığının İtalya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde bulunan örnekleri, dönemin tarihi, sosyal ve kültürel olayları da dikkate alınarak incelenecektir. Ayrıca, Barok ve Rokoko’nun Geç Dönem Osmanlı mimarisi üzerindeki etkilerine bakıldıktan sonra Avrupa mimarisinde Neo-Klasisizm’e değinilecektir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ATASOY, N., 17. ve 18. Yıllarda Avrupa Sanatı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1985.
HASOL, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayını, İstanbul, 1998.
HAUSER, A., Sanatın Toplumsal Tarihi, Çev. Yıldız Gölönü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984.
KURAN, A., “Barok Sanatı ve Mimarisi”, Osmanlı ve Batı’da Çağdaş Kültürün Oluşumu 16.-18. Yüzyıl, Metis Kitabevi, İstanbul, 1986, s.99-106.
KURAN, A., “Osmanlı Sanatı’nda Batı’ya Yöneliş”, Osmanlı ve Batı’da Çağdaş Kültürün Oluşumu 16.-18. Yüzyıl, Metis Kitabevi, İstanbul, 1986, s.307-312.
PEVSNER, N., Avrupa Mimarlığı, Cem Yayınevi, İstanbul, 1977.
ROTH, M.L., Mimarlığın Öyküsü, Çev. Ergün Akça, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000.
TOMAN, R., Baroque, Könemann, Köln, 1998.
YETKİN, S.K., Barok Sanat, Cem Yayınevi, İstanbul, 1977.
Dersi Veren : Doç. Dr. Funda BERKSOY

STA250 BİZANS SİVİL MİMARİSİ
3 Saat/Hafta,Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik : Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu sınırları içine giren bölgelerdeki şehircilik anlayışı, mimari eserler kronolojik olarak ele alınmaktadır. Ayrıca Bizans tarih ve sanatı ile ilgili kaynakça ve araştırmalar da tanıtılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
JENKINS, R.J.H., Byzantium&Byzantinism,Cincinnati,1963
RODLAY, L., Byzantine Art and Archeology
EYİCE, S.,Son Devir Bizans Mimarisi,İstanbul,1982
Dersi Veren : Doç. Dr. Gülgün Köroğlu

STA236 ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ
3 Saat/Hafta,Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik : Anadolu Selçuklu mimarisinde cami plan tipleri, süsleme özellikleri ve sivil mimari örnekleri ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ALTUN, A., Anadolu’da Artuklu Devri Mimarisinin Gelişmesi,İstanbul,1978
ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988
ASLANAPA, O., Anadolu’da İlk Türk Mimarisi, Ankara, 1991
ASLANAPA, O., Türk Sanatı,İstanbul,2003
SÖNMEZ, Z., Başlangıcından XVI.Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar, Ankara,1989
SÜMER, F., Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri,Ankara,1998
Dersi Veren : Yrd.Doç.Dr. Nurcan YAZICI

STA238 PLASTİK SANATLARDA TEKNİKLER
3 Saat/Hafta,Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik : Bu derste resim ve heykel sanatı başta olmak üzere seramik ve gravür gibi güzel sanatların çeşitli dallarının özellikleri gerek ders hocası gerekse de davet edilen konuşmacılar tarafından anlatılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
GOMBRICH, E.,Sanatın Öyküsü
WOELFFLIN, H., Sanat Tarihinin Temel Kavramları
CÖMERT, B., Mitoloji ve İkonografi
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Taluy ÖZDEŞ

STA242 14.-20. YÜZYIL ASYA TÜRK SANATI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik : Timurlu, Hint-Türk Devletleri ve Babürlu devri Türk Mimarisi ana çizgileriyle tartışılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ÇORUHLU, Y., Türk İslam Sanatının ABC’si, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000
ASLANAPA, O., Türk Sanatı,Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984  ASLANAPA, O., Türk Cumhuriyet Mimarlık Abideleri,Türksoy Yayını, Ankara, 1996
ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet,İstanbul,1988
CEZAR, M.,Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık,İstanbul,1997
HILL, Derek – Oleg Grabar, Islamic Architecture And Its Decoratıon A. D. 800-1500, Londra 1967.
HOAG, John D., Islamic Architecture, New York 1977.
POPE, A. Upham – P. Ackerman ( Edit. ) , A Survey of Persian Art From Prehistoric Times to the Present, C. II, Oxford-London-New York 1939.
Dersi Veren : Doç. Dr. Yaşar ÇORUHLU

STA244 İSLAM EL SANATLARI
3 Saat/Hafta,Teori, 3 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : İslam küçük el sanatları (maden, keramik, cam, ahşap işçiliği, dokuma ve kitap sanatı) üslup ve teknikleriyle ele alınır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ERGİNSOY, Ü., İslam Maden Sanatının Gelişmesi,İstanbul,1978
Dersi Veren : Prof. Dr. Banu Mahir

STA246 BATI UYGARLIĞI VE MODERNLEŞME
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Dersin amacı, Antik Yunan’dan Aydınlanma’ya dek ekonomik, siyasal ve düşünsel yönden uygarlığın Batı’daki oluşum ve evrimini; günümüze etkilerini, yansımalarını incelemektir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
CAPELLE, Wilhelm, Sokrates’ten Önce Felsefe, Kabalcı Yayınevi.
KRANZ, Walter, Antik Felsefe, Sosyal Yayınları.
PRIENE,H. Ortaçağ’da Kentler
ŞENEL, Alaeddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları.
TANİLLİ, Server, Uygarlık Tarihi, Adam Kitabevi.
TANİLLİ, Server, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, III Cilt, Adam Kitabevi.
DUBY, George, Ortaçağda Entelektüeller, İmge Kitabevi.
FONTANA, J., Çarpıtılmış Geçmişe Ayna, Literatür Yayınları.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Zeki COŞKUN

STA252 TÜRK İSLAM SANATLARI KAZI TEKNİKLERİ
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Osmanlı Döneminde yapılan ilk kazılar ve hafirleri tanıtılmaktadır. Taşınmaz kültür varlıklarının kalıntılarını ortaya çıkartmak için yapılması gereken araştırmalarla ilgili kazı teknikleri öğretilmektedir. Konuyla ilgili mevzuat (yasa ve yönetmelik) üzerinde durulmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
SEVİN, VELİ, Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı, İstanbul 1999.
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Nuri SEÇGİN

STA329 TÜRK HALI SANATI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 2 AKTS
Amaç/İçerik : Tarihsel süreç içerisinde Türk Sanatı’nda üretilmiş düğümlü dokuma, düz dokuma ve kumaş türlerinin teknik ve üslup özellikleriyle bezeme amacıyla kumaşlara uygulanan işleme teknikleri ele alınır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ASLANAPA, Oktay, Türk Halı Sanatı, İstanbul, 1973.
ASLANAPA, Oktay-DURUL, Yusuf, Selçuklu Halıları, İstanbul, 1977.
YETKİN, Şerare, Türk Halı Sanatı, İstanbul, 1975.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Gülçin EROL CANCA

STA309 ÇİN SANATI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Neolitik devirden 20. yy’a kadar Çin Sanatı’nın gelişimi dersin konusunu teşkil etmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ÇORUHLU, Y., ”Türk-Çin Sanatı İlişkileri”,W.Eberhard,Çin Simgeleri Sözlüğü,Kabalcı Yayınevi, İstanbul,1989
SIckman, L. – Soper, A., The Art and Architecture of China,Penguin Books,Tennesse Rowson, J., Ancient China Art and Archaleogy,British Museum Pub,London,1980
SullIvan, M., An Introduction to Chinese Art,Faber and Faber,London,1961
BLUNDEN, C.–ELVİN, M., Çin Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi
Dersi Veren : Doç. Dr. Yaşar ÇORUHLU

STA315 ESTETİK I
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 2 AKTS
Amaç/İçerik : Estetiğin temellendirilmesi, subjektivist ve objektivist estetik, estetik yargı çözümlemesi ve sanat kuramları incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
TUNALI, İ., Estetik 
TİMUÇİN, A., Estetik
ECO, U., Ortaçağ’da Güzellik ve Sanat 
PLATON, Ion, Şölen,Timaios
ARİSTOTELES, Metafizik
Dersi Veren : Doç. Dr. Nilüfer Öndin

STA317 SANATTA MODERNİZM I
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Modernlik, modernizasyon, modernleşme kavramları arasındaki farklar ve bağıntılar, modern-geleneksel ayrımının kuramsal temelleri, batıda ve Osmanlı’da modernleşme etkinliklerinin tarihi, kültür ve sanattaki karşılıkları ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
BATUR, Enis (Der), Modernizmin Serüveni, Yapı Kredi Yayınları.
TOURAINE, Alain, Modernliğin Eleştirisi, Yapı Kredi Yayınları.
KÜÇÜK, Mehmet (Der), Modernite Versus Postmodernite, Vadi Yayınları.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Zeki ÇOŞKUN

STA319 MÜZECİLİK III
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Müzecilik I, II, III, IV olarak 4 sömestre halinde planlanan derste, müze tanımından hareketle , tarihsel gelişim içinde, müzelerin tipolojisi, türü, koleksiyon oluşumu, mimari ve yönetsel yapılanması, müzelerde teknik yapılanma : sergileme, aydınlatma, koruma ve güvenlik, belgeleme, eğitim, tanıtım ve iletişim konuları, dünya müzelerinden örnekler üzerinde görsel malzeme ile destekle ve müze ziyaretlerinde uygulama ile işlenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ARTUN, Ali, Sanaçı Müzeleri, İstanbul, 2005
------ (Edit.),  Sanat Müzeleri 1, Müze ve Modernlik, İstanbul,  2006
------ (Edit.),  Sanat Müzeleri 2, Müze ve Eleştirel Düşünce, İstanbul, 2006
Tomur ATAGÖK (Edit.), Yeniden Müzeciliği Düşünmek, İstanbul ,1999
Nazan Yavuzoğlu-ATASOY, “Müzelerimizdeki Eğitime Yönelik Çalışmaların İrdelenmesi”, Kuruluşunun 150. Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III Bildirileri, Ankara, 1997, 104-112.
-------,  “Müze Eğitiminde Yazili Gereçlerin Rolü”, 4. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul, 1999, 51-52.
-------, “Çağdaş Eğitimde Müzenin İşlevi”, Yeniden Müzeciliği Düşünmek (Edit. T.Atagök) İstanbul, 1999, YTÜ Yayını, 147-153.
-------, “Müze Eğitiminde Etkin Bir Uygulama HANDS-ON ”, 5. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul, 2001, 35-38.
-------,  “Müze Eğitiminde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den Bazı Örnekler”, 2000 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, Ankara, 2001, 15-21.
Sümer ATASOY, “Müzelerimizde Sergileme Sorunları” 4. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul 1999, 51-52
Umberto ECO, “Bir Müze İçin Öneriler”, Sanat Dünyamız, S.18 / 53 (1993) 8-12
Rifat ERGEÇ, Müzeler ve Müzecilik, Gaziantep, 1995
Dersi Veren : Öğr. Gör. Nazan Atasoy

STA321 OSMANLI MİMARİSİNDE KAYNAK ARAŞTIRMALARI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 2 AKTS
Amaç/İçerik : Osmanlı mimarlık araştırmaları için gerekli olan birincil kaynaklara ulaşma yöntemleri ve bu kaynaklar hakkında bilgi verilmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
Başbakanlık Osmanlı Arşivi El Kitabı.
Zeki Sönmez, Mimar Sinan, Mimar Sinan Üniversitesi Yayını.
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Sinan Güler

STA 333 Bizans Resim Sanatı
2 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu sınırları içine giren bölgelerdeki resim sanatı, ikonografik özellikleri ve üsluplarıyla kronolojik olarak ele alınmaktadır. Ayrıca Bizans tarih ve sanatı ile ilgili kaynakça ve araştırmalar da tanıtılmaktadır.
Ön Koşul :-
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ALEXANDER, J.J.G., The Decorated Letter, Braziller, New York, 1978.
DEMUS, O., Byzantine Art and the West, New York University Press, 1970.
KAHLER, H.& Mango, C., Hagia Sophia, New York, 1967.
MAGUIRE, H., Art and Eloquence in Byazntium, Princeton University Press, 1981.
RUNCIMAN, S., Byzantine Style and Civilization, Penguin Books, 1975.
AKYÜREK, Engin, Kariye, Kabalcı Kitabevi, 1996.
Dersi Veren : Doç. Dr. Gülgün KÖROĞLU

STA338 ERKEN OSMANLI MİMARİSİ
4 Saat/Hafta,Teori, 4 Kredi, 10 AKTS
Amaç/İçerik : Osmanlı Mimarisinin 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu’nun çeşitli kentlerinde ortaya konmuş eserleri belirli bir tipolojik sınıflama çerçevesinde ele alınmakta ve Klasik döneme zemin hazırlayan oluşumlar üzerinde durulmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ASLANAPA, OKTAY, Osmanlı Devri Mimarisi. İstanbul 1986.
AYVERDİ, E.H., Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murat Devri. c.2, İstanbul 1989.
BARKAN, Ö.LÜTFÜ, “Şehirlerin teşekkül ve inkişaf tarihi bakımından Osmanlı İmparatorluğu’nda  imaret sitelerinin kuruluşu ve işleyiş tarzına ait araştırmalar”, İktisat Fakültesi Mecmuası, XXIII/1-2, (İstanbul 1962-63), s.239-296. 
CEZAR, MUSTAFA, Tipik Yapılarıyla Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, İstanbul 1985.
EMİR, SEDAT, Erken Osmanlı Mimarlığında Çok-İşlevli Yapılar : Kentsel Kolonizasyon Yapıları Olarak Zaviyeler I. Öncül Yapılar : Tokat Zaviyeleri, c.1, İstanbul 1994.
EYİCE, S., “İlk Osmanlı devrinin dinî-içtimaî bir müessesesi : zaviyeler ve zaviyeli camiler”, İ.Ü.İktisat Fakültesi Mecmuası, XXIII/1-2, (1962-1963), s.1-80. 
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Nuri Seçgin

STA326 BAROK RESİM VE HEYKEL SANATI
4 Saat/Hafta,Teori, 4 Kredi, 9 AKTS
Amaç/İçerik : 17. yüzyılda Avrupa’nın değişen siyasi, ekonomik yapısı, Barok Çağı’nın özellikleri, İtalya, İspanya, Flandra, Hollanda ve Fransa’da resim ve heykel sanatı, resim sanatında yeni konu ve teknikler, bağımsız heykel, mimarlık, resim ve heykel ilişkisi konularına değinilmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
BRAUDEL, Fernand, Maddi Uygarlık, Ekonomi ve Kapitalizm XV-XVIII. Yüzyıllar, Dünyanın Bütün Zamanları, İmge Kitabevi
BRAUDEL, Fernand, Maddi Uygarlık, Ekonomi ve Kapitalizm XV-XVIII. Yüzyıllar, Gündelik Hayatın Yapıları, İmge Kitabevi
BRAUDEL, Fernand, Maddi Uygarlık, Ekonomi ve Kapitalizm XV-XVIII. Yüzyıllar, Mübadele Oyunları, İmge Kitabevi.
DELEUZE, Gilles, Kıvrım Leibniz ve Barok, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2006.
ÖNDİN, Nilüfer, Biçim Sorunu Varlıkta, Bilgide ve Sanatta, İnsancıl Yayınları.
SHINER,Larry, Sanatın İcadı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004.
ATASOY, N., 17. ve 18. Yıllarda Avrupa Sanatı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1985.
HAUSER, A., Sanatın Toplumsal Tarihi, Çev. Yıldız Gölönü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984.
TOMAN, R., Baroque, Könemann, Köln, 1998.
YETKİN, S.K., Barok Sanat, Cem Yayınevi, İstanbul, 1977.
Dersi Veren : Doç. Dr. Nilüfer Öndin

STA328 TÜRK MİMARİSİNDE SÜSLEME TASARIMLARI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik : Anadolu’da Türk mimarisinin (Selçuklu, Beylikler, Osmanlı) gelişim süreci içinde mimariye bağlı süsleme elemanlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. 13. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar, mimariye bağlı süsleme programında değişik malzeme ve teknikler hakkında bilgi verilecektir. Türk mimarisinde taş, devşirme malzeme, çini, alçı, kalemişi süslemelerle ahşap ve maden sanatı örnekleri, bunların mimarideki kullanım yeri görsel malzeme ile desteklenerek anlatılacaktır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav (seminer ve ödev), bir final sınavı (yazılı sınav)
Önerilen Kaynak Listesi :
ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul, 2005.
ALTUN, Ara (Haz.), Osmanlı’da Çini ve Seramik Öyküsü, İstanbul, 1998.
BAĞCI, Serpil, “Osmanlı Mimarisinde Boyalı Nakışlar”, Osmanlı Uygarlığı 2 (Yay. Haz. Halil İnalcık, Günsel Renda), Ankara, 2004, s.736-759.
DEMİRİZ, Yıldız, Osmanlı Mimarisinde Süsleme I, Erken Devir (1300-1453), İstanbul, 1979.
DEMİRİZ, Yıldız, İslam Sanatında Geometrik Süsleme: Bir Envanter Denemesi, İstanbul, 2000.
ÖGEL, Semra, Anadolu Selçukluları’nın Taş Tezyinatı, Ankara, 1987.
ÖZBEK, Yıldıray, Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme (1300-1453), Ankara, 2002.
YETKİN, Şerare, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişimi, İstanbul, 1986.
Dersi Veren : Yrd.Doç.Dr. Nurcan YAZICI

STA336 İSLAM RESİM OKULLARI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 2 AKTS
Amaç/İçerik : Türk İslam Minyatür Okulları, sanatçıları ve değişen dönem üsluplarıyla ele alınır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
İNAL, G., Türk Minyatür Sanatı “Başlangıcından Osmanlıya Kadar”, Ankara, 1995
ÇAĞMAN, F. - TANINDI, Z., Topkapı Sarayı Müzesi İslam Minyatürleri, İstanbul, 1979
Dersi Veren : Prof. Dr. Banu Mahir

STA316 ESTETİK II
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 2 AKTS
Amaç/İçerik : Estetiğin temellendirilmesi, subjektivist ve objektivist estetik, estetik yargı çözümlemesi ve sanat kuramları incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
TAYLAN, A., Kant Estetiği
TUNALI, İ., Estetik
SOYKAN, Ö. N.,Schelling Üzerine Bir Araştırma Kuram ve Eylem Olarak Sanat
TUNALI, İ.,Sanat Ontolojisi
Dersi Veren : Doç. Dr. Nilüfer Öndin

STA318 SANATTA MODERNİZM II
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Modernlik, modernizasyon, modernleşme kavramları arasındaki farklar ve bağıntılar, modern-geleneksel ayrımının kuramsal temelleri, batıda ve Osmanlı’da modernleşme etkinliklerinin tarihi, kültür ve sanattaki karşılıkları ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
BATUR, Enis (Der), Modernizmin Serüveni, Yapı Kredi Yayınları.
TOURAINE, Alain, Modernliğin Eleştirisi, Yapı Kredi Yayınları.
KÜÇÜK, Mehmet (Der), Modernite Versus Postmodernite, Vadi Yayınları.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Zeki ÇOŞKUN

STA322 HİNT SANATI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 2 AKTS
Amaç/İçerik : Başlangıcından 20. yy’a kadar Hint Sanatı’nın ana devreleri söz konusu edilmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
Bussogli, M., Oriental Architecture,Harry N. Abrams,New York, 1973
CRAVEN, R.C., Indian Art,Thames and Hudson, Londra, 1993
ROWLAND, B., The Art and Architecture of India,Buddhist-Hindu-Jain,Penguin Books,1984
FISCHER, R.E., Buddhist Art and Architecture,Thames and Hudson,Londra 1993
STIERLIN, H., Hindu India From Khajuraho to the Temple City of Madura,Taschen,Köln 1998
Dersi Veren : Doç. Dr. Yaşar ÇORUHLU

STA324 MÜZECİLİK IV
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 2 AKTS
Amaç/İçerik : Müzecilik I, II, III, IV olarak 4 sömestre halinde planlanan derste, müze tanımından hareketle , tarihsel gelişim içinde, müzelerin tipolojisi, türü, koleksiyon oluşumu, mimari ve yönetsel yapılanması, müzelerde teknik yapılanma : sergileme, aydınlatma, koruma ve güvenlik, belgeleme, eğitim, tanıtım ve iletişim konuları, dünya müzelerinden örnekler üzerinde görsel malzeme ile destekle ve müze ziyaretlerinde uygulama ile işlenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ARTUN, Ali, Sanaçı Müzeleri, İstanbul, 2005
------ (Edit.),  Sanat Müzeleri 1, Müze ve Modernlik, İstanbul,  2006
------ (Edit.),  Sanat Müzeleri 2, Müze ve Eleştirel Düşünce, İstanbul, 2006
Tomur ATAGÖK (Edit.), Yeniden Müzeciliği Düşünmek, İstanbul ,1999
Nazan Yavuzoğlu-ATASOY, “Müzelerimizdeki Eğitime Yönelik Çalışmaların İrdelenmesi”, Kuruluşunun 150. Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III Bildirileri, Ankara, 1997, 104-112.
-------,  “Müze Eğitiminde Yazili Gereçlerin Rolü”, 4. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul, 1999, 51-52.
-------, “Çağdaş Eğitimde Müzenin İşlevi”, Yeniden Müzeciliği Düşünmek (Edit. T.Atagök) İstanbul, 1999, YTÜ Yayını, 147-153.
-------, “Müze Eğitiminde Etkin Bir Uygulama HANDS-ON ”, 5. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul, 2001, 35-38.
-------,  “Müze Eğitiminde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den Bazı Örnekler”, 2000 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, Ankara, 2001, 15-21.
Sümer ATASOY, “Müzelerimizde Sergileme Sorunları” 4. Müzecilik Semineri, Bildiriler, İstanbul 1999, 51-52
Umberto ECO, “Bir Müze İçin Öneriler”, Sanat Dünyamız, S.18 / 53 (1993) 8-12
Rifat ERGEÇ, Müzeler ve Müzecilik, Gaziantep, 1995
Dersi Veren : Öğr. Gör. Nazan Atasoy

STA334 BİZANS KÜÇÜK EL SANATLARI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu sınırları içine giren bölgelerdeki el yazmaları, heykel, kabartma, kuyumculuk, maden, cam, seramik ve fildişi gibi konular kronolojik olarak ele alınmaktadır. Ayrıca Bizans tarih ve sanatı ile ilgili kaynakça ve araştırmalar da tanıtılmaktadır.
Ön Koşul :-
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
ALEXANDER, J.J.G., The Decorated Letter, Braziller, New York, 1978.
DEMUS, O., Byzantine Art and the West, New York University Press, 1970.
KAHLER, H.& Mango, C., Hagia Sophia, New York, 1967.
MAGUIRE, H., Art and Eloquence in Byazntium, Princeton University Press, 1981.
RUNCIMAN, S., Byzantine Style and Civilization, Penguin Books, 1975.
AKYÜREK, Engin, Kariye, Kabalcı Kitabevi, 1996.
Dersi Veren : Doç. Dr. Gülgün KÖROĞLU

STA429 BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI RESİM SANATI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma hareketinin, döneminin sanat ortamına etkisi, Batılı anlamda yağlıboya tuval resminin yerli ustalar tarafından uygulanması, 18. yüzyıl Topkapı Sarayı’nın duvar resimleri, İstanbul’da yabancı ressamlar, egzotizm, Turquerie, Oryantalizm, sarayın güzel sanatlara karşı tutumu, Türkiye’de resim eğitimi, sanat çevresi olarak Pera, asker ressamlar, Darüşşafakalı ressamlar, Mekteb-i Osmani, Paris’te öğrenim gören sanatçılar, Osman Hamdi Bey ve Sanayi-i Nefise, Şeker Ahmet Paşa ve ilk resim sergileri, İstanbul Salonları, Süleyman Seyyid, Halil Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Sanayi-i Nefise Mektebi ve hocaları anlatılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
CEZAR, Mustafa, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, 2 cilt, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayını, İstanbul, 1995.
GERMANER, S.-İNANKUR, Z., Oryantalistlerin İstanbulu, Türkiye İş Bankası Yayını, İstanbul, 2002.
GERMANER, S., “Batı Tarzı Resmin Osmanlı Yaşamına Katılışı ve Yarattığı Ortamlar”, 19. Yüzyıl İstanbulunda Sanat Ortamı, Habitat II’ye Hazırlık Sempozyumu, 14-15 Mart 1996, Bildiriler, İstanbul, 1996, s.129-137.
RENDA, G.-EROL, T. vd, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, 4 Cilt, Tiglat Yayınevi, İstanbul, 1980.
RENDA, G., “Resim ve Heykel”, Osmanlı Uygarlığı 2 Cilt, T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2004, s.933 vd.
RENDA, G., “Sanatta Etkileşim”, Osmanlı Uygarlığı 2 Cilt, T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2004, s.1091-1121.
TANSUĞ, S., Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986.
Dersi Veren : Doç. Dr. Funda BERKSOY

STA431 ROKOKO RESİM HEYKEL SANATI I
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : 18. yüzyılın genel bir tarihçesinden sonra, Antoine Watteau’dan başlayarak Fransa’daki Rokoko dönemi sanatçıları; Fransa ve İngiltere’de töre resminin temsilcileri, İtalyan manzara ressamları ve Neoklasik dönem resim sanatı örneklerle incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Üç quiz, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
GERMANER, S.,18.Yüzyıl Avrupa Sanatı, Kabalcı Kitabevi, İstanbul, 1995.
Art in Theory 1648-1815, Blackwell Publishers, Oxford, 1998.
LEVEY, Michael, Painting and Sculpture in France 1700-1789, Penguin Books, 1972.
JARASSE, Dominique, Rococo to Revolution, Thames and Hudson, London.
NOVOTNY, Fritz, Painting and Sculpture in Europe, 1780-1880, Penguin Books, Middlesex, 1992.
JONES, Stephen, The Eighteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
Dersi Veren : Prof. Dr. Zeynep İnankur

STA445 GÜNCEL SANAT VE ELEŞTİREL KURAM
2 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 2 AKTS
Amaç/İçerik : Bu derste yaklaşık olarak 1980’li yıllardan başlayarak günümüze kadar uzanan süreçte hem Türkiye hem de dünyadaki güncel sanat pratikleri, eleştirel kuram ile etkileşimli bir diyalog içinde işlenecektir. Bu dersin çerçevesi, öğrenciler için 8. Yarıyıl’da verilecek olan ‘Görsel Kültür’ dersine bir giriş ve hazırlık olacak şekilde çizilecektir. Derste görsel kuram ile güncel sanat pratikleri arasındaki karmaşık ilişkiler ve/ya da buluşma noktaları üzerine odaklanılacaktır. Ders kapsamında yapılacak okumalar dışında İstanbul’da açılan güncel sanat sergileri de gezilecektir. Gezilen sergilerin öğrencilerin bizzat katılacağı bir forum ortamı içinde tartışmaya açılması amaçlanmaktadır.
Ön Koşul :-
Değerlendirme Yöntemleri :
Önerilen Kaynak Listesi :
AKAY, Ali (tüm kitapları)
ALBERRO, Alexander ve STIMSON (ed), Blake Conceptual Art: A Critical Anthology (The MIT Press: Cambridge Massachusetts ve Londra İngiltere, 2000)
CONRAD, Peter Modern Times, Modern Places: Life & Art in the Late 20th Century (Thames and Hudson: Londra, 1998)
FERNIE, Eric (ed) Art History and Its Methods (Phaidon: London 1995)
FRASCINA, Francis ve HARRIS, Jonathan (ed), Art in Modern Culture (Phaidon, London, 1992)
FERGUSON, Russel et.al. (ed) Discourses: Conversations in Postmodern Art and Culture (The New Museum of Contemporary Art and The MIT Press: New York, Cambridge Massachusetts ve Londra, İngiltere, 1993)
FOSTER, Hal The Return Of The Real: The Avant-Garde At The End Of The Century (The MIT Press: Cambridge Massachusetts ve Londra İngiltere, 1999)
HARRISON, Charles ve WOOD, Paul (ed) Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas (Blackwell: Oxford UK ve Cambridge USA, 2002)
JONES, Amelia Body Art: Performing the Subject (University of Minnesota Press: Minneapolis ve Londra, 1998)
MIRZOEFF, Nicholas (ed) The Visual Culture Reader (Second Edition) (Routledge: Londra ve New York, 2002)
PHELAN, Peggy Unmarked. The Politics of Performance (Routledge: Londra ve New York, 1993)
POLLOCK, Griselda, Differencing the Cannon: Feminist Desire and the Writings of Art Histories (Routledge: Londra, 1999)
POLLOCK, Griselda Looking Back to the Future: essays on art, life and death (G+B Arts International: Amsterdam 2001)
PREZIOSI, Donald (ed) The Art of Art History: A Critical Anthology (Oxford University Press: Oxford ve New York, 1998)
RECKITT, Helena ve PHELAN, Peggy (ed) Art and Feminism (Phaidon: Londra ve New York, 2001)
ROGOFF, Irit, Terra Infirma, Geography’s Visual Culture (Routledge: Londra ve New York, 2000)
STILES, Kristine ve SELZ, Peter (ed) Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists’ Writings (University of California Press: Berkeley Los Angeles ve Londra, 1996)
WOOD, Paul et.al. Modernism in Dispute: Art since the Forties (Yale University Press New Haven ve Londra, 1993)
Dersi Veren : Prof. Dr. Semra GERMANER

STA437 BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİ
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Osmanlı Mimarlığı’nda (17-19. yy) Batı etkileri, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarındaki gelişmeler ele alınmakta; Batılılaşma- Modernleşme ve mimari üzerindeki yansımaları incelenmektedir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
AREL, Arel, Batılışma Devri Türk Mimarisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını.
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜLER

STA439 19.-20. YÜZYIL BATI MİMARİSİ
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Bu derste, 19. yüzyıldan 20. yüzyılın sonlarına kadarki süreçte Avrupa ve Amerikan mimarisinin dönemin tarihi, sosyal ve sanatsal gelişmelerinin etkisinde gösterdiği gelişim incelenecektir. Batı’da mimarlığa yön veren sanat hareketlerinin yanında belli başlı mimarlar, yapıtlarından örneklerle ele alınacaktır. Ayrıca, aynı dönemde Türkiye’de mimarinin durumuna ve Batı’dan gelen etkilere kısaca değinilecektir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
BENEVOLO, L., Modern Mimarlığın Tarihi, 1. Cilt, Çev. Atilla Tokatlı, Çevre Yayınları, İstanbul, 1981.
CEZAR, M., Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi, 2 Cilt, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayını, İstanbul, 1995.
CONNOR, S., Postmodernist Kültür, Çev. Doğan Şahiner, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005, s.108-123.
JORDAN, F., Western Architecture, Thames and Hudson, Singapore, 1991.
ROTH, M.L, Mimarlığın Öyküsü, Çev. Ergün Akça, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000, s.559-667.
SÖZEN, M., Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1996.
Dersi Veren : Doç. Dr. Funda BERKSOY

STA415 SANAT SOSYOLOJİSİ I
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Sanat ve toplum ilişkileri, sanat yapıtının üretildiği tarihsel ve toplumsal koşullarla ideolojiler arasındaki bağıntılar ve her tarihsel döneme özgü tipik sanat yapıtları üzerinde çözümleyici yaklaşımlar ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
EAGLETON, Terry, Eleştiri ve İdeoloji
RIFAT, Mehmet, Göstergebilim, Yapı Kredi Yayınları.
YÜCEL, Tahsin, Yapısalcılık, Can Yayınları.
BELGE, Murat, Marksist Estetik
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Zeki ÇOŞKUN

STA417 TARİHİ ÇEVRE I
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Türkiye’de ve dünyada tarihi çevre bilincinin gelişimi, tarihi çevre ve kültür mirasını koruma problemleri, farklı görüşler örneklerle değerlendirilir. Özellikle İstanbul’da tarihi dokunun korunması üzerinde durulur.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav (ödev), bir final sınavı (ödev)
Önerilen Kaynak Listesi :
AHUNBAY, Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul, 1999.
ERDER, Cevat, Tarihi Çevre Bilinci, Ankara, 1975.
KUBAN, Doğan, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutları, Kuram ve Uygulama, İstanbul, 2000.
Dersi Veren : Hayri Fehmi YILMAZ

STA421 PROJE I
4 Saat/Hafta,Teori, 0 Kredi, 0 AKTS
Amaç/İçerik : Bir öğretim üyesi danışmanlığında, seçilen bir konu üzerinde derinlemesine araştırma yapılıp tez formatında sunulmak üzere hazırlanmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Öğrencinin yaptığı araştırmanın ve proje doğrultusundaki kaynakçasının değerlendirilmesi.
Önerilen Kaynak Listesi :
Dersi Veren : Bölüm Öğretim Elemanları

STA425 JAPON RESİM SANATI BATI RESİM SANATI: ETKİLEŞİMLER
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Japon Sanatı köklerini kıta Asya sanatlarından ve Budizm inancıyla bütünleşen yerel inanç biçimlerinin özgün bir bireşimi olarak yüzyıllar içinde saflığını korumuştur. 19.yüzyılın başlarından itibaren Batı kültürüyle girdiği ticari, siyasi ve kültürel iletişim Japon sanatında sosyal değişimlere koşut olarak yeni bir biçim anlayışının ortaya çıkmasına ve bunu Japon kültürünün içselleştirmesine tanık oluruz. Öte yandan Japon sanatının Batı dünyasında ortaya çıkan yeni üslup arayışlarında özellikle 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkili bir kaynak olduğu bilinir. Dersin amacı bu ikili etkileşimin Japon sanatının gelişim sürecini göz önüne alarak irdelemektir.
İçerik: I-Japon sanatının oluşum süreci
II-Budizm ve Japon Sanatı Asuka, Hakuho, Nara Dönemleri
III-Heian Dönemi ve Saray Kültürü’nün Doğuşu
IV-Erken Feodal Dönem ve Mamoyama Dönemi Samurai Kültürü.
V-Geç Feodal Dönem: Edo ya da Tokugawa Dönemi : Batı Dünyasıyla İlişkiler
VI-Modern Dönem: Feodalite Sonrası Meiji Restorasyonu ve Japon Sanatı’nın Batı dünyasına etkileri
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
Dersi Veren : Doç. Dr. Aykut GÜRÇAĞLAR

STA427 İRAN COĞRAFYASI KÜLTÜR TARİHİ
2 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 2 AKTS
Amaç/İçerik : Bu derste Orta Asya’dan Hindistan’a, Afganistan’dan Anadolu’ya kadar uzanan bölgede İslamiyet’in doğuşunu takiben ortaya çıkan hanedanların kültür ve sanatları irdelenecektir. Ders makale ve kitap okumalarıyla desteklenecektir.
Ön Koşul :-
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
TDV İslam Ansiklopedisi
İNAL, Güner, Türk Minyatür Sanatı, Ankara, 1995.
ÇAĞMAN, Filiz, Zeren Tanındı, Topkapı Sarayı İslam Minyatürleri, İstanbul, 1979.
SÜMER, Faruk, Karakoyunlular Başlangıcından Cihanşah’a Kadar, Ankara, 1967.
AKA, İsmail, Timurlular, Ankara, 1995.
İPŞİROĞLU, M. Ş. İslâmda Resim Yasağı ve Sonuçları, İstanbul, 1973.
ÖZERGİN, M. K., “Temürlü Sanatına Ait Eski Bir Belge: Tebrizli Cafer’in Bir Arzı,” Sanat Tarihi Yıllığı, 6,  İstanbul, 1976, s.471-516

STA428 KLASİK SONRASI OSMANLI MİMARİSİ
4 Saat/Hafta,Teori, 4 Kredi, 6 AKTS
Amaç/İçerik : Sinan’ın mimarbaşılığı sonrasında hassa ocağının başına geçen mimarların,  sinan ekolünde verdiği eserler ile 18. yüzyılda inşa edilen dini mimari örneklerin klasik dönemden kopuş özellikleri üzerinde durulmaktadır.  
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
AHUNBAY, Zeynep; “Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları Medreseler, Darülkurralar, Mektepler”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1986. 
AYVANSARAYÎ, H.; Hadikat-ül Cevami; Cilt I-II, Matbaa-ı Âmire, İstanbul 1281.
CANTAY, Gönül; Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2002.
CANTAY, Gönül; “Sinan Külliyelerinde Kervansaray Planlaması”, II. Uluslararası Türk ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt: II Mimar Sinan, İ.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, s. 87-105.
CANTAY, Gönül; Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları No: 61, Ankara 1992.
CANSEVER, Turgut; İslâm’da Şehir ve Mimari, Timaş Yayınları, İstanbul 2006.
CEZAR, Mustafa; Tipik Yapılariyle Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, Mimar Sinan Üniversitesi Yayını no:9, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1985.
KUBAN, Doğan; 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, 100 Soruda Dizisi: 22, 4. Baskı, Gerçek Yayınvi, İsyanbul 1981.
KUBAN, Doğan; Bir Kent Tarihi İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1996.
KUBAN, Doğan; İstanbul Yazıları, YEM Yayınları, İstanbul 1998.
NECİPOĞLU, Gülru; The Age of Sinan (Architectural Culture in The Otoman Empire), Reaktion Books Ltd., Hong Kong 2005.
ÖGEL, Semra; “Anıtsal Mimari ve Konut Arasındaki İlişkiler Yönünden Sinan Yapılarına Bir Bakış”,  Doğan Kuban’a Armağan, Eren Yayıncılık, İstanbul 1996.
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Şükrü SÖNMEZER

STA432 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK RESİM SANATI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Derste Cumhuriyet döneminin kültür politikaları ve sanata yansıması, Tek Partili Dönem ideolojisi, Çok Partili Döneme geçiş, 1923-1950 döneminin toplumsal yapısı ele alınmakta; 1914 Kuşağı sanatçıları, Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği, D Grubu, Türk resminde lirik soyut ve geometrik soyut, figüratif çalışan sanatçılar tanıtılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
AKSÜĞÜR, İpek Duben,Türk Resmi ve Eleştirisi 1900-1950, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
ARTUN, Deniz, Paris’ten Modernlik Tercümeleri, İletişim Yayınları, 2007.
ATAGÖK, Tomur, Cumhuriyetten Günümüze Kadın Sanatçılar, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1993.
BERK, Nurullah, Türkiye’de Resim, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı, İstanbul, 1943.
BERK, Nurullah, Sanat Konuşmaları, İstanbul: A. B. Neşriyatı, 1943.
BERK, Nurullah, Ustalarla Konuşmalar, Ankara, Ankara Sanat Yayınları, 1971.
BERK, Nurullah, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Akbank Yayınları, İstanbul, 1972.
BERK,N.-GEZER,H., Elli Yılın Resim ve Heykeli, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1973.
CEZAR, Mustafa, Güzel Sanatlar Eğitiminde 100 Yıl, Mimar Sinan Üniversitesi Yayını:3, İstanbul, 1983.
CEZAR, Mustafa, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995.
EDHEM, Halil, Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu, (1924), Günümüze Uyarlayan, Gültekin Elibal, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1970.
ELİF,Naci, (1933), On Yılda Resim:1923-1933, İstanbul, 1933.
GÖREN, Ahmet Kamil, "Académie Julian ve Diğer Özel Atölyeler", Antik Dekor, 34:92-96.
KAPTANA, Melda, Maya ve Adalet Cimcoz, Yenilik Basımevi, İstanbul, 1972.
LHOTE, André, "Sanat ve Gerçek",Çev.Yüksel Dumer, Yeditepe, 6, 1 Kasım:7.
LHOTE, André, "Sanat ve Gerçek",Çev.Yüksel Dumer, Yeditepe, 7:7.
LHOTE, André, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, Çev. Kaya Özsezgin, İmge Yayınları, İstanbul.
MARDİN, Şerif, Türk Modernleşmesi-Makaleler:4, Ankara: İletişim Yayınları, 1991.
ÖNDİN, Nilüfer, Cumhuriyetin Kültür Politikaları ve Sanat 1923-1950, İnsancıl Yayınları, İstanbul, 2003.
YAMAN, Zeynep Yasa, 1930-1950 Yılları Arasında Kültür ve Sanat Ortamına Bir Bakış:d Grubu, yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Ankara, 1992.
TANSUĞ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı,Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986.
Dersi Veren : Doç. Dr. Nilüfer ÖndiN

STA434 19. YÜZYIL AVRUPA RESİM VE HEYKEL SANATI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : 19. yüzyılın genel bir tarihçesinden sonra Avrupa’daki Romantik dönem manzara ve figür resminin önemli temsilcileri, Realist, Sembolist, Empresyonist akımlar incelenecektir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Üç quiz, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
İNANKUR, Z., 19.Yüzyıl Avrupasında Resim ve Heykel Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
CLAUDON, F., Romantizm Sanat Ansiklopedisi,Remzi Kitabevi.
Cassou, J., Sembolizm Sanat Ansiklopedisi,Remzi Kitabevi.
Rosenblum, R. -  JANSON, H.W., Art of the Nineteenth Century,Thames And Hudson, London, 1975.
EISENMAN, S., Nineteenth Century art,Thames and Hudson, London, 1994.
ROSEN, Charles- ZERNER, Henri, Nineteenth Century Art: A Critical History, Faber and Faber, London, 1984.
CLARK, Kenneth, The Romantic Rebellion, Futura Publications, London, 1976.
HAMILTON, George Heard, Painting and Sculpture in Europe, 1880-1940, Penguin Books, Middlesex, 1989.
FRASCINA, Francis- BLAKE, Nigel, vd., Modernity and Modernism: French Painting in the Nineteenth Century, Yale University Press, New Haven, 1993.
Art in Theory: 1815-1900, Blackwell Publishers, Oxford, 1998.
NOCHLIN, Linda, The Politics of Vision, Thames and Hudson, London, 1991.
EITNER, Lorenz, 19th Century European Painting, Westview Press, Oxford, 2002.
VAUGHAN, William, Romanticism and Art, Thames and Hudson, London.
CARRASAT, Patricia Fride- MARCADE, Isabella, Movements in Painting, Chmabers Art Library, 2005.
TUFFELLI, Nicole, 19th Century French Art: 1848-1905, Chambers Art Library, 2005.
REYNOLDS, Donald, The Nineteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
PARINAUD, André, Barbizon: Les Origines de L’Impressionisme, Bonfini, Paris, 1994.
GIBSON, Michael, The Symbolists, Harry, N. Abrams, New York, 1988.
REWALD, John, The History of Impressionism, The Museum of Modern Art, New York, 1990.
THOMSON, Belinda, Impressionism: Origins, Practice, Reception, Thames and Hudson, London.
DENVIR, Belinda (Ed.), The Impressionists at First Hand, Thames and Hudson, London.
Dersi Veren : Prof. Dr. Zeynep İnankur

STA408 20. YY SANATI II
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : II. Dünya Savaşı sonrasından 1980’lere uzanan süreçteki sosyo-kültürel ortam, sanat akımları incelenmekte, güncel sanat pratikleri tartışmaya açılmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
LYNTON, N., Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi.
BATUR, Enis, Modernizmin Serüveni, Yapı Kredi Yayınları.
SMITH, Edward-Lucie, Art Today, Phaidon Press.
SMITH, Edward-Lucie, Art Since 1945, Phaidon Press.
Art in Theory 1900-2000.
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Taluy ÖZDEŞ

STA438 17.-19. YY OSMANLI TASVİR SANATI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : 17.-19. Yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde yaratılmış resim (suret) içeren başta kitap resimleri olmak üzere tüm el sanatları ele alınır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
TANINDI, Z., Türk Minyatür Sanatı,İstanbul,1996
RENDA, G., Osmanlı Minyatür Sanatı,İstanbul,2001
Dersi Veren : Prof. Dr. Banu Mahir

STA452 OSMANLI MİMARLIK KURUMLARI
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Dünya medeniyetleri arasında mimari bir üslup yaratarak önemli mimari eserler ortaya koyan Osmanlıların mimari üretimlerini nasıl bir örgütlenme içinde yaptıkları, dersin amacını oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti’nde Saray’a bağlı merkezi mimarlık teşkilâtı, yapısı, görev ve sorumlulukları ile teşkilâtın yapısındaki çözülme, XIX. uüzyılın başlarından itibaren yeniden yapılanma süreci, bu yüzyılda farklı isimler altında örgütlenen mimariyle ilgili kurumlar ve bunların işleyişi, görsel malzemeyle desteklenerek işlenecektir.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
AFYONCU, Erhan, “XVI.Yüzyılda Hassa Mimarları”, Prof.Dr.İsmail Aka Armağanı, İzmir 1999, s. 207-216.
AFYONCU, Fatma, XVII. Yüzyılda Hassa Mimarları Ocağı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.
Ahmet Refik, Türk Mimarları, (Yay. Hazl. Z. Sönmez), Sander Yayınları, İstanbul 1977.
BARKAN, Ömer L., Süleymaniye Camii ve İmareti İnşaatı I-II (1450-1457), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1972.
SÖNMEZ, Zeki, “Osmanlı Mimarisinin Gelişiminde Hassa Mimarlar Ocağı’nın Yeri, Örgütlenme Biçimi ve Faaliyetleri”, Osmanlı-Kültür ve Sanat, Cilt: 10, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 1999, s. 184-189.
TURAN, Şerafettin, “Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları”, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1/1, Ankara 1964, s.157-200.
YAZICI, Nurcan, Osmanlılarda Mimarlık Kurumunun Evrimi ve Tanzimat Dönemi Mimarlık Ortamı, MSGSÜ. SBE. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007.
Dersi Veren : Yrd.Doç.Dr. Nurcan YAZICI

STA444 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik : Derste, Cumhuriyet dönemi ideolojisinin yapılanması ve Cumhuriyet döneminde şehirciliğin gelişimi, sorunları ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
BOZDOĞAN, Sibel, Modernizm ve Ulusun İnşası, Metis Yayınları.
Dersi Veren : Yrd. Doç. Dr. Sinan Güler

STA446 GÖRSEL KÜLTÜR
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Bu dersin içeriği, disiplinler-aşırı ve metodolojiler-arası bir alan olarak son yirmi yılda ortaya çıkan Görsel Kültür’e bir giriş olarak belirlenmiştir. Optik deneyimin her türlü tezahürlerine, görsel pratiğin her çeşidine odaklanan Görsel Kültür’ün ilgilendiği meseleler, görselliğin, mekansallığın ve işitselliğin çözümlenmesi ve yorumlanmasından seyretme eyleminin (spectatorship) ruhsal dinamiklerine kadar uzanır. Sanat işlerinin yanısıra diğer görsel materyal ve nesnelerin (medyada yer alan fotoğraflar, reklamlar, televizyon programları ve diziler, sanal ortamda dolaşan dijital görüntüler, sinema filmleri, video-klipler, dükkan vitrinleri vb) eleştirel kuramsallaştırılması arayışında olan bu yeni alan, sosyal bilimlerde gerçekleşen kültürel değişimin bir parçasıdır. Görsel Kültür ile sanattan görsel olana, tarihten kültüre doğru bir kayma oldu. Bu kültürel yönelimde sanat çalışmaları toplumsal bir nesne, kültürel bir üretim olarak ele alınır. Görsel Kültür en temel anlamında görüntü ve görselliğin üretimi, dağıtımı ve tüketimi etrafında toplumsal durumları ve kültürel problematikleri inceleyerek, görselin ve kültürün daha geniş bir bağlam içinde yeniden ele alınıp tartışılmasına olanak verir. Bu dersteki ana izlek, görsel olanın her zaman için görsel olmayan bir alana göndermede bulunduğudur: temel olarak, iktidar ve güç, temsil politikaları, ve öznelliğin üretilmesi. Foucault, Deleuze, Derrida, Freud, Lacan, Debord, Baudrillard, Fanon, Butler gibi çeşitli felsefecilerin, kuramcıların ve eleştirmenlerin sunduğu bir dizi yararlı terminoloji ele alınacaktır. Bu yazarların çalışmaları, bakmanın (look) ve bakılmanın işleyiş biçimini ve görselliklerin ve görünürlüklerin üretimini anlamamız için yeni düşünme tarzları önerirler: gösteri toplumu; simulacrum; ‘bakış’ (gaze); ayna evresi; panoptisizm ve gözetleme; fetişizm ve röntgencilik; imgenin yeniden üretimi; ırkçı söylemin bir projeksiyonu olarak ‘Öteki; toplumsal yaşamı kuran performans ve performatiflik, vb. Bu derste toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik sorunlar, durum ve koşullar sanat işleri ve görsel malzemeler ile etkileşimli olarak ele alınacaktır. Bunu yaparken dikkat çekilecek nokta Görsel Kültür çalışmalarının sanat ile ve kültürde dolaşımında olan görsel materyaller ile olan ilişkisinin ne materyal odaklı olduğudur ne de eleştirel çözümlemeye dayandığıdır. Derste görsel materyaller ne tanımlamacı bir şekilde ele alınacaktır ne de yansıtmacı bir anlayışla okunacaklardır. Bilgi üretiminde alternatif model arayışında olan bir alan üzerine verilecek derste amaç, farklı okuma stratejileri önermek ve yeni bilme yolları ya da yeni bilme biçimleri gündeme getirerek griftliklere vurgu yapmaktır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri :
Önerilen Kaynak Listesi :
EVANS, Jessica ve HALL, Stuart (ed.), Visual Culture: A Reader (Sage Publications: London, Thousand Oaks ve New Delhi, 1999).
Journal of Visual Culture, Vol.2, No.1, April 2003.
Journal of Visual Culture, Vol.2, No.2, August 2003.
MIRZOEFF, Nicholas (ed.), Visual Culture Reader (Routledge: London ve New York, 1998).
MIRZOEFF, Nicholas, An Introduction to Visual Culture (Routledge: London ve New York, 1999).
ROGOFF, Irit, Terra Infirma, Geography’s Visual Culture (Routledge: London ve New York, 2000).
SAYBAŞILI, Nermin, ‘Giriş’, Toplumbilim Görsel Kültür Özel Sayısı, Haziran 2007.
Visual Culture Questionnaire’, October, No.77, Summer 1996
Dersi Veren : Prof. Dr. Semra GERMANER

STA418 SANAT SOSYOLOJİSİ II
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Sanat ve toplum ilişkileri, sanat yapıtının üretildiği tarihsel ve toplumsal koşullarla ideolojiler arasındaki bağıntılar ve her tarihsel döneme özgü tipik sanat yapıtları üzerinde çözümleyici yaklaşımlar ele alınmaktadır.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynak Listesi :
EAGLETON, Terry, Eleştiri ve İdeoloji
RIFAT, Mehmet, Göstergebilim, Yapı Kredi Yayınları,
YÜCEL, Tahsin, Yapısalcılık, Can Yayınları.
BELGE, Murat, Marksist Estetik
Dersi Veren : Öğr. Gör. Dr. Zeki ÇOŞKUN

STA422 TARİHİ ÇEVRE II
2 Saat/Hafta,Teori, 2 Kredi, 1 AKTS
Amaç/İçerik : Türkiye’de ve dünyada tarihi çevre bilincinin gelişimi, tarihi çevre ve kültür mirasını koruma problemleri, farklı görüşler örneklerle değerlendirilir. Özellikle İstanbul’da tarihi dokunun korunması üzerinde durulur.
Ön Koşul : -
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav (ödev), bir final sınavı (ödev)
Önerilen Kaynak Listesi :
AHUNBAY, Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul, 1999.
ERDER, Cevat, Tarihi Çevre Bilinci, Ankara, 1975.
KUBAN, Doğan, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutları, Kuram ve Uygulama, İstanbul, 2000.
Dersi Veren : Hayri Fehmi YILMAZ

STA454 OSMANLI-SAFEVİ KİTAP SANATLARI
2 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik : Bu derste 16. yüzyıl Osmanlı ve Safevî resimli elyazmaları, cilt, tezhip ve tasvir üslupları değerlendirilerek ele alınacak ve Osmanlı-Safevî ilişkileri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak  irdelenecektir. Ders makale ve kitap okumalarıyla desteklenecektir.
Ön Koşul :-
Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav, bir final sınavı
Önerilen Kaynaklar:
TDV İslam Ansiklopedisi
BLOOM, Joathan, Kağıda İşlenen Uygarlık, İstanbul, 2003.
BAĞCI, Serpil, ÇAĞMAN, Filiz, RENDA, Günsel, TANINDI, Zeren, Osmanlı Resim Sanatı, Ankara, 2006.
MAHİR, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, 2005.
ULUÇ, Lale, Türkmen Valiler, Şirazlı Ustalar, Osmanlı Okurlar, İstanbul, 2007.
ÇAĞMAN, Filiz – TANINDI, Zeren, “Osmanlı Safevi İlişkileri Çerçevesinde Topkapı Sarayı Müzesi Resimli El Yazmalarına Bakış,”Oktay Aslanapa Armağanı, İstanbul, 1996.

STA426 PROJE II
4 Saat/Hafta,Teori, 8 Kredi, 12 AKTS
Amaç/İçerik : Bir öğretim üyesi danışmanlığında, seçilen bir konu üzerinde derinlemesine araştırma yapılıp tez formatında sunulmaktadır.
Ön Koşul : STA421
Değerlendirme Yöntemleri : Final haftasında tez teslimi
Önerilen Kaynak Listesi :
Dersi Veren : Prof. Dr. Zeynep İNANKUR

.